Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 TUTO 10

Mukona Kuziba Cwañi Bulapeli Bwa Niti?

Mukona Kuziba Cwañi Bulapeli Bwa Niti?

1. Kana bulapeli bwa niti ki bulibuñwi feela?

“Mu tokomele bapolofita ba buhata.”—MATEU 7:15.

Jesu naalutile balateleli bahae bulapeli bulibuñwi, bona bulapeli bwa niti. Bulapeli bo, buswana sina mukwakwa oisa kwa bupilo bobusa feli. Jesu naabulezi kuli: “Ba ba u fumana ki ba sikai.” (Mateu 7:14) Mulimu uamuhela feela bulapeli bobutomile fa Linzwi lahae la niti. Balapeli ba niti kaufela baswalisani mwa tumelo iliñwi.Mubale Joani 4:23, 24; 14:6; Maefese 4:4, 5.

2. Jesu naabuleziñi ka za Bakreste ba buhata?

“Ba bulela fapilaa nyangela kuli ba ziba Mulimu, kono ba mu latula ka misebezi ya bona.”—TITE 1:16.

Jesu naalemusize kuli bapolofita ba buhata nebaka silafaza Bukreste. Bapolofita ba buhata babonahalanga fahalimu inge kuli ki balapeli ba niti. Batu ba mwa likeleke zabona baipapata kuba Bakreste. Kono mwakona kulemuha sebali sona luli. Ka mukwa ufi? Ki mwa bulapeli bwa niti feela mokunani Bakreste ba niti, ili babanani tulemeno ni mikwa ya Sikreste.Mubale Mateu 7:13-23.

3. Mukona kuziba cwañi balapeli ba niti?

Hamunyakisise lisupo zeketalizoho ze, zekona kulutusa kuziba balapeli ba niti:

  • Balapeli ba niti bakuteka Bibele sina Linzwi la Mulimu. Balika ka taata kupila ka kulumelelana ni likuka za Bibele. Ka mukwa ocwalo, bulapeli bwa niti bwashutana ni bulapeli bobutomile fa mihupulo ya batu. (Mateu 15:7-9)  Balapeli ba niti bapila ka kulumelelana ni litaba zebaluta.Mubale Joani 17:17; 2 Timotea 3:16, 17.

  • Balateleli ba Jesu ba niti bakuteka libizo la Mulimu, lona la Jehova. Jesu naakutekile libizo la Mulimu ka kulizibahaza kwa batu. Naatusize batu kuziba Mulimu mi naabalutile kulapela kuli libizo la Mulimu likeniswe. (Mateu 6:9) Mwa silalanda semupila ku sona, ki bulapeli bufi bobuzibahaza libizo la Mulimu?Mubale Joani 17:26; Maroma 10:13, 14.

  • Bakreste ba niti bakutazanga za Mubuso wa Mulimu. Mulimu naalumile Jesu kuto kutaza taba yende ya Mubuso. Ki Mubuso wa Mulimu feela okakona kufelisa manyando a batu. Jesu naazwezipili kubulela ka za Mubuso wo kufitela lizazi lanaashwile. (Luka 4:43; 8:1; 23:42, 43) Naabulezi kuli balateleli bahae nebaka kutaza za Mubuso wa Mulimu. Haiba mutu amiatumela kuto ambola ni mina za Mubuso wa Mulimu, mukali ki wa bulapeli mañi?Mubale Mateu 24:14.

  • Balateleli ba Jesu haki ba lifasi lelimaswe le. Mwakona kubaziba kabakala kuli habaikenyangi mwa litaba za puso ya naha kamba mwa mifilifili ya mwa silalanda. (Joani 17:16; 18:36) Hape habalikanyisi likezo ni moya omaswe wa lifasi le.Mubale Jakobo 4:4.

  • Bakreste ba niti balatana hahulu. Ka kubala Linzwi la Mulimu, baituta kukuteka batu ba mishobo kaufela. Nihaike kuli bulapeli bwa buhata hañata sebuyemezi lindwa za macaba, balapeli ba niti bahananga kuikenya mwa lindwa zeo. (Mika 4:1-3) Ka kushutana, Bakreste ba niti baitusisa nako ni maluwo abona kuli batuse ni ku susueza babañwi.Mubale Joani 13:34, 35; 1 Joani 4:20.

4. Kana mwakona kuziba bulapeli bwa niti?

Ki bulapeli bufi bobutomile lituto zabona kaufela fa Linzwi la Mulimu, bobukuteka libizo la Mulimu, ni kukutaza kuli ki Mubuso wa Mulimu feela okakona kufelisa manyando a batu? Ki sikwata sifi sesilatana, ni sesisa yemeli lindwa? Mina mubona cwañi?Mubale 1 Joani 3:10-12.