LUKA 11:14-36

  • ULELEKA MADIMONA “KA MUNWANA WA MULIMU”

  • ZETAHISA TABO YA NITI

Jesu kihona asazo kutela kubulela litaelo ka za tapelo, kono yeo haki yona feela taba yakutela kubulela ka nako ya bukombwa bwahae. Jesu hanaaeza limakazo mwa Galilea, naatamelelizwe kuli naaeza cwalo ka maata a mubusi wa madimona. Cwale hali mwa Judea, utamelezwa nto yeswana hape.

Jesu haleleka mudimona one ukeni ku muuna yomuñwi ili wone umupaleliswa kubulela, buñata bwakomoka. Kono isiñi balwanisi bahae. Balwanisi bahae bamutameleza hape kuli: “Mutu yo uleleka madimona ka maata a Beelzebule, mubusi wa madimona.” (Luka 11:15) Babañwi, babata bupaki bobubonisa kuli Jesu ki yena Mesia, bamukupa kuli abafe sisupo sesizwa kwa lihalimu.

Ka kuziba kuli bamulika feela, Jesu ubaalaba sina mwanaalabezi balwanisi bahae hanaali mwa Galilea. Ubulela kuli mubuso kaufela okauhani kuitwanisa ukawa, uli: “Haiba Satani ni yena akauhana kuitwanisa, mubuso wahae ukatiya cwañi?” Jesu cwale ubabulelela ka kunonga kuli: “Haiba nileleka madimona ka munwana wa Mulimu, uzibe Mubuso wa Mulimu umipatisize luli.”—Luka 11:18-20.

Jesu habulela kuli “munwana wa Mulimu” uhupulisa bateelezi bahae zeneezahalile mwa Isilaele kwamulaho. Batu bane bali mwa lapa la Faro ili bane baboni makazo yanaaezize Mushe, nebabulezi kuli: “Ki munwana wa Mulimu!” Hape neli “munwana wa Mulimu” one uñozi Milao Yelishumi fa matapa amabeli a macwe. (Exoda 8:19; 31:18) Ka nzila yeswana, “munwana wa Mulimu,” ona moya okenile kamba maata a Mulimu ki ona akonisa Jesu kuleleka madimona ni kufolisa batu babakula. Ka mukwa ocwalo, Mubuso wa Mulimu upatisize balwanisi ba Jesu bao, kakuli Mulena yaketilwe wa Mubuso, yena Jesu, ki yena yasweli kueza limakazo zeo.

Buikoneli bwa Jesu bwakuleleka madimona ki bupaki bwakuli unani maata fahalimwaa Satani, sina feela muuna yamaata haatumela ni kutula muuna yasweli lilwaniso yalibelela ndu ya mulena. Jesu hape ukutela swanisezo yahae ka za moya omasila ozwa ku mutu. Haiba mutu yo haezi lika zende, moya wo ukakutela ku yena ni yemiñwi ye 7, ili kutahisa kuli mafelelezo a mutu yo abe amaswe hahulu ni kufita. (Mateu 12:22, 25-29, 43-45) Sicaba sa Isilaele siswana sina mutu yo.

Musali yomuñwi yateeleza ku Jesu, ususuezwa kubulela kuli: “Ifuyozwi mba yekupepile ni mazwele akuanyisize!” Basali ba Sijuda nebanyolelwa kuba mahe mupolofita, sihulu kuba mahe Mesia. Ka mukwa ocwalo, musali yo mwendi unahana kuli Maria uswanela kuba yatabile hahulu ka kuba mahe muluti yacwalo. Kono Jesu usikulula musali yo ka kumutaluseza zetahisa tabo, uli: “Batili, babatabile mane ki babautwa linzwi la Mulimu ni kulimamela!” (Luka 11:27, 28) Jesu naasika bulela kuli Maria uswanela kufiwa likute leliipitezi. Kono mutu ufi kamba ufi ukona kuba ni tabo ya niti ka kuba mutangaa Mulimu yasepahala, isiñi ka kuba mwanahabo mutu yomuñwi kamba ka lika zapetile.

Sina mwanaaezelize mwa Galilea, Jesu unyaza batu bababata kuli abafe sisupo sesizwa kwa lihalimu. Ubulela kuli habana kufiwa sisupo “kwandaa sisupo sa Jonasi.” Jonasi naabile sisupo ka kuba mwa mba ya tapi ka mazazi amalaalu ni ka kukutaza ka bundume, ili nto yenetahisize kuli batu ba mwa Ninive babake. Jesu uli: “Kono hamubone! Yomutuna kufita Jonasi uteñi fa.” (Luka 11:29-32) Jesu hape ki yomutuna kufita Salumoni, ili yo mulena wamusali wa kwa Sheba naatile kuto utwa za butali bwahae.

Jesu uekeza kubulela kuli: “Mutu hasatukisize lambi, haibeyangi mwa sibaka sesiipatile kamba  kuikwahelela mwa sizuma, kono uibeyanga fa matomelo a lilambi.” (Luka 11:33) Mwendi utalusa kuli kuluta ni kueza limakazo fapilaa batu ba, kuswana sina kutukisa lambi ni kuipata. Bakeñisa kuli meeto abona hatalimeli feela fa nto iliñwi, habazibi mulelo wa misebezi yahae.

Jesu kihona asazo leleka mudimona ni kutahisa kuli muuna yasabuleli akale kubulela. Taba yeo iswanela kususueza batu kukanyisa Mulimu ni kubulelela babañwi zasweli kueza Jehova. Ka mukwa ocwalo, Jesu ulemusa balwanisi bahae kuli: “Cwale utokomele, kuli liseli leli ku wena haki lififi. Cwale haiba mubili wahao kaufela u mwa liseli kusina silama saona sesi mwa lififi, kaufelaa ona ukabenya sina lambi hai kubenyiseza liseli layona.”—Luka 11:35, 36.