Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 KAUHANYO 12

Jesu Wakolobezwa

Jesu Wakolobezwa

MATEU 3:13-17 MAREKA 1:9-11 LUKA 3:21, 22 JOANI 1:32-34

  • JESU WAKOLOBEZWA NI KUTOZIWA

  • JEHOVA UBIZA JESU KULI KI MWANAA HAE

Hase kufitile likweli ze 6 kuzwa fakalela Joani Mukolobezi musebezi wa kukutaza, Jesu yasaanani lilimo zebato ba ze 30 utaha ku yena kwa Nuka ya Jordani. Ka mulelo ufi? Hatahi ka mulelo wa kupota feela, kamba kuto bona mouzamaela musebezi wa Joani. Jesu utaha ku Joani kuto mukupa kuli amukolobeze.

Joani wahana uli: “Ki na yatokwa kukolobezwa ki wena, utaha cwañi ku na?” (Mateu 3:14) Joani waziba kuli Jesu ki Mwanaa Mulimu yaipitezi. Muhupule kuli hanaasali mwa mba ya bo mahe, Joani naanyanganyize ka tabo Maria yanaaitwezi Jesu hapotela Elizabeta, yena mahe Joani. Kusina kukakanya, Joani naataluselizwe taba yeo ki mahe. Mi hape naataluselizwe ka za lingeloi lene libulelezi Maria za kupepwa kwa Jesu, ni ka za mangeloi anaabonahezi kwa balisana fa busihu bwapepwa Jesu.

Joani waziba kuli ukolobeza batu bababakela libi zabona. Kono Jesu yena hana sibi. Joani niha hana cwalo, Jesu yena uli: “Ulumele kuli kube cwalo ka nako ye, kakuli kwaswanela kuli lupete zelukile kamukana ka nzila ye.”—Mateu 3:15.

Ki kabakalañi Jesu haswanela kukolobezwa? Jesu hakolobezwi kabakala kubakela sibi. Kolobezo yahae ibonisa kuli uifana kuli apete tato ya Ndatahe. (Maheberu 10:5-7) Jesu neli mubeti, kono cwale seli nako ya kuli akalise kueza musebezi wanaalumilwe ki Ndatahe kuli ato ueza fa lifasi. Kana munahana kuli Joani naalibelela kuli kukaezahala nto yeñwi yeipitezi Jesu hakolobezwa?

Hasamulaho, Joani ubulela kuli: “Yena yanaa nilumile kuto kolobeza mwa mezi ki yena yanaaize ku na: ‘Yena kaufela yeuka bona moya okenile inze ushetumukela ku yena ni kuina ku yena, ki yena yakolobeza ka moya okenile.’” (Joani 1:33) Ka mukwa ocwalo, Joani ulibelela kuli moya wa Mulimu ukataha ku mutu yomuñwi yakolobezwa ki yena. Mi Jesu hazwa mwa mezi, Joani hakomoki habona “moya wa Mulimu haushetumukela ku [Jesu] sina liiba.”—Mateu 3:16.

Kono kuezahala lika zeñwi hape Jesu hakolobezwa. ‘Mahalimu akwaluluhela’ yena. Taba yeo italusañi? Kubonahala kuli italusa kuli Jesu hakolobezwa, naakalile kuhupula bupilo bwahae  bwa kwa lihalimu pili asika taha kale fa lifasi. Ka mukwa ocwalo, Jesu cwale uhupula bupilo bwahae sina mwanaa Jehova wa moya, kukopanyeleza cwalo ni litaba za niti zanaalutilwe ki Mulimu pili asika taha kale fa lifasi.

Hape Jesu hakolobezwa, kuutwahala linzwi lelili: “Yo ki Mwanaka, yalatwa, yanitabisa.” (Mateu 3:17) Ki linzwi la mañi leo? Haki linzwi la Jesu kakuli Jesu uinzi ni Joani. Linzwi leo ki la Mulimu. Kaniti, Jesu ki Mwanaa Mulimu. Haki yena Mulimu kasibili.

Lulemuha kuli Jesu hanaali fa lifasi neli mwanaa Mulimu sina mone kuinezi ku mutu wapili, yena Adama. Mulutiwa Luka hasatalusize za kukolobezwa kwa Jesu, uñola kuli: “Jesu hakalisa musebezi wahae, naali wa lilimo zebato ba ze 30, mi ka kuya ka mone baangela batu, naali mwanaa Josefa, mwanaa Heli, . . . mwanaa Davida, . . . mwanaa Abrahama, . . . mwanaa Nuwe, . . . mwanaa Adama, mwanaa Mulimu.”—Luka 3:23-38.

Sina Adama hanaali “mwanaa Mulimu,” Jesu ni yena naali mwanaa Mulimu hanaali fa lifasi. Jesu hakolobezwa, naautwisisize kuli ki Mwanaa Mulimu yanaaka kutela kwa lihalimu sina mutu wa moya. Ka mukwa ocwalo, Jesu naakona kuluta litaba za niti ka za Mulimu ni kubonisa batu mwakufumanela nzila ya bupilo. Mi akala kupila bupilo bobuka mutahiseza kuli kwapili afe bupilo bwahae sina sitabelo sa kuliulula batu kwa sibi.