Bolivia

Nigeria, pili ni hamulaho

Tahiti

Sina feela moliboniseza libizo la Ndu ya Mubuso, lituto za Bibele zelutelwanga mwateñi litomile fa Mubuso wa Mulimu, yona taba yetuna ya bukombwa bwa Jesu.—Luka 8:1.

Ki zona libaka za bulapeli bwa niti mwa lilalanda. Mandu A Mubuso ki zona libaka kobalukiseza Lipaki za Jehova musebezi wa kukutaza taba yende ya Mubuso mwa libaka zebapila ku zona. (Mateu 24:14) Mandu A Mubuso ashutana kwa butuna mi ni ponahalo yaona yashutana, kono kaufelaa ona haki miyaho yemituna-tuna kamba yekabisizwe hahulu, mi mwa Mandu A Mubuso amañata kukopanela liputeho zefitelela iliñwi. Mwa lilimo za cwanoñu fa, luyahile Mandu A Mubuso amanca amañata hahulu (ka avareji neluyaha Mandu A Mubuso aketalizoho ka zazi ni zazi) kuli aitusiswe ki bahasanyi ni liputeho zezwelapili kuekezeha. Musebezi wo ukonahaliswa kiñi?—Mateu 19:26.

Mandu A Mubuso ayahiwanga ka linubu zebulukezwi mulelo wo. Linubu zeo lilumelwanga kwa ofisi ya mutai ilikuli lifiwe kwa liputeho zetokwa kuyahelwa Ndu ya Mubuso kamba kulukisa sinca yakale.

Mandu A Mubuso ayahiwa ki baitateli babasa lifiwi, ba lisimuluho, mibeleko, ni miinelo yeshutana-shutana. Mwa linaha zeñata, kutomilwe Likwata za Bayahi ba Mandu A Mubuso. Likwata za bayahi ba Mandu A Mubuso ni baitateli bazwanga fa puteho yeñwi kuya ku yeñwi mwa naha, nihaiba mwa libaka za matakanyani, inze batusa liputeho za mwa libaka zeo kuyaha Mandu A Mubuso azona. Mwa linaha zeñwi, Lipaki babanani buikoneli bwa kuyaha baketilwe kuli baokamele musebezi wa kuyaha ni kulukisa sinca Mandu A Mubuso mwa libaka zebafilwe kubelekela teñi. Nihaike kuli batu babañata ba mwa silalanda babanani buikoneli bwa kueza misebezi ya mazoho baitatelanga kutusa kwa sibaka ni sibaka kokuyahiwa Ndu ya Mubuso, mizwale ba mwa puteho yeyahelwa Ndu ya Mubuso ki bona bababanga babañata kwa baitateli babatusanga kwa musebezi wo. Moya wa Jehova ni buikatazo bobaeza batu bahae ka pilu kaufela ki zona zekonahalisa musebezi wo.—Samu 127:1; Makolose 3:23.

  • Ki kabakalañi libaka zaluna za kulapelela halibizwa Mandu A Mubuso?

  • Ki sika mañi sesi lukonisa kuyaha Mandu A Mubuso mwa lifasi kaufela?