Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 KAUHANYO 78

Jesu Ubulelela Sikombwa Yasepahala Kuli Aitukise!

Jesu Ubulelela Sikombwa Yasepahala Kuli Aitukise!

LUKA 12:35-59

  • SIKOMBWA YASEPAHALA USWANELA KUITUKISA

  • JESU UTAHA KUTO KAUHANYA BATU

Jesu naatalusize kuli ki ba “mutapinyana” feela babaka amuhela Mubuso. (Luka 12:32) Kono kuamuhela mupuzo oipitezi wo, haki nto yeswanela kuungiwa ka likesha. Mane Jesu uzwelapili kutalusa kuli ki kwa butokwa kuba ni mubonelo oswanela kuli mutu akone kuba mwa Mubuso.

Ka mukwa ocwalo, Jesu ueleza balutiwa bahae kuli bazwelepili kuitukiseza kukuta kwahae. Uli: “Muapale mi muitukiseze ni lilambi zamina lituke, mi muswanela kuba sina batu babalibelela kukuta kwa mulenaa bona yanaaile kwa sinawenga, kuli hakafita ni kungongota, bakone kumukwalulela kapili-pili. Banani tabo batanga bao haiba mulenaa bona abafumana batona ka nako yataha!”—Luka 12:35-37.

Balutiwa bakona kuutwisisa ka bunolo swanisezo ya Jesu. Batanga babulela Jesu baitukisize, mi basweli kulibelela kukuta kwa mulenaa bona. Jesu utalusa kuli: “Banani tabo haiba ka nako yataha, ibe fa mutonelo wabubeli [kuzwa ka nako ya 9 ya busihu kuya fahalaa busihu], kamba mane wabulaalu [kuzwa fahalaa busihu kuya ka 3 ya kakusasana], [mulenaa bona] abafumana batona!”—Luka 12:38.

Ye ki kelezo yetuna yebonisa kuli balibeleli ba ndu kamba babeleki baswanela kubeleka ka taata. Seo siboniswa hande ka mo Jesu, yena Mwanaa mutu, aboniseza kuli swanisezo ye iama yena. Ubulelela balutiwa bahae kuli: “Ni mina, muzwelepili kuba babaitukisize, kakuli Mwanaa mutu utaha ka nako yemusa hupuli kuba yona.” (Luka 12:40) Ka mukwa ocwalo, Jesu ukataha ka nako yeñwi kwapili. Ubata kuli balateleli bahae baitukise, sihulu ba “mutapinyana.”

Pitrosi ubata kuutwisisa hande zatalusa Jesu, ka mukwa ocwalo, ubuza kuli: “Mulena, kana swanisezo ye uibulelela luna feela kamba uibulelela ni batu kaufela?” Kufita kualaba feela Pitrosi, Jesu ufa swanisezo yebato swana ni yeo, uli: “Ki mañi luli sikombwa yasepahala, yanani kutwisiso, yo mulenaa hae aka muketa kubabalela sitopa sa batanga bahae kuli azwelepili kubafa kabelo yabona ya lico ka nako yeswanela? Ukaba ni tabo mutanga yo haiba mulenaa hae amufumana inze aeza cwalo ka nako yataha! Kaniti nimibulelela kuli, uka muketa kubabalela maluwo ahae kaufela.”—Luka 12:41-44.

Kusina kukakanya, ‘mulena’ yabulezwi mwa swanisezo yapili, ki Jesu, yena Mwanaa mutu. Mi “sikombwa yasepahala” ki baana babali kalulo ya “mutapinyana” ili babaka fiwa Mubuso. (Luka 12:32) Mwa swanisezo ye, Jesu ubulela kuli babañwi ku baba mwa sikwata se bakafa lico kwa “sitopa sa batanga bahae,” ili “kubafa kabelo yabona ya lico ka nako yeswanela.” Ka mukwa ocwalo, Pitrosi ni balutiwa babañwi babasweli kulutiwa ni kufepiwa kwa moya ki Jesu bakona kuutwisisa kuli kukaba ni nako yeñwi kwapili ili fo Mwanaa mutu ukataha. Mi ka nako yeo, kukaba ni tukiso yakufepa balateleli ba Jesu, yena Mulenaa “sitopa sa batanga.”

Jesu hape ka nzila yeñwi ubonisa libaka balutiwa bahae habaswanela kutona ni kuisa pilu kwa mubonelo wabona. Mutu wakona kukala kusaisa pilu kwa lika mane ni kukala kulwanisa mizwale ni likaizeli bahae, ka mukwa acwalo, Jesu ubulela kuli: “Kono haiba mutanga yo aipulelela mwa pilu yahae kuli: ‘Mulenaaka waliyeha kutaha,’ mi akala kunata batanga babashimani ni babasizana, ni kuca, ni kunwa, ni kukolwa, mulenaa mutanga yo ukataha ka lizazi lasa mulibeleli ni ka nako yasazibi, mi uka mufa koto yetuna hahulu ni kumufa kabelo ni babasa sepahali.”—Luka 12:45, 46.

Jesu ubulela kuli utezi “kuto tumbula mulilo mwa lifasi.” Mi uzusize litaba zetahisa lifapahano zetuna, ili litaba zelwanisa lituto za buhata  ni lizo za batu. Nto yeo ifapahanya mane nihaiba batu babalibelelwa kuli nebaswanela kuswalisana, ili kutahisa kuli “ndate afapahane ni mwanaa hae wamushimani, mwana wamushimani afapahane ni ndatahe, mahe mutu afapahane ni mwanaa hae wamusizana mi mwana wamusizana afapahane ni mahe, mukwenyanaa mutu wamusali afapahane ni musalaa mwanaa hae mi musalaa mutu afapahane ni mukwenyanaa hae wamusali.”—Luka 12:49, 53.

Jesu sihulu ubulelela balutiwa bahae litaba ze. Kihona asikuluhela kwa buñata. Buñata bahanile kulumela bupaki bobubonisa kuli Jesu ki yena Mesia, ka mukwa ocwalo, ubabulelela kuli: “Hamubona lilu likambama kwa wiko, kapili muli: ‘Kutaha liñungwa,’ mi kuba cwalo. Mi hamubona kuli kufuka moya wa kwa mboela, mubulelanga kuli: ‘Kukacisa hahulu,’ mi kuezahala cwalo. Mina baipi, muziba mwakutatubela ponahalo ya lifasi ni ya mbyumbyulu, kono mupalelwa cwañi kuziba mwakutatubela nako ye?” (Luka 12:54-56) Ka niti, habasika itukisa.