Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 KAUHANYO 8

Basaba ku Mubusi Yamaswe

Basaba ku Mubusi Yamaswe

MATEU 2:13-23

  • LUBASI LWA JESU LUSABELA KWA EGEPITA

  • JOSEFA UISA LUBASI LWAHAE KWA NAZARETA

Josefa uzusa Maria mi umubulelela taba ya ka putako. Lingeloi kihona lisazo bonahala ku yena mwa tolo ni kumubulelela kuli: “Zuha, uunge mwana yomunyinyani ni mahe mi usabele kwa Egepita, mi uyo ina kwateñi kufitela nikubulelela, kakuli Heroda utuha azuma mwana yomunyinyani yo kuli amubulaye.”—Mateu 2:13.

Honafo, Josefa, Maria, ni mwanaa bona basaba mwa naha ka bona busihu bo. Baeza cwalo ka nako yelukile, kakuli Heroda ulemuhile kuli babanuha ka linaleli bamupumile. Naababulelezi kuli bakute ku yena. Kono bona bazwa mwa naha basaezi cwalo. Heroda ubifa maswe. Kabakala kuli usabata kubulaya Jesu, ufa taelo ya kuli kubulaiwe bana babashimani kaufela ba mwa Betelehema ni libaka zeli bukaufi ba lilimo zepeli kutisa mwatasi. Ufa taelo ya kubulaya bana ba lilimo zeo ka kuya ka nako yanaataluselizwe ki babanuha ka linaleli bane bazwa kwa Upa.

Kubulaiwa kwa bashimani bao kaufela ki nto yemaswe luli! Halukoni kuziba palo ya bashimani bane babulailwe, kono sililo ni muhuwo omutuna wa basali babalila bana babona utaleleza bupolofita bwa Bibele bone bubulezwi ki Jeremia, mupolofita wa Mulimu.—Jeremia 31:15.

Zeo halili cwalo, Josefa ni lubasi lwahae basabezi kwa Egepita mi bazwelapili kupila kwateñi. Cwale lingeloi la Jehova libonahala hape ku Josefa mwa tolo ka nako ya busihu. Lingeloi lili: “Nanuha, uunge mwana yomunyinyani ni mahe mi uye mwa naha ya Isilaele, kakuli bane babata bupilo bwa mwana yomunyinyani bashwile.” (Mateu 2: 20) Ka mukwa ocwalo, Josefa ulemuha kuli lubasi lwahae cwale lwakona kukutela kwa naha yahabo. Ka mukwa wo, kutalelezwa bupolofita bobuñwi bwa Bibele, bwa kuli Mwanaa Mulimu ukabizwa kuzwa mwa Egepita.—Hosea 11:1.

 Kubonahala kuli Josefa ubata kuli lubasi lwahae luyo pila mwa Judea, mwendi ili bukaufi ni tolopo ya Betelehema kone bapila pili basika sabela kale kwa Egepita. Kono ulemuha kuli Arkelausi mwana yamaswe wa Heroda seli yena mulena wa Judea. Mwa tolo yeñwi, Mulimu ulemusa Josefa za butata bo. Ka mukwa ocwalo, Josefa ni lubasi lwahae bazwelapili kuliba kwa mutulo ni kuina mwa muleneñi wa Nazareta mwa sibaka sa Galilea, kwahule ni sibaka sesituna sa bulapeli bwa Sijuda. Jesu uhulela mwa sibaka seo, ili kutaleleza bupolofita bobuñwi, bobuli: “Ukabizwa Munazareta.”—Mateu 2:23.