New Zealand

Japan

Uganda

Lithuania

Kwa mikopano ya Bakreste ba kwa makalelo nekuopelwanga lipina, nekulapelwanga ni kubala Mañolo ni kuanyakisisa. (1 Makorinte 14:26) Mi ni luna luezanga cwalo kwa mikopano yaluna.

Lituto zeitutiwanga ki za mwa Bibele mi ki zetusa. La Mukibelo kamba la Sunda, puteho ni puteho yakopananga kuteeleza kwa ngambolo ya Bibele ya mizuzu ye 30, ili yebonisanga ka mo Mañolo akona kulutuseza mwa bupilo ni moataluseza linako zelupila ku zona. Kaufelaa luna lwasusuezwanga kuapula mañolo mwa Bibele yaluna ni kulatelela mubuleli hanze abala liñolo. Hamulaho wa ngambolo, kubanga ni Tuto ya “Tawala ya Mulibeleli” yetandanga hora, mi ka nako ya tuto ye, mañi ni mañi mwa puteho ulukuluhile kualaba hakunyakisiswa taba ye mwa hatiso ya kuituta ya Tawala ya Mulibeleli. Puisano ye, ilutusa kuziba mwakusebeliseza likuka za Bibele mwa bupilo bwaluna. Taba yeswana yeo, yaitutiwanga mwa liputeho zaluna kaufela zefitelela 110,000 mwa lifasi kaufela.

Lutusiwa kuba baluti babande. Hape lwakopananga hamoho zazi lililiñwi mwahalaa sunda kwa mukopano onani likalulo zetaalu obizwa Bupilo Bwaluna Bwa Sikreste ni Bukombwa, ili otomile fa Buka ya Mukopano wa Bupilo ni Bukombwa yeluamuhelanga kweli ni kweli. Kalulo yapili ya mukopano wo, yebizwa Litaba za Butokwa Zezwa Mwa Linzwi la Mulimu, ilutusanga kuziba hande likauhanyo za mwa Bibele zebabalezi cimo baputehi. Kutuha fo, kubanga ni kalulo yeli, Muikataze Kupeta Hande Bukombwa, ili mokubanga ni liponiso za mwakuikambotela ni babañwi litaba za mwa Bibele. Muina-situlo wa mukopano utalusanga molifezwi lingambolo kuli alutuse kuba ni buikoneli bwa kubala ni kubulela hande. (1 Timotea 4:13) Mwa kalulo ya mafelelezo yebizwa Kupila Sina Bakreste, lunyakisisanga molutusezwa ki likuka za mwa Bibele mwa bupilo bwaluna bwa ka zazi ni zazi. Mwa kalulo ye hape kubanga ni puisano ya lipuzo ni likalabo yelutusa kuutwisisa hande Bibele.

Hamuka fumaneha kwa mikopano yaluna, lunani buikolwiso bwa kuli mukatabiswa hahulu ki lituto zende za Bibele zemuka ituta.—Isaya 54:13.

  • Ki litaba mañi zemuka utwa kwa mikopano ya Lipaki za Jehova?

  • Kwa mikopano yelubanga ni yona mwa sunda, ki ufi omutabela kufumaneha ku ona?