Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 KAUHANYO 81

Jesu ni Ndate ki Balibañwi Cwañi?

Jesu ni Ndate ki Balibañwi Cwañi?

JOANI 10:22-42

  • “NA NI NDATE LU BALIBAÑWI”

  • JESU UHANA KULI HAKI YENA MULIMU

Jesu utile mwa Jerusalema kwa Mukiti wa Kakulo (kamba, Hanukkah). Mukiti wo ki wakuhupula kukakulwa sinca kwa tempele. Lilimo-limo kwamulaho, mulena wa Asiria, yena Antiokusi IV Epifanesi, naayahile aletare fahalimwaa aletare yetuna kwa tempele ya Mulimu. Hasamulaho, bana ba muprisita wa Mujuda bahapa sinca Jerusalema ni kuneela sinca tempele ku Jehova. Kuzwa yona nako yeo, kubanga ni mukiti wa ka silimo la 25 Kisileu, ili kweli yeinzi mwahalaa mafelelezo a November ni makalelo a December.

Ki nako ya maliha, yona nako ya silami. Jesu uzamaya mwa tempele mwa malibela a Salumoni. Mwateñi, Majuda bamubeya mwahali mi bali ku yena: “Uka luinisa nako yekuma kai mwa lififi, lusazibi? Haiba ki wena Kreste, haku lubulelele patalaza.” (Joani 10:22-24) Jesu ubaalaba cwañi? Ubaalaba kuli: “Nimibulelezi, kono hamulumeli.” Jesu hasika babulelela kale patalaza kuli ki yena Kreste, sina mwanaaezelize ku musali wa Musamaria hanaali fa lisima. (Joani 4:25, 26) Nihakulicwalo, akile aipatulula hanaaize: “Abrahama asika ba kale teñi, na nenili teñi.”—Joani 8:58.

Jesu ubata kuli batu baitemuhele ilibona kuli ki yena Kreste ka kubapanya misebezi yenepolofitilwe kuli ki yona yanaakato eza Kreste. Ki lona libaka ka linako zeñwi hanaahanisize balutiwa bahae kubulelela mutu ufi kamba ufi kuli ki yena Mesia. Kono cwale ubulelela Majuda babalunya ba, ka kunonga, uli: “Misebezi yenieza ka libizo la Ndate, ki yona yenipaka. Kono mina hamulumeli.”—Joani 10:25, 26.

Ki kabakalañi habasa lumeli kuli Jesu ki yena Kreste? Jesu uli: “Mina hamulumeli, kakuli hamu lingu zaka. Lingu zaka liteeleza kwa linzwi laka, naliziba, mi zanilatelela. Nilifa bupilo bobusa feli, mi halina kuyundiswa nikamuta, mi hakuna yaka lipamula mwa lizoho laka. Zanifile Ndate lifita lika zeñwi kaufela.” Jesu kihona ababulelela swalisano yetuna yemwahalaa hae ni Ndatahe, ali: “Na ni Ndate lu balibañwi.” (Joani 10:26-30) Jesu ufa lifasi mi Ndatahe ukwa lihalimu, ka mukwa ocwalo, hakoni kutalusa kuli yena ni Ndatahe ki balibañwi luli. Kono ki balibañwi kakuli banani mulelo ulimuñwi mi baswalisani.

Manzwi a Jesu afilikanya maswe Majuda kuli mane banopa macwe kuli bamubulaye. Jesu hasabiswi ki nto yeo. Ubulela kuli: “Nimibonisize misebezi yeminde yemiñata yezwa ku Ndate. Ku yona ki ufi musebezi omu nipobaulela?” Bamualaba kuli: “Selu kupobaulela, haki kabakala musebezi omunde, kono ki kabakala kunyefula; kakuli wena . . . uikeza mulimu.” (Joani 10:31-33) Jesu haasika bulela kuli ki mulimu, ka mukwa ocwalo ki kabakalañi habamutameleza taba ye?

Jesu ubulela kuli unani maata ebaanga Majuda kuli ki Mulimu feela yanani ona. Ka mutala, hanaabulela ka za “lingu,” naaize: “Nilifa bupilo bobusa feli,” ili nto yebasa koni kueza batu. (Joani 10:28) Majuda baitibaza taba ya kuli Jesu naaitumelezi kuli ufilwe maata ki Ndatahe.

Jesu uhana taba yebamutameleza ka kubabuza kuli: “Kana hakusika ñolwa mwa Mulao wamina [kwa Samu 82:6] kuli, ‘niize: “Mu milimu”’? Haiba batu bane banyazizwe ki linzwi la Mulimu naababizize kuli ‘milimu’ . . . mukona kubulelela cwañi na yakenisizwe ki Ndate ni kulumiwa mwa lifasi kuli, ‘wanyefula,’ kakuli niize, ‘ni Mwanaa Mulimu’?”—Joani 10:34-36.

Ki cwalo, Mañolo mane abiza ni baatuli babali batu babasika luka kuli ki “milimu.” Ka mukwa ocwalo, ki kabakalañi Majuda ba, habafa Jesu mulatu habulela kuli “ni Mwanaa Mulimu”? Jesu uama kwa taba yeñwi yekona kubatusa kukolwa, uli: “Haiba haniezi misebezi ya Ndate, musike mwanilumela. Kono haiba naieza, niha musa nilumeli, mulumele kwateñi misebezi, kuli muzibe ni kuzwelapili  kuziba kuli Ndate uswalisana ni na mi ni na niswalisana ni Ndate.”—Joani 10:37, 38.

Majuda habautwa cwalo balika kuswala Jesu, kono Jesu wabasiya. Uzwa mwa Jerusalema mi usila Nuka ya Jordani ni kuya kwa sibaka ko Joani naakalezi kukolobeza batu ibatoba lilimo zeene kwamulaho. Kubonahala kuli sibaka se, hasiyo kwahule ni mafelelezo a Liwate la Galilea, ili kwa mboela.

Buñata bwataha ku Jesu mi bwali: “Joani naasika eza makazo nihaiba iliñwi, kono lika kaufela zanaabulezi Joani ka za mutu yo neli za niti.” (Joani 10:41) Ka mukwa ocwalo, Majuda babañata balumela ku Jesu.