Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Taba Yende Yezwa ku Mulimu!

 TUTO 12

Mukona Kusutelela Cwañi ku Mulimu?

Mukona Kusutelela Cwañi ku Mulimu?

1. Kana Mulimu wautwa litapelo kaufela?

Mulimu umema batu ba mufuta kaufela kusutelela ku yena ka kulapelanga ku yena. (Samu 65:2) Niteñi, haki litapelo kaufela zautwa kamba kuamuhela. Ka mutala, litapelo za muuna yanyezi yanyandisa musalaa hae zakona kupalelwa kufita ku Mulimu. (1 Pitrosi 3:7) Hape Maisilaele hane bazwezipili kueza zemaswe, Mulimu naahanile kuutwa litapelo zabona. Kwaiponahaza hande kuli haluswaneli kukeshebisa tohonolo yelunani yona ya kulapelanga ku Mulimu. Nihakulicwalo, Mulimu wakona kuamuhela nihaiba litapelo za batu babaezize libi zetuna haiba babakela libi zabona.Mubale Isaya 1:15; 55:7.

2. Luswanela kulapelanga cwañi?

Tapelo ki yeñwi ya lika zeluswanela kueza mwa bulapeli bwaluna, kacwalo, luswanela kulapelanga feela ku Mubupi waluna, yena Jehova. (Mateu 4:10; 6:9) Hape bakeñisa kuli halusika petahala, luswanela kulapelanga ka libizo la Jesu kakuli naashwezi libi zaluna. (Joani 14:6) Jehova habati kuli lukuta-kutelange kulapela ku yena ka litapelo zelupetile kamba zeñozwi kale. Ubata kuli lulapelange ku yena kuzwelela kwatasaa lipilu zaluna.Mubale Mateu 6:7; Mafilipi 4:6, 7.

Mubupi waluna wakona kuutwa nihaiba litapelo za mwa pilu. (1 Samuele 1:12, 13) Ulumema kulapelanga ku yena ka nako ifi kamba ifi, inge cwalo kakusasana haluzuha ni busihu haluyo pumula, ka nako ya sico, niha lukopana ni butata.Mubale Samu 55:22; Mateu 15:36.

3. Ki kabakalañi Bakreste habakopananga hamoho?

Kutaata kusutelela ku Mulimu bakeñisa kuli lupila mwahalaa batu babasina tumelo ku Mulimu, ili babasheununa sepiso yahae ya kuli kukaba ni kozo fa lifasi. (2 Timotea 3:1, 4; 2 Pitrosi 3:3, 13) Ka mukwa ocwalo, lutokwa kususuezwa ki balapeli babañwi, mi ni bona batokwa kususuezwa ki luna.Mubale Maheberu 10:24, 25.

 Kuswalisana ni batu babalata Mulimu kulutusa kusutelela ku Mulimu. Mikopano ya Lipaki za Jehova ilufa kolo yende ya kususuezwa ki tumelo ya babañwi.Mubale Maroma 1:11, 12.

4. Mukona kusutelela cwañi ku Mulimu?

Mwakona kusutelela ku Jehova ka kunahanisisanga zemuitutile mwa Linzwi lahae. Munahane zemukona kuituta kwa misebezi yahae, likelezo zahae, ni lisepiso zahae. Kunahanisisanga zeluituta ni kulapela kukona kulutusa kuitebuha lilato la Mulimu ni butali bwahae.Mubale Joshua 1:8; Samu 1:1-3.

Mukona feela kusutelela ku Mulimu haiba mumusepa ni kubonisa tumelo ku yena. Kono tumelo iswana sina nto yepila ili yetokwa kufepiwa. Mulukela kuzwelapili kutiisa tumelo yamina ka kunyakisisanga mutomo wa tumelo yamina.Mubale Mateu 4:4; Maheberu 11:1, 6.

5. Kusutelela ku Mulimu kukona kumitusa cwañi?

Jehova watokomela baba mulata. Wakona kubabukeleza kwa nto ifi kamba ifi yekona kusinya tumelo yabona ni yekona kubapalelwisa kufumana bupilo bobusa feli. (Samu 91:1, 2, 7-10) Ululemusa ka za mikwa yekona kutahisa kuli lusike lwaba ni buikangulo bobunde ni kulupalelwisa kuba ni tabo. Jehova ululuta kupila bupilo bobunde ka kufitisisa.Mubale Samu 73:27, 28; Jakobo 4:4, 8.