Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele Ilulutañi?

Buka ye, yeitusiswa kwa kuituta Bibele, ilukiselizwe kumitusa kuituta zeibulela Bibele mwa litaba ze­shutana-­shutana, zecwale ka libaka halunyanda, zeezahalanga kwa batu babashwile, mwakubela ni tabo mwa lubasi, ni litaba zeñwi.

Mulelo wa Mulimu ka za Batu ki Ufi?

Mukana mwabata kuziba libaka hakunani matata amañata hahulu kacenu. Bibele iluta kuli hona cwale-cwale fa, Mulimu ukafelisa matata ebakopana ni ona batu, acwale ka manyando, makulanu, ni lifu.

KAUHANYO 1

Mulimu ki Mañi?

Kana munahana kuli Mulimu wamiisa pilu? Muitute ka za butu bwahae ni momukona kubela mulikanaa Mulimu.

KAUHANYO 2

Bibele ki Buka Yezwa ku Mulimu

Bibele ikona kumitusa cwañi hamukopana ni matata mwa bupilo? Ki kabakalañi hamukona kusepa bupolofita bobufumaneha mwa Bibele?

KAUHANYO 3

Mulimu Naabupeziñi Batu?

Bupilo bukaba cwañi muta lifasi liba paradaisi?

KAUHANYO 4

Jesu Kreste ki Mañi?

Muitute libaka Jesu haali Mesia yanaasepisizwe, kwanaasimuluha, ni libaka haali mwanaa Jehova wa libanda.

KAUHANYO 5

Tiululo​—Mpo Yende ka Kufitisisa Yezwa ku Mulimu

Tiululo kiñi? Mukona kutusiwa cwañi ki yona?

KAUHANYO 6

Babashwile Bakai?

Muitute zeibulela Bibele ka za kobafumaneha batu babashwile ni libaka batu habashwa.

KAUHANYO 7

Kukaba ni Zuho!

Kana mukile mwashwelwa ki mutu yemulata? Kana kwakonahala kubabona hape? Muitute zeiluta Bibele ka za zuho ya batu babashwile.

KAUHANYO 8

Mubuso wa Mulimu ki Nto Mañi?

Batu babañata baziba tapelo yebizwa Tapelo ya Mulena. Manzwi ali “Mubuso wahao utahe” atalusañi?

KAUHANYO 9

Kana Mafelelezo A Lifasi A Fakaufi?

Halunyakisiseñi likezo ni mikwa ya batu belupila ni bona yebonisa kuli lupila mwa mazazi a mafelelezo, sina feela mone ipolofitezi Bibele

KAUHANYO 10

Niti ka za Mangeloi

Bibele ibonisa kuli mangeloi ni badimona bateñi. Kana libupiwa za moya zeo liteñi luli? Kana zakona kulutusa kamba kulueza maswe?

KAUHANYO 11

Ki Kabakalañi Hakunani Manyando Amañata?

Batu babañata babulelanga kuli Mulimu ki yena yatahisa manyando a mwa lifasi. Mina mubona cwañi? Muitute zabulela Mulimu zebonisa libaka hakunani manyando.

KAUHANYO 12

Mutokwa Kuezañi Kuli Mube Mulikanaa Mulimu?

Kwakonahala kupila bupilo bobutabisa Jehova. Mane mwakona kuba mulikanaa hae.

KAUHANYO 13

Muitebuhe Mpo ya Bupilo

Mulimu uunga cwañi taba ya kusulula mba, kupompelwa mali, ni ka za bupilo bwa folofolo?

KAUHANYO 14

Lubasi Lwamina Lwakona Kuba ni Tabo

Jesu utomezi mutala baana babanyezi, basali babanyezwi, bashemi, ni bana. Luitutañi ku yena?

KAUHANYO 15

Mwakuzibela Bulapeli Bwa Niti

Munyakisise lisupo ze 6 zekona kumitusa kuziba baba mwa bulapeli bwa niti.

KAUHANYO 16

Muiketele Kulapela Mulimu ka Nzila Yeswanela

Ki matata mañi emukana mwakopana ni ona hamutaluseza babañwi ka za lika zemulumela? Mukona kona kueza cwañi cwalo kusina kuba sitatalisa?

KAUHANYO 17

Mpo ya Tapelo

Kana Mulimu wautwanga litapelo zamina? Kuli mufumane kalabo kwa puzo yeo, mutokwa kuutwisisa zeiluta Bibele ka za tapelo.

KAUHANYO 18

Kana Naswanela Kuneela Bupilo Bwaka ku Mulimu ni Kukolobezwa?

Ki mihato mañi yatokwa kuunga Mukreste kuli akone kukolobezwa? Muitute seitalusa kolobezo ni moiswanela kuezezwa.

KAUHANYO 19

Muzwelepili Kuba Bukaufi ni Jehova

Lukona kubonisa cwañi lilato ni buitumelo kwa lika kaufela zaluezelize Mulimu?

Litaluso za Kwa Mafelelezo

Litaluso za manzwi ni lipulelo zeitusisizwe mwa buka ya Bibele Ilulutañi?