Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 KAUHANYO 17

Jesu Uluta Nekudema ka Nako ya Busihu

Jesu Uluta Nekudema ka Nako ya Busihu

JOANI 2:23–3:21

  • JESU UAMBOLA NI NEKUDEMA

  • SEKUTALUSA “KUPEPWA SINCA”

Jesu ueza limakazo hali mwa Jerusalema kwa mukiti wa Paseka ya silimo sa 30 C.E. Kacwalo, batu babañata balumela ku yena. Zeo likomokisa Nekudema, yena Mufalisi ni yomuñwi wa ba kuta yetuna ya Sijuda yebizwa Sanhedrini. Nekudema ubata kuziba zeñata, ka mukwa ocwalo upotela Jesu ka nako ya busihu mwendi kabakala kusaba baeteleli babañwi ba Sijuda.

Nekudema uli: “Rabbi, lwaziba kuli uzwa ku Mulimu ka kuba muluti, kakuli hakuna yakona kueza limakazo zeueza konji haiba Mulimu uinzi ni yena.” Jesu ualaba Nekudema ka kumubulelela kuli mutu ulukela ‘kupepwa sinca’ kuli akene mwa Mubuso wa Mulimu.—Joani 3:2, 3.

Kono mutu ukona kupepwa cwañi sinca? Nekudema ubuza kuli: “Kana wakona kukutela lwabubeli mwa mba ya mahe ni kuyo pepwa?”—Joani 3:4.

Batili, seo haki sona sekutalusa kupepwa sinca. Jesu utalusa kuli: “Konji haiba mutu apepwa ka mezi ni ka moya, hakoni kukena mwa Mubuso wa Mulimu.” (Joani 3:5) Jesu naapepilwe ka “mezi ni ka moya” hanaakolobelizwe ni moya okenile hane ushetumukezi fahalimwaa hae. Ka nako yeo, nekuutwahalile linzwi lelizwa kwa lihalimu lelili: “Yo ki Mwanaka, yalatwa, yanitabisa.” (Mateu 3:16, 17) Ka nzila yeo, Mulimu naazibahalize kuli utahisize Jesu sina mwana wa kwa moya yalibelela kukena mwa Mubuso wa kwa lihalimu. Hamulaho wa fo, fa Pentekota ya 33 C.E., moya wa Mulimu ukasuluhela batu babañwi babakolobelizwe, mi bakapepwa sinca cwalo sina bana ba Mulimu ba kwa moya.—Likezo 2:1-4.

Kutaata kuli Nekudema autwisise zamuluta Jesu ka za Mubuso. Ka mukwa ocwalo, Jesu umutaluseza litaba zeñwi zeama buikalabelo bwahae bobuipitezi ka kuba Mwanaa Mulimu. Jesu uli: “Sina Mushe mwanaapahekezi noha mwa lihalaupa, Mwanaa mutu ni yena ulukela kupahekwa cwalo, kuli mutu kaufela yalumela ku yena abe ni bupilo bobusa feli.”—Joani 3:14, 15.

Kwakale, Maisilaele bane balumilwe ki linoha zenani buhazo nebatokwa kutalima kwa noha ya kopa kuli bapiliswe. (Numere 21:9) Ka nzila yeswana, batu kaufela batokwa kuba ni tumelo ku Mwanaa Mulimu kuli bapiliswe kwa sibi ni lifu ni kufumana bupilo bobusa feli. Jesu cwale ubulelela Nekudema za lilato la Jehova kwa batu, uli: “Mulimu naalatile hahulu lifasi kuli mane naafile Mwanaa hae wa libanda, kuli mutu kaufela yabonisa tumelo ku yena asike atimezwa kono abe ni bupilo bobusa feli.” (Joani 3:16) Kacwalo, hamulaho wa likweli zebato eza 6 kuzwa fakalela bukombwa bwahae, Jesu ubulelela Nekudema kuli ki yena nzila yebaka piliswa ka yona batu.

Jesu ubulelela Nekudema kuli: “Mulimu naasika luma Mwanaa hae mwa lifasi kuli ato atula lifasi.” Taba ye ibonisa kuli naasika lumiwa kuli ato atula batu kaufela ka kubatimeza. Kono sina mwabulelela Jesu, naalumilwe “kuli lifasi lito piliswa ka yena.”—Joani 3:17.

Nekudema naatile ku Jesu busihu kabakala sabo. Kacwalo, lulemuha kuli Jesu ufeza puisano yahae ni Nekudema ka kubulela kuli: “Cwale katulo itomile fa taba ye: kuli liseli [lelitalusa Jesu, ka bupilo ni lituto zahae] litile mwa  lifasi, kono batu balatile lififi kufita liseli, kakuli misebezi yabona neli yemaswe. Kakuli mutu kaufela yaeza zemaswe utoile liseli mi hatahi kwa liseli, kuli misebezi yahae isike yanyazwa. Kono mutu kaufela yaeza za niti utaha kwa liseli, kuli misebezi yahae ibonahale sina yeezizwe kulikana ni tato ya Mulimu.”—Joani 3:19-21.

Cwale kuitingile ku Nekudema, yena Mufalisi ni muluti mwa Isilaele, kunahanisisa litaba zautwile ka zapeta Jesu mwa mulelo wa Mulimu.