Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 Kalulo 2

Lipilaelo—“Butata Mwa Maneku Kaufela”

Lipilaelo—“Butata Mwa Maneku Kaufela”

Bo June babulela kuli: “Hamulaho wa kunyalana ka lilimo ze 25 ni bo muunaa ka, linyalo laluna lafela. Bana baka bafulalela Jehova. Naba ni makulanu amatuna, mi hamulaho nalembwaala. Nafelelwa ki sepo mi neniikutwile kuli hanisa kona kutiyela muiinelo one nili ku ona. Natuhela kuyanga kwa mikopano, mi nafokola kwa moya.”

BATU kaufela banani lipilaelo, kukopanyeleza cwalo ni batu ba Mulimu. Walisamu naañozi kuli: “Niimezwi ki lipilaelo.” (Samu 94:19 NW) Jesu naabulezi kuli mwa mazazi amaungulelo “lipilaelo za bupilo” lika palelwisa batu babañwi kusebeleza Jehova. (Luka 21:34) Mina bo? Kana mubilaezwa ki butata bwa kutokwa masheleñi, matata a mwa lubasi, kamba makulanu? Jehova ukona kumitusa cwañi?

“Maata A Fita A Butu”

Halukoni kutiyela lipilaelo ka ililuna. Muapositola Paulusi naañozi kuli: ‘Lu mwa butata mwa maneku kaufela . . . ; luzingehile. . . , lunepelwa fafasi.’ Kono hape naabulezi kuli ‘halusika palelwa kufumana nzila mwa kuzwela,’ mi ‘halusika shwa.’ Ki nto mañi yelutusa kuitiisa? Ki “maata a fita a butu,” ona azwa ku Mulimu waluna yamaata kaufela, Jehova.—2 Makorinte 4:7-9.

Muhupule mone mutuselizwe ki “maata a fita a butu.” Kana mwahupula mo ngambolo yeñwi neimisusuelize kuzwelapili kuitebuha lilato la Jehova lelisa feli? Kana tumelo yamina mwa lisepiso za Jehova neitiile hane mulutile babañwi ka za sepiso ya Paradaisi? Halufumaneha kwa mikopano ya Sikreste ni kutaluseza babañwi ka za tumelo yaluna, luba ni maata a kutiyela lipilaelo za mwa bupilo, luba ni kozo ya mwa munahano, mi lusebeleza Jehova ka tabo.

‘Mulazwe, mi Mukabona Kuli Muñaa Bupilo Unani Sishemo’

Kubulela feela niti, ka linako zeñwi mukana mwaikutwa kuli hamuzibi za kueza. Ka mutala, Jehova ulukupa kuli lubeye za Mubuso mwa sibaka sapili ni kuli luitwaeze kuezanga lika za kwa moya. (Mateu 6:33; Luka 13:24) Kono kucwañi haiba twaniso, makulanu, kamba mataata a mwa lubasi amipalelwisa kueza zemukona kueza? Kamba kucwañi haiba musebezi wamina umipalelwisa kufumaneha kwa mikopano ya puteho bakeñisa kuli mutokwa kutanda nako yeñata ni kubeleka ka taata? Kuipumana mwa miinelo ye cwalo ni kutokwa nako ni maata akueza lika zeo, kukona kutahisa kuli muikutwe kuziyeleha. Mwendi mane fokuñwi muikutwanga kuli Jehova utokwa kuli mumuezeze lika zeñata kufita zemukona kueza.

Jehova wautwisisa miinelo yamina. Habatangi kuli lumuezeze lika zelusa koni kueza. Mi waziba kuli kufitanga nako kuli luangulukelwe ni kukutelwa ki maata.—Samu 103:13, 14.

Ka mutala, munyakisise mo Jehova naababalezi mupolofita Elia. Elia hanaazwafile ni kusaba kuli mane amatela kwa lihalaupa, kana Jehova naanyemezi mupolofita yo ni kumulaela kuli akute ayo eza musebezi wanaafilwe? Baatili. Jehova naalumile lingeloi habeli kuli liyo zusa Elia ka lilato  ni kumufa lico kuli ace. Nihakulicwalo, nihaiba hasamulaho wa mazazi a 40, Elia naasabilaela mi naasanani boi. Jehova naaezize lika mañi zeñwi kuli amutuse? Sapili, Jehova naabonisize kuli wakona kumusileleza. Sabuleli, Jehova naaomba-ombile Elia ka linzwi leliwile. Sabulaalu, Jehova naabonisize Elia kuli nekunani batu babañwi bañata-ñata bane balapela Mulimu ka busepahali. Lika zeo nelitusize Elia kukalisa hape kueza musebezi wahae wa bupolofita ka tukufalelo. (1 Malena 19:1-19) Luitutañi? Elia hanaaziyelizwe ki lipilaelo, Jehova naamubonisize lilato ni pilu-telele. Jehova hasika cinca. Ni luna ulubabalela ka nzila yeswana.

Hamunahana zemukona kufa Jehova, mube ni mubonelo oitikanelezi. Musike mwabapanya zemukona kueza kacenu ni zene muezanga kwamulaho. Ka mutala, mumati yatuhezi kuitukiseza kumata ka likwelinyana kamba ka lilimo, hakalisa hape, hakoni kumata sina mwanamatelanga sapili. Kono pili ukakalela kuitomela likonkwani zenyinyani zekamutusa kuba ni maata ni buitiiso. Bakreste baswana sina bamati. Baitukisezanga inze banani sikonkwani sebabata kufita kusona. (1 Makorinte 9:24-27) Kiñi hamusaitomeli sikonkwani sa kwa moya semubona kuli mwakona kusikwanisa ka bunolo? Ka mutala, mwakona kuitomela sikonkwani sa kufumanehanga kwa mikopano ya puteho. Mukupe Jehova kuli amituse kupeta sikonkwani samina. Hamunze mukutelwa ki maata a kwa moya, ‘mukalwaza mi mukabona kuli Muñaa Bupilo unani sishemo.’ (Samu 34:8) Muhupule kuli nto ifi kamba ifi yemueza kuli mubonise lilato lamina ku Jehova, kusina taba ni bunyinyani bwayona, ki ya butokwa hahulu ku Jehova.—Luka 21:1-4.

Jehova habatangi kuli lumuezeze lika zelusa koni kueza

“Tuso Yene Nilibelezi”

Jehova naatusize cwañi bo June kuli bakutele kuyena? Bo June balubulelela kuli: “Nenilapelanga ku Jehova, kumukupa kuli anituse. Mi hamulaho, mukwenyanaa ka wamusali anibulelela kuli kukaba ni mukopano mwa tolopo yahesu. Naikatulela kuyo fumaneha feela lizazi liliñwi kwa mukopano wo. Nenitabile hahulu kukala kuswalisana hape ni batu ba Jehova! Mukopano wo neli yona tuso yene nilibelezi. Ka nako ya cwale naikola hape kusebeleza Jehova. Ninani tabo mwa bupilo. Cwale naziba kuli nitokwa mizwale ni likaizeli baka, mi niswanela kuamuhela tuso yebanifa. Niitumela hahulu kuli nekusanani nako yakuli nikutele ku Jehova.”