Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 KAUHANYO 6

Babashwile Bakai?

Babashwile Bakai?

1-3. Ki lipuzo lifi zebabuzanga batu ka za lifu, mi bulapeli bobuñwi bualabanga cwañi lipuzo zeo?

BIBELE ilusepisa kuli zazi leliñwi ‘lifu halina kubateñi.’ (Sinulo 21:4) Mwa Kauhanyo 5 ya buka ye, luitutile kuli tiululo ilukwalulezi nzila ya kuli lukone kufumana bupilo bobusa feli. Kono batu basashwa. (Muekelesia 9:5) Kacwalo, yeñwi ya lipuzo zetuna zelukana lwabuza ki ya kuli: Ki sika mañi sesiezahalanga kwa batu babashwile?

2 Ki kwa butokwa kuziba kalabo kwa puzo yeo, sihulu haiba iama mutu yelulata yashwile. Lukana lwabuza kuli: ‘Mutu yo uile kai? Kana usweli walubona? Kana wakona kulutusa? Kana luka mubona hape?’

3 Bulapeli bobuñata bualabanga lipuzo zeo ka kushutana-shutana. Babañwi bali haiba mutu ki yomunde, ukaya kwa lihalimu hakashwa, mi haiba ki mutu yamaswe, ukayo ca mwa lihele. Babañwi bona babulelanga kuli mutu hashwa, ufetuhanga kuba sibupiwa sa moya, mi uyo pilanga ni ba lubasi lwahae babashwile kale. Mi babañwi hape babulelanga kuli mutu hasaashwile ni kuatulwa hasamulaho, wapepiwanga sinca kamba ukutelanga kwa bupilo inze anaani mubili usili, sina mutu kamba mane sina folofolo.

4. Bulapeli bulutanga batu tuto mañi ka za lifu?

4 Bulapeli bulutanga batu litaba zeshutana-shutana. Kono ibato ba bulapeli kaufela bulutanga batu taba iliñwi ye. Bulutanga batu kuli mutu haashwa, kalulo yeñwi ya mubili wahae yazwelangapili kupila. Kana taba yeo ki ya niti?

 BATU BABASHWILE BAYANGA KAI?

5, 6. Batu babashwile ba mwa muinelo mañi?

5 Jehova waziba zeezahalanga kwa batu babashwile, mi ulutaluselize kuli mutu haashwa, watuhelanga kupila. Mutu yashwile haana bupilo. Kacwalo, mutu hashwa, hazwelangipili kupila mwa sibaka sesiñwi inze anani maikuto ni mihupulo yahae. * Mutu haashwa haasakona kubona, kamba kuutwa, kamba kunahana.

6 Mulena Salumoni naañozi kuli “babashwile hakuna sebaziba.” Babashwile habakoni kulata mutu kamba kumutoya, mi “hakuna musebezi kamba milelo kamba zibo kamba butali mwa Libita.” (Mubale Muekelesia 9:5, 6, 10.) Mi kwa Samu 146:4, Bibele ilutaluseza kuli mutu haashwa, “mihupulo yahae” yashwanga.

ZANAABULEZI JESU KA ZA LIFU

Jehova naabupile batu kuli bapile kuya kuile fa lifasi

7. Jesu naabuleziñi ka za lifu?

7 Mulikanaa hae Lazaro hasaashwile, Jesu naabulelezi balutiwa bahae kuli: “Lazaro mulikanaa luna ulobezi.” Kono Jesu naasatalusi kuli Lazaro naapumuzi. Hasamulaho, Jesu atalusa kuli: “Lazaro ushwile.” (Joani 11:11-14) Ka kubulela manzwi ao, Jesu naabapanya lifu kwa buloko. Naasika bulela kuli Lazaro naali kwa lihalimu kamba kuli naali ni ba lubasi lwahae bane bashwile kale. Mi naasika bulela kuli Lazaro naasweli kutukufazwa mwa lihele kamba kuli naapepilwe sinca ni kuba mutu kamba folofolo. Batili, kono Jesu naabonisize kuli muinelo wanaali ku ona Lazaro neuswana sina mutu yali mwa buloko bobutuna. Mañolo amañwi abapanya lifu kwa buloko bobutuna. Bibele italusa kuli  Setefani habulaiwa, “aitobalela ka lifu.” (Likezo 7:60) Muapositola Paulusi ni yena naañozi kuli Bakreste babañwi ‘nebaitobalezi ka lifu.’—1 Makorinte 15:6.

8. Luziba cwañi kuli Mulimu hanaabupa batu naasika lela kuli bashwange?

8 Kana Mulimu naabupile Adama ni Eva kuli bapile feela ka nakonyana, hamulaho ni kushwa? Batili! Jehova naababupezi kuli baikole bupilo kuya kuile inze banani mibili yepetehile. Jehova hanaabupa batu, naabafile takazo ya kupila kuya kuile. (Muekelesia 3:11) Bashemi habalati kubona bana babona inze basupala ni kushwa, mi Jehova ni yena ki mona mwaikutwela cwalo ka za luna.  Kono haiba Mulimu naalubupile kuli lupile kuya kuile, ki kabakalañi batu habashwa?

KI KABAKALAÑI BATU HABASHWA?

9. Ki kabakalañi taelo ya Jehova yanaafile Adama ni Eva hane isi yetaata kuimamela?

9 Mwa simu ya Edeni, Jehova naabulelezi Adama kuli: “Wakona kuca kwa likota kaufela za mwa simu. Kono haili kwa kota ya kuziba bunde ni bumaswe, usike waca kwateñi, kakuli zazi leuka ca kwateñi ukashwa luli.” (Genese 2:9, 16, 17) Taelo yeikutwahalela hande yeo, neisi yetaata kuimamela, mi Jehova naanani maata akubulelela Adama ni Eva lika zende zene baswanela kueza, ni lika zemaswe zene baswanela kuambuka. Hane bakautwa Jehova, nebaka bonisa kuli bakuteka bubusi bwahae. Hape nebaka bonisa kuli baitebuha lika kaufela zabaezelize Jehova.

10, 11. (a) Satani naapumile cwañi Adama ni Eva? (b) Ki kabakalañi Adama ni Eva hane basina libaka la kuikemela ka lona bakeñisa bufosi bwabona?

10 Ka bumai, Adama ni Eva nebaketile kusautwa Jehova. Satani naaize ku Eva: “Kana luli Mulimu naaize musike mwaca kwa likota kaufela za mwa simu?” Eva naalabile kuli: “Lwakona kuca kwa muselo wa likota za mwa simu. Kono Mulimu ubulezi cwana ka za muselo wa kota yefahalaa simu, uize: ‘Musike mwaca kwateñi, mi musike mwaiswala; hamukaeza cwalo, mukashwa.’”—Genese 3:1-3.

11 Kono Satani naamualabile kuli: “Kushwa, hamuna kushwa. Kakuli Mulimu waziba kuli fa lizazi lemuka ca kwateñi, meeto amina akatona mi mukaba sina Mulimu, muzibe bunde ni bumaswe.” (Genese 3:4-6) Satani naabata kuli Eva akolwe kuli naakona kuiketela kueza zende kamba zemaswe. Hape Satani naapumile Eva ka za  sene sikaezahala ku Eva hanaasike autwa Mulimu. Satani naabulezi kuli Eva naasike ashwa, mi Eva aca muselo, mi hasamulaho, afa kwateñi muunaa hae. Adama ni Eva nebaziba kuli Jehova naabahanisize kuca muselo wo. Hane bacile kwa muselo wo, nebaiketezi kusautwa taelo yeikutwahalela hande ni yebunolo, yene bafilwe. Ka kuca kwa muselo wo, nebabonisize kuli nebasa kuteki Ndataa bona wa kwa lihalimu. Nebasina libaka la kuikemela ka lona!

12. Ki kabakalañi haili nto yeswabisa kuli Adama ni Eva nebasika utwa Jehova?

12 Ki nto yeswabisa kuli bashemi baluna bapili nebashwauzi Mubupi wabona cwalo! Nemuka ikutwa cwañi kuli muikatalize kuuta hande mwanaa mina wamushimani kamba wamusizana, kono hasamulaho mwana yo, wamikwenuhela ni kuhana kueza zemu mubulelela? Ka niti, taba yeo neika miutwisa hahulu butuku kwa pilu!

Adama naabupilwe fa liluli, mi naakutezi kwa liluli

13. Jehova naatalusañi hanaabulelezi Adama kuli “ukakutela kwa liluli”?

13 Adama ni Eva nebalatehezwi ki kolo ya kupila kuya kuile kabakala kusautwa kwabona. Jehova naabulelezi Adama kuli: “Kakuli uliluli mi ukakutela kwa liluli.” (Mubale Genese 3:19.) Taba yeo neitalusa kuli Adama naakaba liluli hape, sina feela mwanaainezi asika bupiwa kale. (Genese 2:7) Adama hasaaezize sibi, ashwa mi atuhela kupila.

14. Ki kabakalañi batu habashwa?

 14 Kambe Adama ni Eva nebautwile Mulimu, kambe basapila ni kacenu. Kono nebaezize sibi ka kusa muutwa, mi hamulaho wa nako, bashwa. Sibi siswana feela sina butuku bobumaswe bwahozize mutu kwa bashemi bahae. Kaufelaa luna lupepilwe inze luli baezalibi, mi ki lona libaka halushwa. (Maroma 5:12) Kono wo nesi ona mulelo wa Mulimu wanaabupezi batu. Mulimu naasabati kuli batu bashwange, mi Bibele ibiza lifu kuli ki “sila.”—1 Makorinte 15:26.

NITI YALULUKULULA

15. Kuziba niti ka za lifu kululukulula cwañi?

15 Kuziba niti ka za lifu kululukulula kwa lituto zeñata za buhata. Bibele iluluta kuli babashwile habautwangi butuku kamba kuikutwa bumaswe. Halukoni kuambola ni bona, mi ni bona habakoni kuambola ni luna. Halukoni kubatusa, mi ni bona habakoni kulutusa. Habakoni kulueza maswe, kacwalo, haluswaneli kubasaba. Kono bulapeli bobuñata buluta kuli batu babashwile bapila kwa sibaka sesiñwi, ni kuli lwakona kubatusa haiba lulifa masheleñi kwa baprisita kamba baeteleli babañwi ba bulapeli. Kono haiba luziba niti ka za lifu, haluna kukolwa buhata bobucwalo.

16. Ki tuto mañi ya buhata yelutiwa mwa bulapeli bobuñata ka za batu babashwile?

16 Satani uitusisa bulapeli bwa buhata kuli apume batu ni kutahisa kuli banahane kuli babashwile basapila. Ka mutala, bulapeli bobuñwi buluta batu kuli mutu haashwa, kalulo yeñwi ya mubili wahae izwelangapili kupila kwa sibaka sesiñwi. Kana bulapeli bwamina ki zona zebuluta zeo, kamba kana buluta zeibulela Bibele ka za batu babashwile? Satani uitusisanga buhata kuli apaleliswe batu kuziba Jehova.

17. Ki kabakalañi taba ya kucisiwa kwa batu mwa lihele haishwaulisa Jehova?

 17 Zebuluta bulapeli bobuñata zakomokisa. Ka mutala, bulapeli bobuñwi buluta kuli batu babamaswe bakaca mwa lihele kuya kuile. Buhata bo, bushwaulisa Jehova. Jehova haakoni kutuhelela batu kunyanda cwalo! (Mubale 1 Joani 4:8.) Nemuka ikutwa cwañi kubona mutu yafa mwanana koto ka kucisa mazoho ahae mwa mulilo? Mukaanga kuli mutu yo unani lunya luli. Kaniti, nemusike mwatabela kuziba mutu yacwalo. Mi Satani ki mona mwabatela kuli luikutwe cwalo ka za Jehova!

18. Ki kabakalañi halusa swaneli kusaba batu babashwile?

18 Bulapeli bobuñwi bubulelanga kuli batu habashwa bafetuhanga kuba mioya. Bulapeli bobucwalo bulutanga kuli batu baswanela kukuteka mioya yeo mane ni kuisaba, kakuli yakona kuba balikani babatuna kamba lila zemaswe. Batu babañata balumela buhata bo. Basaba batu babashwile mi balapela batu bao mwa sibaka sa kulapela Jehova. Muhupule kuli babashwile habakoni kuutwa kamba kulemuha nto yeñwi, kacwalo, haluswaneli kubasaba. Jehova ki Mubupi waluna. Ki yena Mulimu wa niti, mi luswanela kulapela feela yena.—Sinulo 4:11.

19. Kuziba niti ka za lifu kulutusa cwañi?

19 Haluziba niti ka za lifu, haluna kupumiwa ki lituto za buhata za bulapeli. Mi niti yeo ilutusa kuutwisisa lisepiso zende zasepisize Jehova ka za bupilo bwaluna ni zaka luezeza kwapili.

20. Lukanyakisisañi mwa kauhanyo yetatama?

20 Kale kwamulaho koo, mutangaa Mulimu yabizwa Jobo naabuzize kuli: “Haiba mutu ashwa, kana wakona kupila hape?” (Jobo 14:14) Kana luli kwakonahala kuli mutu yashwile apile hape? Kalabo yalufa Mulimu mwa Bibele, yatabisa luli. Lukanyakisisa taba yeo mwa kauhanyo yetatama.

^ para. 5 Batu babañwi balumela kuli mutu haashwa, moyo kamba moya wahae wazwelangapili kupila. Haiba mubata kuziba litaba zeñata ka za taba yeo, mubone Litaluso za Kwa Mafelelezo 17 ni 18.