JOANI 1:29-51

  • BALUTIWA BA JESU BAPILI BAMULATELELA

Hasamulaho wa mazazi a 40 anaali mwa lihalaupa, pili asika kutela kale kwa Galilea, Jesu ukutela ku Joani yanaa mukolobelize. Jesu hanze aatumela, Joani umusupa ni kubulela kuli: “Hamubone Ngunyana wa Mulimu yazwisa sibi sa lifasi! Yo ki yena yene nibulezi zahae kuli: ‘Mwamulaho waka kutaha muuna yanifita, kakuli naaliteñi pili ku na.’” (Joani 1:29, 30) Nihaike kuli Joani ki yomuhulu ku Jesu, waziba kuli Jesu naapilile pili mwa lihalimu sina sibupiwa sa moya.

Jesu hanaatilo kolobezwa lisunda lisikai kwamulaho, Joani naasika kolwa kuli Jesu ki yena yanaakaba Mesia. Joani uitumelela kuli: “Nihaiba na nenisa muzibi, kono sene nitilo kolobeleza mwa mezi neli kuli abonahale ku Isilaele.”—Joani 1:31.

Joani uzwelapili kutaluseza bateelezi bahae zeneezahalile Jesu hakolobezwa, uli: “Neniboni moya okenile hauzwa kwa lihalimu sina liiba, mi waina fahalimwaa hae. Nihaiba na nenisa muzibi, kono Yena yanaa nilumile kuto kolobeza mwa mezi ki yena yanaaize ku na: ‘Yena kaufela yeuka bona moya okenile inze ushetumukela ku yena ni kuina ku yena, ki yena yakolobeza ka moya okenile.’ Mi niiponezi taba yeo, mi nipakile kuli yo ki Mwanaa Mulimu.”—Joani 1:32-34.

Lizazi lelitatama, Joani uinzi ni bababeli kwa balutiwa bahae, Jesu hamuatumela hape. Joani uli: “Hamubone Ngunyana wa Mulimu!” (Joani 1:36) Habautwa cwalo, balutiwa bababeli bao ba Joani Mukolobezi balatelela Jesu. Yomuñwi wabona ki Andreasi. Mi kubonahala kuli wabubeli ki yena muñoli wa taba ye, ili yo ni yena ubizwa Joani. Kubonahala kuli Joani yo ki mwanaahabo Jesu, kakuli ki mwanaa Salome. Salome mwendi ki munyanaa Maria, mi muuna hae ki Zebedea.

Jesu haitemuna ubona Andreasi ni Joani inze bamulatelela, mi ubabuza kuli: “Mubatañi?”

Bamubuza, bali: “Rabbi, . . . uina kai?”

Jesu ubaalaba kuli: “Hamutahe, mi mukabona.”—Joani 1:37-39.

Ki musihali, ka nako yebato eza 4 kiloko, mi Andreasi ni Joani batola lizazi kaufela ni Jesu. Andreasi utabile hahulu kuli mane hakopana ni Simoni muhulwanaa hae, yabizwa hape kuli Pitrosi, umubulelela kuli: “Lufumani Mesia.” (Joani 1:41) Andreasi uisa Pitrosi ku Jesu. Zeezahala hasamulaho libonisa kuli Joani ni yena ufumana Jakobo muhulwanaa hae mi umutisa ku Jesu, nihaike kuli Joani hañoli taba yeo mwa likande lahae.

Lizazi lelitatama, Jesu ufumana Filipi, wa kwa Betsaida. Muleneñi wo, ufumaneha bukaufi ni likamba la kwa mutulo wa Liwate la Galilea,  ona muleneñi wahabo Andreasi ni Pitrosi. Jesu umema Filipi uli: “Unilatelele.”—Joani 1:43.

Filipi cwale ufumana Natanaele, ili yo hape ubizwa Bartolome, mi uli: “Lufumani yo Mushe naañozi zahae mwa Mulao, ni yo Bapolofita nebañozi zahae: Jesu, mwanaa Josefa, wa kwa Nazareta.” Natanaele wakakanya mi ubulelela Filipi kuli: “Kana kunani sesinde sesikona kuzwa kwa Nazareta?”

Filipi uli ku yena: “Taha uto bona.” Jesu ubona Natanaele inze ataha mi uli: “Hamubone Muisilaele yo kusina bupumi ku yena.”

Natanaele umubuza kuli: “Unizibile cwañi?”

Jesu ualaba kuli: “Filipi asika kubiza kale hane uli mwatasaa kota ya feiga, neni kuboni.”

Natanaele ualaba ka kukomoka, uli: “Rabbi, ki wena Mwanaa Mulimu, u Mulena wa Isilaele.”

Jesu umubuza kuli: “Kana ulumela kabakala kuli niize neni kuboni mwatasaa kota ya feiga? Ukabona lika zetuna kufita ze.” Mi cwale Jesu usepisa kuli: “Kaniti luli namibulelela mina batu nili, mukabona lihalimu linze likwaluluhile ni mangeloi a Mulimu anze akambama ni kushetumukela ku Mwanaa mutu.”—Joani 1:45-51.

Hamulaho feela wa zeo, Jesu ni balutiwa bahae bazwa mwa Musindi wa Jordani ni kuya kwa Galilea.