Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Mulikanyise Tumelo Yabona

Lukona kutusiwa cwañi ki kuituta ka za baana ni basali ba tumelo bababulezwi mwa Bibele?

Mukoloko wa Linako

Mukoloko wa linako ni limapa lika mitusa kubona linako ni libaka mone bapilile batu ba tumelo bababulezwi mwa Bibele.

Liñolo Lelizwa Kwa Sitopa Sesietelela

Ba Sitopa Sesietelela basusueza batu kaufela kuli batusiwe hahulu ka kubala ni kuituta buka ye, mutu ni mutu ni lubasi.

Manzwi A Makalelo

Bibele itezi makande a niti a baana ni basali ba tumelo. Mitala yabona ikona kulutusa cwañi?

ABELE

‘Niha Shwile, Usabulela’

Lukona kuituta cwañi za Abele ni tumelo yahae niha kubulezwi feela zenyinyani ka zahae mwa Bibele?

NUWE

‘Naazamaile ni Mulimu wa Niti’

Nuwe ni musalaa hae nebatalimani ni butata mañi hanebauta bana babona? Ki kabakalañi hane batokwa kuba ni tumelo kuli bayahe aleka?

ABRAHAMA

‘Ndatahe Batu Kaufela Babanani Tumelo’

Abrahama naabonisize cwañi tumelo? Mutabela kulikanyisa tumelo ya Abrahama mwa linzila lifi?

RUTI

‘Nikaya Kouka Ya’

Ki kabakalañi Ruti hanaaitatezi kusiya naha yahabo ni lubasi lwahabo? Ki tulemeno mañi twanaabonisize tone tutahisize kuli abe wabutokwa hahulu ku Jehova?

RUTI

‘Musali Yanani Mikwa Yeminde’

Ki kabakalañi linyalo la Ruti ni Boazi halili la butokwa? Lukona kuitutañi ku Ruti ni Naomi ka za lubasi?

ANNA

Naalapezi ku Mulimu Kuzwelela Kwatasaa Pilu

Tumelo ya Anna ku Jehova nei mutusize cwañi kutiyela muinelo otaata hahulu.

SAMUELE

‘Naanzaa Hulela Fapilaa’ Jehova

Ki nto mañi yeneetahisize kuli bupilo bwa kwa bwanana bwa Samuele bube bobuipitezi? Ki nto mañi yenemutusize kuli tumelo yahae ihule hanaali kwa tabernakele?

SAMUELE

Naaitiisize Nihanaa Swabisizwe

Kaufelaa luna lukopananga ni matata ni lika zeluswabisa zelika tumelo yaluna. Kuituiisa kwa Samuele kululutañi?

ABIGAILI

Naanani Kutwisiso Hahulu

Lukona kuitutañi kwa linyalo lelitaata lanaali ku lona Abigaili?

ELIA

Naayemezi Bulapeli Bwa Niti

Lukona kulikanyisa cwañi Elia halukopana ni batu babasa lumeli zeiluta Bibele?

ELIA

Naatalimezi, mi Naalibelezi

Mupolofita Elia naabonisize cwañi kuli naanani moya kulata kulapela hanaalibelela kuli Jehova ataleleze sepiso yahae?

ELA

Naaomba-Ombilwe ki Mulimu Wahae

Ki likezahalo mañi zene lembwalisize hahulu Elia kuli mane aikupela kuli ashwe?

JONASI

Naaitutile Kwa Mafosisa Ahae

Kana ni mina mukile mwaikutwa kusaba bakeñisa musebezi one mufilwe, sina mwanaaikutwezi Jonasi? Likande lahae liluluta lituto zabutokwa ka za pilu-telele ni sishemo sa Jehova.

JONASI

Naaitutile Kubonisa Sishemo

Likande la Jonasi likona kulutusa cwañi kutatuba mubonelo waluna wa lika?

ESTERE

Naasilelelize Batu ba Mulimu

Kubonisa lilato la buitomboli leliswana ni lanaabonisize Estere kutokwa tumelo ni bundume.

ESTERE

Naaezize ka Butali, ka Bundume, mi Naaitombozi

Estere naayemezi cwañi Jehova ni batu bahabo yena?

MARIA

‘Hakubone! na ni Mutangaa Jehova!’

Kalabo ya Maria kwa lingeloi lelibizwa Gabriele neipatuluziñi ka za tumelo yahae? Ki tulemeno tufi totuñwi twa butokwa twanaabonisize Maria?

MARIA

‘Akengeyela Mwa Pilu Yahae Kuli Azibe Taluso Yazona’

Kuba kwa Maria mwa Betelehema nekutiisize tumelo yahae mwa lisepiso za Jehova.

JOSEFA

Naasilelelize, Naababalezi, mi Naatundamezi

Josefa naasilelelize cwañi lubasi lwahae? Ki kabakalañi hanaaisize Maria ni Jesu kwa Egepita?

MARETA

‘Nilumezi’

Mareta naabonisize cwañi tumelo yetiile ka nako ya maswabi?

PITROSI

Naalwanisize Sabo ni Kukakanya

Kukakanya kumaata, mi kwa sinya. Kono Pitrosi naatuzi sabo ni kukakanya taba ya kulatelela Jesu.

PETER

Naasepahalile Niha Naatalimani ni Miliko

Tumelo ni busepahali bwa Pitrosi neli mutusize cwañi kulumela kusikululwa ki Jesu?

PITROSI

Naaitutile Kuswalela ku Mulena

Jesu naalutileñi Pitrosi ka za kuswalela? Jesu naafile bupaki bufi bwa kuli naaswalezi Pitrosi ka kutala?

Manzwi A Mafelelezo

Mukona kona cwañi kuzwelapili kutiisa tumelo yamina ni kunahananga za sepo yamina?