Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 TUTO 4

Jesu Kreste ki Mañi?

Jesu Kreste ki Mañi?

1. Ki ifi simuluho ya Jesu?

Ki tulemeno tufi tone tutahisize kuli Jesu abe mutu yaatumeleha?MATEU 11:29; MAREKA 10:13-16.

Ka kushutana ni batu babañwi, Jesu naapilile pili kwa lihalimu sina mutu wa moya asika pepwa kale fa lifasi. (Joani 8:23) Ki yena wapili kubupiwa ki Mulimu, mi naatusize Mulimu kwa kubupa lika zeñwi kaufela. Ki yena feela anosi yanaabupilwe ki Jehova kasibili, mi kabakaleo, ubizwa Mwanaa Mulimu wa “libanda.” (Joani 1:14) Jesu naasebelize sina Mubuleli wa Mulimu, mi ka mukwa ocwalo, ubizwa “Linzwi.”Mubale Liproverbia 8:22, 23, 30; Makolose 1:15, 16.

2. Ki kabakalañi Jesu hanaatile fa lifasi?

Mulimu naalumile Mwanaa hae fa lifasi ka kushimbululela bupilo bwahae mwa mba ya mwalyanjo wa Mujuda yanaabizwa Maria. Ka mukwa ocwalo, Jesu naasina ndatahe wa fa lifasi. (Luka 1:30-35) Jesu naatile fa lifasi (1) kuto luta niti ka za Mulimu, (2) kuto toma mutala wa mwakuezeza tato ya Mulimu niha lukopana ni butata, ni (3) kuto fa bupilo bwahae bobupetehile kuli a “liulule” batu.Mubale Mateu 20:28.

3. Ki kabakalañi halutokwa tiululo?

Tiululo ki tifo yelifiwanga kuli mutu yomuñwi asike abulaiwa. (Exoda 21:29, 30) Mulimu naasika lela kuli batu basupalange ni kushwa. Luziba cwañi cwalo? Mulimu naabulelezi mutu wapili Adama kuli haiba naakaeza seibulela Bibele kuli ki “sibi,” naakashwa. Kambe Adama naasika eza sibi, kambe naasika shwa. (Genese 2:16, 17; 5:5) Bibele ibulela kuli lifu ‘nelikeni’ mwa lifasi ka Adama. Ka mukwa ocwalo, Adama naahozisize bana bahae sibi ni mupuzo  otiswa ki sibi, lona lifu. Lutokwa tiululo kuli lulukululwe kwa lifu leluhozize ku Adama.Mubale Maroma 5:12; 6:23.

Ki mañi yanaaka lifa tiululo kuli luliululwe kwa lifu? Halushwa, lulifa mulatu wa libi zaluna feela. Hakuna mutu yasika petahala yakona kulifela libi za batu babañwi.Mubale Samu 49:7-9.

4. Ki kabakalañi Jesu hanaashwile?

Ka kufapahana ni batu, Jesu naapetehile. Ka mukwa ocwalo, naasatokwi kushwela libi zahae, kakuli naasina sibi. Kono naashwezi libi za babañwi. Mulimu naabonisize lilato lelituna hahulu kwa batu ka kuluma Mwanaa hae kuto lushwela. Jesu ni yena naabonisize kuli walulata ka kuutwa Ndatahe ni ka kufana bupilo bwahae kabakala libi zaluna.Mubale Joani 3:16; Maroma 5:18, 19.

5. Ki lika mañi zaeza Jesu ka nako ya cwale?

Hanaali fa lifasi, Jesu naafolisize bakuli, kuzusa bafu, ni kutusa batu bane bali mwa butata. Ka kueza cwalo, Jesu naabonisize zakaezeza batu babaipeya kuutwa mwa nako ya kwapili. (Mateu 15:30, 31; Joani 5:28) Jesu hasashwile, Mulimu naamuzusize kwa bafu sina mutu wa moya. (1 Pitrosi 3:18) Kuzwa fo, Jesu naalibelezi ku labulyo la Mulimu kufitela Jehova amufa maata a kubusa sina Mulena fahalimwaa lifasi kaufela. (Maheberu 10:12, 13) Jesu cwale seabusa sina Mulena kwa lihalimu, mi balateleli bahae basweli bazibahaza taba yende mwa lifasi kaufela.Mubale Daniele 7:13, 14; Mateu 24:14.

Hona cwale-cwale fa, Jesu ka kuba Mulena, ukaitusisa maata ahae kwa kufeza manyando kaufela ni kuyundisa batu baba atahisa. Batu kaufela babalumela ku Jesu ni kumuutwa bakaikola bupilo mwa paradaisi fa lifasi.Mubale Samu 37:9-11.