Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Manzwi A Mafelelezo

Manzwi A Mafelelezo

‘Mulikanyise babayola lisepiso ka tumelo ni pilu-telele yabona.’ —MAHEBERU 6:12.

1, 2. Ki kabakalañi hakuli kwa butokwa kutiisa tumelo yaluna cwale? Mufe mutala.

TUMELO. Ki linzwi lelinde, leliyemela kalemeno ka kande hahulu. Nihakulicwalo, haluutwa linzwi leo, lutokwa kunahana hape ka za linzwi leliñwi le: “Kapili!” Kakuli haiba haluna tumelo, lutokwa kueza kapili-pili kuli lube ni yona. Mi haiba lunani yona lutokwa kuisileleza kapili-pili ni kuiekeza. Ki kabakalañi?

2 Muunge kuli musweli kupululeza lihalaupa lelituna. Mutokwa hahulu mezi. Haiba muafumana mukatokwa kuasileleza kwa lizazi. Mi mukatokwa kuekezanga mwateñi ilikuli asike amifelela kufitela mupunya komuya. Kacenu, lifasi lelupila liswana sina lihalaupa ili mo batu babañata basatabeli kulapela Jehova, mi ka kuswana sina mezi elutalusize, tumelo haiipumanelwi feela mi yakona kufeela kapili konji haluisileleza ni kuiekeza. Lutokwa hahulu tumelo; sina halusakoni kupila kusina mezi, bulikani bwaluna ni Jehova ni bona habukoni kuzwelapili halusina tumelo.—Maro. 1:17.

3. Jehova ulufile lika mañi zeka lutusa kutiisa tumelo yaluna, mi ki lika mañi zepeli zelutokwa kuezanga?

3 Jehova waziba kuli lutokwa tumelo, mi waziba kuli kacenu kutaata kuekeza kwa tumelo yaluna ni kuzwelapili kuba ni yona. Ki lona libaka halufile mitala yeluswanela kulatelela. Jehova naasusumelize muapositola Paulusi kuñola kuli: ‘Mulikanyise babayola lisepiso ka tumelo ni pilu-telele yabona.’ (Maheb. 6:12) Mi ki lona libaka kopano ya Jehova hailususueza kueza ka taata kulikanyisa mitala ya baana ni basali babasepahala, babaswana sina belunyakisisize mwa buka ye. Kono cwale ki lifi zelutokwa kueza? Luswanela kuhupula lika zepeli ze: (1) Lutokwa kuzwelapili kutiisa tumelo yaluna; (2) luswanela kuzwelapili kunahananga za sepo yaluna.

4. Satani ubonisize cwañi kuli ki sila sa tumelo, kono ki kabakalañi halusa swaneli kusaba?

4 Muzwelepili kutiisa tumelo yamina. Tumelo inani sila sesituna—yena Satani. Mubusi wa lifasi le ufetuzi lifasi kuba sina lihalaupa lelitahisa kuli kulubele taata kuzwelapili kuba ni tumelo. Umaata hahulu kulufita. Kana lwaswanela kusaba kuli halukoni kuba ni tumelo ni kutiisa tumelo yeo? Batili! Jehova ki Mulikani yomutuna wa batu kaufela bababata tumelo ya niti. Ulusepisa kuli ka tuso yahae, lwakona kuhanyeza Diabulosi mane nihaiba kumuleleka kuli asabe kuluna! (Jak. 4:7) Lukona kumuhanyeza ka kufumananga nako ya kutiisa tumelo yaluna ni kuiekeza. Lukona kueza cwañi cwalo?

5. Baana ni basali ba tumelo bababulezwi mwa Bibele nebabile cwañi ni yona? Mutaluse.

 5 Sina molubonezi, baana ni basali ba tumelo bababulezwi mwa Bibele nebasika pepwa inze banani yona. Bupilo bwabona bubonisa kuli tumelo itahiswa ki moya okenile wa Jehova. (Magal. 5:22, 23) Nebalapezi kukupa tuso, mi Jehova azwelapili kutiisa tumelo yabona. Halu balikanyiseñi, lusalibali kuli Jehova ufanga moya wahae hahulu ku baba ukupa ni babaeza ka kulumelelana ni litapelo zabona. (Luka 11:13) Kana kunani zeñwi zeluswanela kueza?

6. Lutokwa kuezañi kuli lutusiwe hahulu haluituta makande a mwa Bibele?

6 Mwa buka ye, lunyakisisize mitala yeminyinyani feela ya batu bane babonisize tumelo yetuna. Kusanani mitala yemiñwi yemiñata-ñata! (Mubale Maheberu 11:32.) Luswanela kulapela ni kuituta ka butungi omuñwi ni omuñwi wa mitala yeo. Haiba lubala ka kumata-mata feela makande a mwa Bibele a batu bane banani tumelo, fo haluna kutiisa tumelo yaluna. Kuli lukone kutusiwa hahulu ki zelubala, luswanela kuba ni nako ya kunyakisisa ka tokomelo makande a mwa Bibele ni litaba zeñwi zeama makande ao. Haiba luhupulanga kuli baana ni basali bao babasika petahala nebanani ‘maikuto aswana ni aluna,’ mitala yabona ika lutusa hahulu. (Jak. 5:17) Halulika kuipeya mwa miinelo yene bali kuyona, lwakona kuikutwa mone baikutwezi hane batalimani ni matata aswana ni elutalimana ni ona.

7-9. (a) Baana ni basali ba tumelo bababulezwi mwa Bibele nebaka ikutwa cwañi ka za kulapela Jehova molu mulapelela kacenu? (b) Ki kabakalañi haluswanela kutiisa tumelo yaluna ka likezo?

7 Hape lutiisa tumelo yaluna ka likezo zaluna. Kakuli ‘tumelo haisina misebezi ishwile.’ (Jak. 2:26) Munahane feela tabo yene bakaba ni yona baana ni basali belu itutile zabona hanebaka fiwa musebezi walufile Jehova kuli luueze kacenu!

8 Ka mutala, hamunahane mwanaaka ikutwela Abrahama kambe naabulelezwi kuli alapelange Jehova, isiñi mwa lialetare za macwe zeyahilwe mwa lihalaupa, kono mwahalaa likwata zeswalisani za balapeli ka yena mwa Mandu A Mubuso amande ni kwa mikopano yemituna, ili kokunyakisiswanga ni kutaluswa ka butungi lisepiso zanaaboni ‘lisali kwahule’! (Mubale Maheberu 11:13.) Mi Elia naakaikutwa cwañi kambe naabulelezwi kuli musebezi wa Jehova wa naafilwe mwa puso ya mulena yamaswe wa mukwenuheli, neli wa kupotela batu ka kozo ni kubabulelela taba yeomba-omba, yefa sepo, isiñi wa kubulaya bapolofita babamaswe ba Baale? Kaniti, baana ni basali ba tumelo bababulezwi mwa Bibele nebaka amuhela kapili-pili musebezi wo wa kulapela Jehova sina moluezeza kacenu.

9 Kacwalo haluzweleñipili kutiisa tumelo yaluna ka likezo. Halueza cwalo, lulikanyisa  mitala ya baana ni basali ba tumelo bababulezwi mwa Linzwi la Mulimu lelitahile ka moya. Sina mokutaluselizwe mwa Manzwi A Makalelo, lukaikutwa kuli ki balikani baluna babatuna. Kono batu bao bakatuha baba balikani baluna luli.

10. Ki tabo ifi yelukaba ni yona mwa Paradaisi?

10 Munahanange za sepo yamina. Baana ni basali ba tumelo bafumananga maata kabakala sepo yabafile Mulimu. Mina bo? Ka mutala, munahane feela tabo yemukaba ni yona hamuka kopana ni batanga ba Mulimu habaka kutela kwa bupilo ka nako ya ‘zuho ya babalukile.’ (Mubale Likezo 24:15.) Ki lifi lipuzo zeñwi zemuka tabela kubabuza?

11, 12. Mwa lifasi lelinca, ki lipuzo mañi zemuka tabela kubuza (a) Abele? (b) Nuwe? (c) Abrahama? (d) Ruti? (e) Abigaili? (f) Estere?

11 Hamuka kopana ni Abele, kana mukatabela kumubuza mone bainezi bashemi bahae? Kamba mwendi muka mubuza kuli: “Kana neukile waambola ni likerubimi zenekantela nzila yeliba kwa Edeni? Neli kualabile?” Nuwe yena mukatabela kumubuzañi? Mwendi muka mubuza kuli: “Kana ka nako yeñwi neukile wasaba likwenyepa? Neubabalezi cwañi lifolofolo zeo kamukana mwahalaa silimo kaufela sene uinzi mwa aleka?” Hamuka kopana ni Abrahama mwendi muka mubuza kuli: “Kana neukile wabonana ni Sema? Ki mañi yanaa kulutile za Jehova? Kana nekukubezi taata kusiya muleneñi wa Ure?”

12 Ka mukwa oswana, munyakisise lipuzo zeñwi zemuka bata kubuza basali babasepahala babaka zusiwa. “Ruti, ki nto mañi yenee kususuelize kuba mulapeli wa Jehova?” “Abigaili, kana neusaba kubulelela Nabali mone utuselize Davida?” “Estere, ki lika mañi zeneezahezi kuwena ni Morodekai hamulaho wa likande leli mwa Bibele?”

13. (a) Ki lipuzo zecwañi zebaka tabela kumibuza batu babaka zusiwa kwa bafu? (b) Muikutwa cwañi ka za sepo yakukopana ni baana ni basali ba tumelo ba mwa linako za Bibele?

13 Kaniti, baana ni basali bao ba tumelo mwendi ni bona baka mibuza lipuzo zeñata. Ikaba nto yetabisa kubabulelela zeneezahalile kwa mafelelezo a mazazi a maungulelo ni mwanaafuyaulezi batu bahae Jehova mwa linako zetaata! Kaniti bakatabela hahulu kuituta mwanaatalelelize Jehova lisepiso zahae kaufela. Mwa lifasi lelinca, haluna kutokwa kunahana za batanga ba Mulimu babasepahala bababulezwi mwa Bibele. Bakaba ni luna mwa Paradaisi! Kacwalo mueze momukonela kaufela kuli batu bao babe sina balikani bamina. Muzwelepili kulikanyisa tumelo yabona. Muikole kusebeleza Jehova hamoho ni bona sina balikani bamina kuya kuile!