“Mu lapele yena ya naa ezize lihalimu ni lifasi.”—Sinulo 14:7

Sina mo mu itutezi mwa broshuwa ye, mwa Bibele ku na ni likuka ze ñata ze kona ku mi tusa ni lubasi lwa mina. Jehova u bata kuli mu be ni tabo. Jehova u sepisa kuli haiba mu beya bulapeli bwa hae mwa sibaka sa pili, ‘linto ze ñwi kamukana mu ka li ekelezwa kwateñi.’ (Mateu 6:33) Jehova u bata luli kuli mu be balikani ba hae. Mu eze lika kaufela ze ka mi tusa ku ba ni silikani ni Mulimu. Ku ba mulikanaa Mulimu ki tohonolo ye tuna hahulu ya kona ku ba ni yona mutu.—Mateu 22:37, 38.

 1 MU TIISE SILIKANI SA MINA NI JEHOVA

ZE I BULELA BIBELE: “Ni ka ba ndataa mina, mi mina mu ka ba bana ba ka ba bashimani ni ba basizana, ku bulela Jehova.” (2 Makorinte 6:18) Mulimu u bata kuli mu be balikani ba hae ba batuna. Ku lapelanga ku Mulimu kwa kona ku mi tusa ku eza cwalo. Jehova u mi mema kuli mu “lapele ka nako kaufela.” (1 Matesalonika 5:17) Jehova u tabela ku utwa maikuto ni lipilaelo za mina. (Mafilipi 4:6) Haiba mu lapela ni lubasi lwa mina, ba mwa lubasi lwa mina ba ka lemuha kuli mu nga Mulimu kuli u teñi luli.

Kwandaa ku ambola ni Mulimu, mu tokwa ku teeleza ku yena. Mwa kona ku teeleza ku Mulimu ka ku ituta Linzwi la hae ni lihatiso mo ku fumaneha litaba za mwa Bibele. (Samu 1:1, 2) Mu nahanisisange ze mu ituta. (Samu 77:11, 12) Ku teeleza ku Mulimu hape ku ama ku fumanehanga kwa mikopano ya Sikreste ka nako kaufela.—Samu 122:1-4.

Ku bulelela ba bañwi za Jehova ki nzila ye ñwi ya butokwa ye kona ku mi tusa ku tiisa silikani sa mina ni yena. Haiba mu tanda hahulu nako ye ñata ku eza cwalo, mu ka sutelela hahulu ku yena.—Mateu 28:19, 20.

ZE MU KONA KU EZA:

  • Mu bange ni nako zazi ni zazi ya ku bala Bibele ni ku lapela

  • Ka ku ba lubasi, mu beyange lika za kwa moya mwa sibaka sa pili ku fita ku beya lika za ku itabisa ka zona mwa sibaka sa pili

2 MU IKOLANGE KU LAPELA SINA LUBASI

ZE I BULELA BIBELE: “Mu sutelele ku Mulimu mi u ka sutelela ku mina.” (Jakobo 4:8) Mu tokwa ku tomahanyanga nako ya ku lapela sina lubasi ni ku latelela tomahanyo ya mina. (Genese 18:19) Kono ku na ni lika ze ñwi ze mu tokwa ku eza. Mu swanela ku banga ni mubonelo wa Mulimu mwa lika ze mu eza ka zazi ni zazi. Mu tiise silikani sa lubasi lwa mina ni Mulimu ka ku ambolanga za Mulimu ha mu ‘inzi mwa ndu ya mina, niha mu zamaya mwa nzila, niha mu yo lobala, niha mu zuha.’ (Deuteronoma 6:6, 7) Mu ikatulele ku likanyisa Joshua ya naa bulezi kuli: “Haili na, ni ba ndu ya ka, lu ka sebeleza Muñaa Bupilo.”—Joshua 24:15.

ZE MU KONA KU EZA:

  • Mu bange ni mukoloko o bonisa litaba ze mu ka nyakisisa ka Nako ya ku Lapela Sina Lubasi, ku kopanyeleza cwalo ni butokwi bwa mañi ni mañi mwa lubasi