Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 KAUHANYO 66

Jesu Umwa Jerusalema Kwa Mukiti wa Litabernakele

Jesu Umwa Jerusalema Kwa Mukiti wa Litabernakele

JOANI 7:11-32

  • JESU ULUTA BATU KWA TEMPELE

Jesu kikale azibahala hahulu kuzwa fa kolobezo yahae. Majuda babañata-ñata baiponezi limakazo zahae, mi litaba ka za misebezi yahae lihasani mwa naha kaufela. Cwale hali kwa Mukiti wa Litabernakele (kamba wa Minganda) mwa Jerusalema, batu babañata basweli kumubata.

Batu banani mibonelo yeshutana-shutana ka za Jesu. Babañwi bali: “Ki mutu yomunde.” Babañwi bona bali: “Batili. Ukelusa nyangela.” (Joani 7:12) Kwa makalelo a mazazi a mukiti, batu basweli kushobotelana ka za litaba zeo. Kono hakuna yanani bundume bwa kubulela fa nyangela ka za Jesu bakeñisa kuli basaba zebaka eza baeteleli ba Majuda.

Mukiti hase uli fahali, Jesu utaha mwa tempele. Batu babañata bakomokiswa hahulu ki buikoneli bwahae bwa kuluta. Bakeñisa kuli hasika kena kwa likolo za bulapeli, Majuda bakomoka, bali: “Mutu yo uziba cwañi Mañolo, hailifo hasika ya kwa likolo kuyo ituta?”—Joani 7:15.

Jesu uli: “Litaba zeniluta, haki zaka, kono ki za yanilumile. Haiba mutu alakaza kueza tato ya Mulimu, ukaziba haiba zeniluta lizwa ku Mulimu kamba niipulelela feela zona.” (Joani 7:16, 17) Litaba zaluta Jesu lizwa mwa Mulao wa Mulimu, ka mukwa ocwalo, seo sibonisa kuli ubata kukanyisa Mulimu isiñi yena muñi.

Cwale Jesu uli: “Kana Mushe naasika mifa Mulao? Kono hakuna nihaiba alimuñwi ku mina yamamela Mulao wo. Kiñi hamubata kunibulaya?” Babañwi mwahalaa buñata, mwendi baenyi babazwa mwa mileneñi isili, habazibi za taba yeo. Kubonahala kuli habalumeli kuli kunani mutu yakona kubata kubulaya muluti yaswana sina Jesu. Ka mukwa ocwalo, baanga kuli kunani nto yefosahalile yetahiseza Jesu kubulela cwalo. Bali: “Unani mudimona. Ki mañi yabata kukubulaya?”—Joani 7:19, 20.

Niti kikuli, silimo ni likweli ze 6 kwamulaho, baeteleli ba Sijuda nebabatile kubulaya Jesu hamulaho wakufolisa muuna la Sabata. Cwale Jesu ubulela taba yebaziba hande kuli abonise kutokwa kutwisiso kwabona. Ubulela ka za taba ye mwa Mulao, yakuli mwana wamushimani uswanela kukena mwa mupato fa lizazi la bu 8, nihaikaba kuli lizazi leo ki la Sabata. Kihona abuza kuli: “Haiba mutu akenywa mwa mupato la sabata kuli Mulao wa Mushe usike walobiwa, mukona cwañi kuninyemela hahulu kabakala kufolisa mutu la sabata? Mutuhele kuatula ka kuya ka ponahalo ya kwande, kono muatule ka kuluka.”—Joani 7:23, 24.

Batu babapila mwa Jerusalema babaziba za muinelo wo, babulela kuli: “Kana yo haki yena mutu yebabata kubulaya? Kono cwale hamubone! Usweli wabulela fa nyangela, mi hakuna sebabulela ku yena. Kana babusi bazibile kuli yo luli ki yena Kreste?” Kono ki kabakalañi batu habasa lumeli kuli Jesu ki yena Kreste? Bali: “Lwaziba kwazwa mutu yo; niteñi Kreste hakataha, hakuna yakaziba kwazwa.”—Joani 7:25-27.

Jesu inze ali mwa tempele, ualaba kuli: “Mwaniziba mi mwaziba ni konizwa. Mi hanisika itela ili na, kono yanilumile uteñi luli, mi hamu muzibi. Namuziba, kakuli ni muyemeli yazwa ku yena, mi ki Yena yanilumile.” (Joani 7:28, 29) Batu haba utwa taba yeo, balika kuswala Jesu ilikuli bamukenye mwa tolongo kamba kumubulaya. Kono bapalelwa bakeñisa kuli nako yakubulaiwa kwa Jesu haisika fita kale.

Nihakulicwalo, babañata balumela ku Jesu. Jesu naazamaile fa mezi, naakuzisize liñungwa,  ka makazo naafepile batu babañata ka linkwa ni litapi lisikai, naafolisize bakuli, naafolisize lihole, naatutubuluzi meeto a libofu, naafolisize ba mbingwa, mi mane naazusize babashwile. Kaniti, baswanela kubuza kuli: “Kana Kreste hakataha, ukaeza limakazo zeñata kufita zaezize mutu yo.”—Joani 7:31.

Bafalisi habautwa buñata inze busweli kubulela litaba zeo, bona hamoho ni baprista babahulu baluma mapolisa kuyo tama Jesu.