Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 CHAPTER 67

“Hakusika ba Kale ni Mutu Yakile Abulela Cwalo”

“Hakusika ba Kale ni Mutu Yakile Abulela Cwalo”

JOANI 7:32-52

  • MAPOLISA BALUMIWA KUYO TAMA JESU

  • NEKUDEMA UBULELA KA KUYEMELA JESU

Jesu usali mwa Jerusalema kwa Mukiti wa Litabernakele (kamba wa Minganda). Utabiswa ki taba ya kuli “buñata baba ni tumelo ku yena.” Nihakulicwalo, taba yeo haitabisi baeteleli ba bulapeli. Baluma mapolisa babasebeza sina mapokola ba bulapeli, kuli bayo mutama. (Joani 7:31, 32) Niteñi, Jesu haipati.

Kono, Jesu uzwelapili kuluta fa nyangela mwa Jerusalema, uli: “Nikaba ni mina nakonyana nisika ya kale ku yanilumile. Muka nibata, kono hamuna kunifumana, mi koniinzi hamukoni kutaha kwateñi.” (Joani 7:33, 34) Majuda habautwisisi taba yeo, ka mukwa ocwalo, babulelisana bali: “Mutu yo ulela kuya kai, kuli lupalelwe kumufumana? Kana ulela kuya kwa Majuda babahasani mwahalaa Magerike, ni kuyo luta Magerike? Utalusañi hali: ‘Muka nibata, kono hamuna kunifumana, ni kuli koniinzi hamukoni kutaha kwateñi’?” (Joani 7:35, 36) Kono Jesu ubulela ka za lifu lahae ni kuli uka zuha ni kuya kwa lihalimu, mi lila zahae halikoni kumulatelela kwateñi.

Seli ka lizazi labu 7 la mukiti. Kakusasana ni kakusasana wa lizazi la mukiti, muprisita naasululelanga mezi akilwe mwa kasa ka Siloe, ilikuli abubele kwa matomelo a aletare ya mwa tempele. Mwendi ka kuhupulisa batu za kezo yeo, Jesu ubulela ka linzwi lelituna, uli: “Haiba kunani yashwile linyolwa, atahe ku na, ato nwa. Mutu kaufela yalumela ku na, sina molibulelezi liñolo: ‘Kwatasaa pilu yahae kukazwa linukana zebubisa mezi apilisa.’”—Joani 7:37, 38.

Jesu utalusa zekaezahala balutiwa bahae habaka toziwa ka moya okenile ni kufiwa pizo yakuyo pila kwa lihalimu. Kutoziwa ko kuezahala hasamulaho wa lifu la Jesu. Kukala fa Pentekota ya silimo sesitatama, linukana za mezi a bupilo  lika kakalisa kububa, balutiwa babatozizwe ka moya habanze bashaela niti kwa batu.

Haba utwa zaluta Jesu, batu babañwi bali: “Yo luli ki yena Mupolofita,” kubonahala kuli mwendi batalusa mupolofita yanaabulezwi kuli ki yomutuna kufita Mushe. Babañwi bali: “Yo ki yena Kreste.” Kono babañwi bahana bali: “Kana Kreste uzwa mwa Galilea? Kana liñolo halisika bulela kuli Kreste uzwa ku ba lusika lwa Davida ni mwa Betelehema, ona munzi mwanaapilanga Davida?”—Joani 7:40-42.

Ka mukwa ocwalo, kuba ni kusalumelelana mwahalaa sicaba. Nihaike kuli babañwi babata kuli Jesu atamiwe, kono hakuna yamuswala. Mapolisa habakutela kwa baeteleli ba bulapeli basika tama Jesu, baprista babahulu ni Bafalisi bababuza kuli: “Kiñi hamusika mutisa?” Mapolisa baalaba kuli: “Hakusika ba kale ni mutu yakile abulela cwalo.” Babahulu ba bulapeli ka bunyemi babanyefula bali: “Kana ni mina mukelusizwe? Kwa babusi kamba kwa Bafalisi hakuna yabile ni tumelo ku yena, kamba cwañi? Kono sicaba se, sesisa zibi Mulao, ki sicaba sesikutilwe.”—Joani 7:45-49.

Hautwa cwalo, Nekudema, Mufalisi yali yomuñwi wa manduna ba Kuta ya Sanhedrini, uyemela Jesu. Ibato ba lilimo zepeli ni likweli ze 6 kwamulaho, Nekudema naatile ku Jesu ka nako ya busihu ni kubonisa tumelo ku yena. Cwale Nekudema uli: “Kana Mulao waluna waatulanga mutu usika utwa kale ku yena ni kuziba saeza?” Baalaba ka kuikemela, bali: “Kana ni wena uzwa kwa Galilea? Hakubatisise mi ukabona kuli hakuna mupolofita yazwa mwa Galilea.”—Joani 7:51, 52.

Mañolo habuleli ka kunonga kuli kunani mupolofita yanaakazwa mwa Galilea. Niteñi, Linzwi la Mulimu libonisa kuli Kreste ukazwa mwa Galilea; lipolofitile kuli “liseli lelituna” likabonahala mwa “Galilea wa macaba.” (Isaya 9:1, 2; Mateu 4:13-17) Hape sina mone kupolofitezwi, Jesu naapepezwi mwa Betelehema, mi ki mwanaa Davida. Nihaike kuli mwendi Bafalisi baziba taba ye, ki bona babahasanya litaba za buhata ka za Jesu kwa batu.