Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Ki bo Mañi Babaeza Tato ya Jehova Kacenu?

Lipaki za Jehova bafumaneha mwa lifasi kaufela mi bazwa mwa mishobo kaufela ni lizo kaufela. Ki sika mañi sesikopanyize hamoho batu ba, ba lisimuluho ze­shutana-­shutana?

Ki Ifi Tato ya Mulimu?

Mulimu ubata kuli tato yahae izibahazwe mwa lifasi kaufela. Tato yeo ki ifi, mi ki bo mañi babaluta babañwi ka za tato yeo kacenu?

Lipaki za Jehova ki Batu Babacwañi?

Ki babakai Lipaki za Jehova bemuziba? Ki lika mañi zemuziba luli ka za luna?

Ki Kabakalañi Halubizwa Lipaki za Jehova?

Munyakisise mabaka amalaalu anaatahisize kuli lukale kuipiza ka libizo le.

Batu Nebakalile Cwañi Hape Kufumana Niti ya Mwa Bibele?

Lukona kuikolwisa cwañi kuli lwautwisisa hande seo Bibele iluta?

Ki Kabakalañi Halutolokile Bibele ya Toloko ya Lifasi Lelinca?

Kiñi zetahisa kuli toloko ye ya Linzwi la Mulimu ibe yeipitezi?

Mukafumanañi Kwa Mikopano Yaluna ya Sikreste?

Lukopananga hamoho ka mulelo wa kuituta Mañolo ni kususuezana. Mukaamuhelwa hande!

Kukopana Hamoho ni Bakreste Babañwi Kulutusa ka Mukwa Ufi?

Linzwi la Mulimu lisusueza Bakreste kukopananga hamoho. Muitute momukona kutusezwa ki kukopananga hamoho ni babañwi.

Mikopano Yaluna Izamaiswanga Cwañi?

Kana mwaziba moizamaisezwanga mikopano yaluna? Lunani buikolwiso bwa kuli mukatabiswa hahulu ki lituto zende za Bibele zemukayo ituta.

Ki Kabakalañi Haluapalanga Hande Haluli Kwa Mikopano Yaluna?

Kana liapalo zeluketa kualapala zaama Mulimu? Muitute likuka za mwa Bibele zelutusa haluketa liapalo zeluswanela kuapala ni moluswanela kubonahalela.

Lukona Kuitukiseza Cwañi Hande Mikopano?

Haiba muitukiseza cimo mikopano yaluna, mukatusiwa hahulu ki yona.

Kulapela Sina Lubasi Kutalusañi?

Muitute ka mo tukiso ye ikona kumituseza kusutelela ku Mulimu ni kutiisa swalisano ya lubasi lwamina.

Ki Kabakalañi Haluyanga Kwa Mikopano Yemituna?

Silimo ni silimo, lubanga ni mikopano yemilaalu yeipitezi. Mukona kutusiwa cwañi ki mikopano yeo?

Musebezi Waluna wa Kukutaza za Mubuso Uonga-Ongilwe Cwañi?

Lulatelela mutala wanaatomile Jesu hanaali fa lifasi. Ki ifi yemiñwi ya mikutalezo yanaaitusisize?

Paina ki Mutu Yacwañi?

Lipaki babañwi batandanga lihora ze 30, kamba ze 50, kamba mane zefitelela fo ka kweli mwa musebezi wa kukutaza. Ki lika mañi zebasusuezanga kueza cwalo?

Ki Likolo Mañi Zelukiselizwe Mapaina?

Ki likolo mañi zeipitezi zelukiselizwe batu babaneelanga nako yabona yeñata kwa musebezi wa kukutaza za Mubuso?

Baana-Bahulu Batusa Cwañi Puteho?

Baana-bahulu ki mizwale babahulile kwa moya, ili babaetelela mwa puteho. Ki tuso mañi yebafa?

Likombwa za Puteho Lipeta Musebezi Mañi?

Likombwa za puteho lipeta misebezi yetahisa kuli lika lizamaye hande mwa puteho. Muitute ka mo musebezi wabona utuseza babafumanehanga kwa mikopano kaufela.

Baokameli ba Mipotoloho Balutusa Cwañi?

Ki kabakalañi baokameli ba mipotoloho habapotelanga liputeho? Mukona kutusiwa cwañi haba mipotela?

Lutusanga Cwañi Mizwale Baluna Baba Mwa Likozi?

Hakuba ni kozi, ­kapili-­pili luezanga litukiso za kufa lituso ni kuomba-omba babatahezwi ki kozi. Luezanga cwalo ka linzila mañi?

Ki Mañi Mutanga Yasepahala Yanani Kutwisiso?

Jesu naasepisize kuli naakaketa mutanga yanaaka fanga lico za kwa moya ka nako yeswanela. Taba yeo ipetiwa cwañi?

Sitopa Sesietelela Sisebeza Cwañi Kacenu?

Mwa miteñi ya baa­positola, sikwatanyana sa ­baana-­bahulu ni baa­positola nesisebelize sina sitopa sesietelela sa puteho ya Sikreste. Kucwañi bo kacenu?

Betele ki Nto Mañi?

Betele ki sibaka sesiipitezi sesilukiselizwe kupeta mulelo wa butokwa. Muitute zeñata ka za babasebeleza fateñi.

Ki Misebezi Mañi Yeezwa fa Ofisi ya Mutai?

Baenyi balukuluhile kupotela mutai ufi kamba ufi kwa mitai yaluna kuli bayo potiswa fateñi. Lwamimema kuli mueze cwalo!

Lihatiso Zaluna Liñolwa ni Kutolokiwa Cwañi?

Luñolanga ni kutoloka lihatiso mwa lipuo zefitelela 750. Ki kabakalañi haluezanga buikatazo bo kaufela?

Musebezi Waluna wa Mwa Lifasi Kaufela Ulifelwa Cwañi?

Kopano yaluna ishutana cwañi ni bulapeli bobuñwi ka molulifela musebezi waluna?

Ki Kabakalañi Haluyaha Mandu A Mubuso, mi Ayahiwa Cwañi?

Ki kabakalañi libaka zaluna za kulapelela teñi halibizwa Mandu A Mubuso? Muitute zeñata ka mo miyaho yaluna yeminca ituseza liputeho zaluna.

Lukona Kubabalela Cwañi Ndu ya Mubuso Yaluna?

Ndu ya Mubuso yekenile ni yebabalelwa hande ilumbekisa Mulimu waluna. Ki litukiso mañi zeeziwanga kuli Ndu ya Mubuso yamina ibe yekenile kamita?

Sifalana sa Libuka sa Kwa Ndu ya Mubuso Sikona Kulutusa Cwañi?

Kana mwatabela kueza lipatisiso kuli muekeze kwa zibo yamina ya litaba za Bibele? Muitusise sifalana sa libuka sa kwa Ndu ya Mubuso!

Ki Lika Mañi ze fa Sibaka Saluna sa fa Intaneti?

Mwakona kuituta zeñata ka za luna ni litumelo zaluna hamohocwalo ni kufumana likalabo kwa lipuzo zamina za Bibele.

Kana Mukaeza Tato ya Jehova?

Jehova Mulimu wamilata luli. Mukona kubonisa cwañi takazo yamina ya kubata kumutabisa mwa bupilo bwamina?