Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Kana Mwatabela Kuziba Niti?

Kana Mwatabela Kuziba Niti?

NITI ka za ñi? Niti ka za lipuzo za butokwa hahulu zebabuzanga batu. Mwendi ni mina mukile mwaipuza lipuzo zecwale ka ze:

  • Kana Mulimu waluisa pilu luli?

  • Kana lindwa ni manyando likafela muta omuñwi?

  • Ki sifi sesiezahala ku luna halushwa?

  • Kana kunani sepo ya kuli babashwile bakapila hape?

  • Niswanela kulapela cwañi kuli Mulimu aniutwe?

  • Nikona kufumana cwañi tabo mwa bupilo?

Ki kai komukona kufumana likalabo kwa lipuzo ze? Hane mukaya mwa lifalana za libuka kamba mwa lintolo za libuka, mukayo fumana libuka zeñata zebaanga batu kuli linani likalabo. Kono mukafumana kuli libuka zeñata zaitwanisa. Zeñwi likona kubonahala kuba zetusa, kono hamulaho wa nako libanga zakale mi litokwanga kuñolwa sinca kamba kuyoliswa.

Kono kunani buka iliñwi yenani likalabo zesacinci. Ki buka ya litaba za niti. Jesu Kreste hanaalapela ku Mulimu, naaize: “Linzwi la hao ki yona niti.” (Joani 17:17) Linzwi leo kacenu ki yona Bibele Yekenile. Fa makepe alatelela, mukafumana likalabo zeutwahala za niti zeifa Bibele kwa lipuzo ze fahalimu zeo.

 Kana Mulimu Waluisa Pilu Luli?

LIBAKA BATU HABABUZA PUZO YE: Lupila mwa lifasi lelitezi situhu ni kusaluka. Bulapeli bobuñata buluta kuli manyando elutalimana ni ona atile ka kulata kwa Mulimu.

ZEILUTA BIBELE: Mulimu hatahisangi bumaswe. Jobo 34:10 ili: “Taba ya kuli Mulimu u ka eza bumaswe i kwahule, kamba Ya-Mata-Kaufela ku fosisa litaba.” Mulimu ka lilato lahae ulelezi batu lika zende. Kona libaka Jesu hanaa lulutile kulapela kuli: “Ndataa luna ya kwa lihalimu, . . . Mubuso wa hao u tahe. Tato ya hao i ezwe fa lifasi, sina mo i ezezwa kwa lihalimu.” (Mateu 6:9, 10) Mulimu waluisa pilu luli kakuli mane ulufile mpo ya butokwa hahulu ilikuli ataleleze mulelo wahae.—Joani 3:16.

Mubale ni Genese 1:26-28; Jakobo 1:13; ni 1 Pitrosi 5:6, 7.

Kana Lindwa ni Manyando Likafela Muta Omuñwi?

LIBAKA BATU HABABUZA PUZO YE: Batu babañata bazwelapili kubulaiwa mwa lindwa. Kaufelaa luna haluikutwangi hande halubona batu inze banyanda.

ZEILUTA BIBELE: Mulimu usepisa kuli kwapili ukatahisa kozo mwa lifasi kaufela. Mubuso wa Mulimu hauka kalisa kubusa, batu “ha ba sa na ku ituta ndwa.” Kono “ka mikwale ya bona ba ka tula mihuma.” (Isaya 2:4) Mulimu ukafelisa lika kaufela zesika luka ni manyando. Bibele isepisa kuli: “[Mulimu] u ka takula miyoko kaufela kwa meeto a bona, mi lifu ha li sa na ku ba teñi, nihaiba ku tahelwa ki maswabi kamba ku lila kamba ku utwa butuku. Za pili [zekopanyeleza manyando ni kusaluka kwa kacenu] li felile.”—Sinulo 21:3, 4.

Mubale ni Samu 37:10, 11; 46:9; ni Mika 4:1-4.

Ki Sifi Sesiezahala ku Luna Halushwa?

LIBAKA BATU HABABUZA PUZO YE: Buñata bwa bulapeli mwa lifasi buluta kuli mutu unani nto yeñwi yezwelangapili kupila hamulaho wa lifu. Babañwi balumela kuli babashwile bakona kuholofaza babapila mi babañwi bali Mulimu uatulelanga babamaswe kuya mwa lihele la mulilo mobayo tukufazwa kuya kuile.

ZEILUTA BIBELE: Mutu hashwile hasaliyo. Muekelesia 9:5 ibulela kuli: “Ba ba shwile ha ba na se ba ziba.” Bakeñisa kuli babashwile habana sebaziba mi hakuna mobaikutwela, habakoni kuholofaza kamba kutusa babapila.—Samu 146:3, 4.

Mubale ni Genese 3:19 ni Muekelesia 9:6, 10.

 Kana Kunani sepo ya Kuli Babashwile Bakapila Hape?

LIBAKA BATU HABABUZA PUZO YE: Lubata kupila, mi lubata kuikola bupilo hamoho ni batu belulata. Kona libaka halunyolelwa kubonana hape ni balatiwa baluna babashwile.

ZEILUTA BIBELE: Buñata bwa batu babashwile bakazuha. Jesu naasepisize kuli ‘babali mwa mabita a kupulo bakazwa mwateñi.’ (Joani 5:28, 29) Ka kulumelelana ni mulelo wa Mulimu wa kwa makalelo, batu babaka zusiwa bakafiwa kolo ya kupila mwa paradaisi fa lifasi. (Luka 23:43) Ka kuya ka sepiso yeo, babaka utwa Mulimu bakapetahala kwa mubili mi bakapila kuya kuile. Bibele ili: “Ba ba na ni niti ba ka yola sanda sa naha, ni ku yaha mwateñi ku ya ku ile.”—Samu 37:29.

Mubale ni Jobo 14:14, 15; Luka 7:11-17; ni Likezo 24:15.

Niswanela Kulapela Cwañi Kuli Mulimu Aniutwe?

LIBAKA BATU HABABUZA PUZO YE: Batu balapelanga ibato ba mwa bulapeli kaufela. Niteñi, babañata baikutwanga kuli litapelo zabona halialabiwi.

ZEILUTA BIBELE: Jesu naalulutile kusakuta-kutelanga manzwi aswana halulapela. Naaize: ‘Hamulapela, musike mwakuta-kutela kubulela manzwi aswana.’ (Mateu 6:7) Haiba lubata kuli Mulimu autwe litapelo zaluna, lulukela kulapela ka nzila yemutabisa. Kuli lueze cwalo, luswanela kuituta tato ya Mulimu ni kulapela ka kulumelelana ni tato yeo. Liñolo la 1 Joani 5:14 litalusa kuli: “Ha lu kupa nto ifi kamba ifi ka ku ya ka tato ya [Mulimu], wa lu utwa.”

Mubale ni Samu 65:2; Joani 14:6, 14; ni 1 Joani 3:22.

Nikona Kufumana Cwañi Tabo Mwa Bupilo?

LIBAKA BATU HABABUZA PUZO YE: Babañata balumela kuli masheleñi, libubo, kamba bunde bwa ponahalo, zakona kubafa tabo. Kacwalo batukufalezwi linto zeo, kono niha balifumana, hababangi ni tabo yene babata.

ZEILUTA BIBELE: Jesu naabonisize mwakufumanela tabo hanaaize: “Tabo ki ya ba ba lemuha kuli ba tokwa za Mulimu.” (Mateu 5:3) Tabo ya niti ikona kufumanwa feela haiba lueza lika zekafelisa linyolwa laluna lelituna—lona la kubata kuziba niti ka za Mulimu ni zalelile kuluezeza. Niti yeo ifumaneha mwa Bibele. Kuziba niti yeo kuka lutusa kulemuha lika za butokwa luli ni zesi za butokwa. Ka kuamuhela niti ya mwa Bibele kuli iluetelele halueza likatulo ni mwa likezo zaluna, lukapila bupilo bobunde.—Luka 11:28.

Mubale ni Liproverbia 3:5, 6, 13-18 ni 1 Timotea 6:9, 10.

 Lunyakisisize feela ka bukuswani likalabo za mwa Bibele kwa lipuzo zesilezi. Kana mwatabela kuziba zeñata? Haiba mubabañwi ba batu “ba ba lemuha kuli ba tokwa za Mulimu,” kaniti luli nemuka tabela kueza cwalo. Mwendi musanani lipuzo zeñwi zecwale ka ze: ‘Haiba Mulimu waluisa pilu, ki kabakalañi hatuhelezi bumaswe ni manyando kuata cwalo kuzwa kwamulaho ko? Niswanela kuezañi kuli nipile bupilo bobunde mwa lubasi lwaka?’ Bibele ialaba lipuzo zeo ni zeñwi zeñata ka nzila yekolwisa.

Kono babañata kacenu bazina-zina kubala Bibele. Banahana kuli ki buka yetuna yeli tata kuiutwisisa fokuñwi. Kana mwatabela kutusiwa kufumana likalabo mwa Bibele? Lipaki za Jehova bakona kumitusa ka linzila zepeli.

Pili, baka mifa buka ya Bibele I Lutañi Luli? yelukiselizwe kutusa batu babapatehile kuli banyakisise ka mo Bibele ialabela hande lipuzo za butokwa zebabuzanga batu. Kutuha fo, kunani tukiso ya kuituta Bibele fa ndu musalifi sesiñwi. Yomuñwi wa Lipaki za Jehova yapila bukaufi ni mina yaziba hande kuluta Bibele wakona kutahanga kwa ndu yamina kamba kwa sibaka semutabela ni kunyakisisanga ni mina Bibele ka nakonyana sunda ni sunda musalifi sesiñwi. Bolule-lule ba batu mwa lifasi kaufela batusizwe ki yona tukiso ye. Buñata bwabona bafitile fa kubulela ka tabo kuli: “Nifumani niti!”

Hakuna nto ya butokwa yefita kufumana niti ya mwa Bibele. Niti yeo ilulukulula kwa litumelo za mioya, kwa lika zelyanganisa sicaba, ni kwa lika zesabisanga batu. Hape ka yona niti yeo luba ni sepo, luziba mulelo wa bupilo, mi luba ni tabo. Jesu naaize: “Mu ka ziba niti, mi niti i ka mi lukulula.”—Joani 8:32.