LUKA 1:57-79

  • JOANI MUKOLOBEZI WAPEPWA NI KUBEIWA LIBIZO

  • ZAKARIA UBULELA ZA MUSEBEZI WAKAEZA JOANI KWAPILI

Elizabeta utuha apuluha. Maria mwanaahabo yena saainzi ni yena likweli zetaalu. Seli nako yakuli Maria alaeze ni kutama musipili omutelele kuliba kwa mutulo ili kukutela habo yena kwa Nazareta. Kusiyezi likweli zebato eza 6 kuli ni yena apepe mwana wamushimani.

Maria asafunduka feela, Elizabeta wapuluha. Ki nto yetabisa kuli mwanana upuluhilwe hande mi yena ni mahe baiketile! Elizabeta ubonisa mwanaa hae ku babapila bukaufi ni ku bahabo yena, mi banyakalala hamoho ni yena.

Mulao wa Mulimu kwa Maisilaele neubulela kuli mwana wamushimani hakwanisa mazazi a 8 kuzwa fa kupepwa, uswanela kukenywa mwa mupato kihona akabeiwa libizo. (Livitike 12:2, 3) Babañwi baikutwa kuli mwanaa Zakaria uswanela kubeiwa libizo la ndatahe. Kono Elizabeta yena uli: “Batili! Ukabizwa Joani.” (Luka 1:60) Uhupula taba yenebulezwi ki lingeloi Gabriele ya kuli mbututu yo uswanela kubeiwa libizo la Joani.

Bahabo yena ni babapila bukaufi ni yena bahana, bali: “Hakuna yabizwa ka libizo leo ku bahabo wena.” (Luka 1:61) Ka kuitusisa lisupo, babuza Zakaria libizo labata kuli mwanaa hae abeiwe. Zakaria ukupa litapa mi uñola fateni kuli: “Libizo lahae ki Joani.”—Luka 1:63.

Honafo, Zakaria ka makazo ukala kubulela hape. Muhupule kuli naatuhezi kubulela hanaasika lumela zene libulezi lingeloi, hane liize, Elizabeta ukapepa mwana wamushimani. Cwale habautwa Zakaria abulela, bamakala ni kuipuza kuli: “Cwale mwanana yo ukaba mañi?” (Luka 1:66) Balemuha kuli Mulimu ki yena yatahisize kuli Joani abeiwe libizo leo.

Cwale Zakaria utala moya okenile, mi uli: “Kulumbekwe Jehova Mulimu wa Isilaele, kakuli uhupuzi batu bahae ni kubapilisa. Mi ulutahiselize  lunaka lwa kupiliswa mwa ndu ya Davida mutangaa hae.” (Luka 1:68, 69) Habulela kuli “lunaka lwa kupiliswa,” utalusa Mulena Jesu, yatuha apepwa. Zakaria uli, ka Yena yo, Mulimu ukalufa “tohonolo ya kumufa sebelezo yekenile lusina sabo ka busepahali ni kuluka fapilaa hae mwa mazazi aluna kaufela.”—Luka 1:74, 75.

Zakaria upolofita za mwanaa hae, uli: “Haili wena mwana yomunyinyani, ukabizwa mupolofita wa Yapahami ka Kufitisisa, kakuli ki wena yakaitangeta fapilaa Jehova kuli ulukise linzila zahae, ufe batu bahae zibo ya kupiliswa ka swalelo ya libi zabona, kabakala mukekecima wa Mulimu waluna. Ka ona mukekecima wo, lukapotelwa ki liseli la lizazi lelipazula kuzwa kwahalimu, kuli libonise babainzi mwa lififi ni mwa muluti wa lifu ni kuzamaisa mahutu aluna mwa nzila ya kozo.” (Luka 1:76-79) Bupolofita bo bwasusueza luli!

Zeo halilicwalo, Maria yasika nyalwa kale, wafita habo yena mwa Nazareta. Kukaezahalañi ku yena batu habaka ziba kuli uitwezi?