Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 KAUHANYO 80

Mulisana Yomunde ni Milaka ya Lingu

Mulisana Yomunde ni Milaka ya Lingu

JOANI 10:1-21

  • JESU UBULELA ZA MULISANA YOMUNDE NI MILAKA YA LINGU

Jesu hanze aluta batu mwa Judea, ubulela lika zebaziba hande bateelezi bahae—ili lingu ni milaka ya lingu. Kono ubulela ka kuitusisa swanisezo. Majuda bakona kuhupula manzwi a Davida ali: “Jehova ki Mulisana waka. Hanina kutokwa sesiñwi. Unilobaza mwa mafulisezo a bucwañi bobuñata.” (Samu 23:1, 2) Mwa Samu yeñwi, Davida naamemile sicaba kuli: “Amutahe, lumulapele ni kumukubamela; Alukubameñi fapilaa Jehova Mubupi waluna. Kakuli ki yena Mulimu waluna, Mi luna lu batu ba mwa mafulisezo ahae.” (Samu 95:6, 7) Kaniti, Maisilaele hane bali mwatasaa Mulao nebaswana sina mutapi wa lingu.

“Lingu” ze, libile mwa “mulaka wa lingu” kakuli nelipepezwi mwatasaa tumelelano ya Mulao wa Mushe. Mulao neuswana sina lukwakwa lolubasileleza kwa likezo zemaswe za batu babasiyo mwatasaa tumelelano ya Mulao. Kono Maisilaele babañwi nebanyandisize lingu za Mulimu. Jesu ubulela kuli: “Kaniti luli namibulelela nili, yasakeni mwa mulaka wa lingu ka munyako kono upahamela kusili, yo ki lisholi ni lilengwami. Kono yakenela kwa munyako ki mulisana wa lingu.”—Joani 10:1, 2.

Mwendi batu banahana za baana babaipapatile kuli ki bona Mesia kamba Kreste. Batu bao baswana sina masholi ni malengwami. Batu habaswaneli kulatelela baipumisi babacwalo. Kono baswanela kulatelela “mulisana wa lingu,” ili yo Jesu ubulela ka za hae kuli:

“Mulibeleli wa munyako wamukwalulela, mi lingu liteeleza kwa linzwi lahae. Ubiza lingu zahae ka mabizo ni kulietelela kwande. Hasaazwisize lingu zahae kaufela, walietelela, mi lingu zamulatelela, kakuli liziba linzwi lahae. Halina kulatelela usili kono likasaba ku yena, kakuli halizibi linzwi la basili.”—Joani 10:3-5.

Kwa makalelo, Joani Mukolobezi, yaswana sina mulibeleli wa fa munyako, naazibahalize Jesu sina yena yaswanela kulatelelwa ki lingu za swanisezo ze mwatasaa Mulao. Mi lingu zeñwi mwa Galilea ni ze mwa Judea, lilemuhile linzwi la Jesu. ‘Ulietelela’ kuliisa kai? Mi ki lika mañi zekaezahala halika mulatelela? Babañwi babateeleza kwa swanisezo ye, bakomokile, kakuli ‘habautwisisi zababulelela.’—Joani 10:6.

Jesu uli: “Kaniti luli namibulelela nili, ki na munyako wa lingu. Kaufela babatile mwa sibaka saka ki masholi ni malengwami; kono lingu halisika bateeleza. Ki na munyako; mutu kaufela yakena ka na ukapiliswa, mi ukakena ni kuzwa ni kufumana mafulisezo.”—Joani 10:7-9.

Kaniti, Jesu ubabulelela nto yenca. Babamuteeleza baziba kuli haki yena munyako wa tumelelano ya Mulao, ili yeseibile teñi ka lilimo-limo. Ka mukwa ocwalo, zatalusa kikuli lingu ‘zaetelela’ likakena mwa mulaka usili. Halika kena ki lika mañi zekaezahala?

Jesu uzwelapili kutalusa musebezi wahae, uli: “Na nitile kuli bakone kufumana bupilo, mane bwa kuya kuile. Ki na mulisana yomunde; mulisana yomunde uitoboha bupilo bwahae kabakala lingu.” (Joani 10:10, 11) Kwa makalelo, Jesu naaomba-ombile balutiwa bahae ka kubabulelela kuli: “Musike mwasaba, mina mutapinyana, kakuli Ndataa mina ulumelelize kumifa Mubuso.” (Luka 12:32) Kaniti, baba mwa “mutapinyana” ki bona bakaetelela Jesu mwa mulaka omunca ilikuli “bakone kufumana bupilo, mane bwa kuya kuile.” Ki mbuyoti yetuna luli kuba mwa mutapi wo!

Kono Jesu hape uzwelapili kubulela za taba yeo. Uli: “Ninani lingu zeñwi, zesi za mulaka wo; nilukela kulitisa ni zona, mi likateeleza kwa linzwi laka, mi likaba mutapi ulimuñwi, mulisana  alimuñwi.” (Joani 10:16) “Lingu zeñwi” zeo haki “za mulaka wo.” Ka mukwa ocwalo, kulukela kuba ni mutapi omuñwi oshutana ni “mutapinyana” okayola saanda sa Mubuso. Mitapi yemibeli yeo kamba milaka ya lingu yeo, ilibile kwa libaka zeshutana. Kono lingu kaufela ze mwa milaka yemibeli yeo likatusiwa ki musebezi wa Jesu. Jesu uli: “Ki lona libaka Ndate hanilata, kakuli nitobohile bupilo bwaka.”—Joani 10:17.

Buñata bwabona babulela bali: “Unani mudimona mi wapulumuka.” Kono babañwi bona babonisa kuli batabela kuteeleza mi babata kulatelela Mulisana Yomunde. Bali: “Manzwi a haki a mutu yanani mudimona. Kana mudimona wakona kukwalulula meeto a libofu?” (Joani 10:20, 21) Kubonahala kuli baama kwa makazo yanaaezize Jesu yakufolisa muuna yanaapepilwe inze ali sibofu.