JOANI 9:19-41

  • BAFALISI BAZUNGUBAZA MUUNA YANAALI SIBOFU

  • BAETELELI BA BULAPELI KI “LIBOFU”

Bafalisi habalumeli kuli Jesu ukwaluluzi meeto a mutu yanaapepilwe ali sibofu. Ka mukwa ocwalo, babiza bashemi bahae. Bashemi bahae baziba kuli bakona “kulelekwa mwa sinagoge.” (Joani 9:22) Kulelekwa ko, kukona kutahisa kuli basike baswalisana ni Majuda babañwi mi kukona kutahisa kuli basike bapila hande ni kufumana masheleñi.

Bafalisi bababuza lipuzo zepeli, bali: “Kana yo ki yena mwanaa mina yemuli naapepilwe ali sibofu? Kutile cwañi he kuli seabona cwale?” Bashemi bahae baalaba kuli: “Lwaziba kuli yo ki mwanaa luna ni kuli naapepilwe ali sibofu. Kono haluzibi mokutezi kuli cwale akalise kubona; mi haluzibi yakwaluluzi meeto ahae.” Nihaikaba kuli mwanaa bona naababulelezi zene ezahalile, bashemi bahae baalaba ka maseme mi bali: “Hamu mubuze. Ki yomuhulu. Ulukela kuikalabela.”—Joani 9:19-21.

Ka mukwa ocwalo, Bafalisi kiha babiza muuna yo ni kumusabisa ka kubulela kuli banani bupaki bobubonisa kuli Jesu ki muezalibi. Bamulaela kuli: “Ukanyise Mulimu; lwaziba kuli mutu yo ki muezalibi.” Kono muuna yo ualaba Bafalisi kuli: “Ibe kuli ki muezalibi, na hanizibi.” Mi kihona abulela kuli: “Seniziba feela kikuli, nenili sibofu, kono cwale senibona.”—Joani 9:24, 25.

Bafalisi batundamena, bali: “Ukuezizeñi? Ukwaluluzi cwañi meeto ahao?” Muuna yo ualaba ka bundume kuli: “Nimibulelezi kale, kono nemusika teeleza. Semubatela kuutwa za teñi hape kiñi? Kana ni mina mubata kuba balutiwa bahae?” Ka bunyemi, Bafalisi bali: “Wena u mulutiwa wa mutu yani, kono luna lu balutiwa ba Mushe. Lwaziba kuli Mulimu ubulezi ku Mushe, kono haili mutu yo yena haluzibi kwazwa.”—Joani 9:26-29.

Mukupi yo ubulela ka kumakala, uli: “Kwakomokisa luli kuli hamuzibi kwazwa, kono imi ukwaluluzi meeto aka.” Muuna yo ubulela sisupo sesibonisa batu bao Mulimu autwa ni baatabela, uli: “Lwaziba kuli Mulimu hateelezi kwa baezalibi, kono haiba mutu asaba Mulimu ni kueza tato yahae, Mulimu wamuteeleza. Kuzwa kwaikale hakusika utwahala kale kuli mutu ukwaluluzi meeto a mutu yapepilwe ali sibofu.” Cwale muuna yo ufeza ka kubulela kuli: “Kambe mutu yo naasazwi ku Mulimu, naasike akona kueza nto niyekana.”—Joani 9:30-33.

Bafalisi bapalelwa kuhanyeza mukupi yo, ka mukwa ocwalo, bamunenauna bali: “Wena neupepilwe inze unani sibi, mi cwale ubata kululuta?” Bamulelekela kwande.—Joani 9:34.

Jesu hautwa zeezahezi, utaha ku muuna yo mi umubuza kuli: “Kana unani tumelo ku Mwanaa mutu?” Muuna yafolisizwe uli: “Muñaaka, ki mañi yena yo, kuli nikone kuba ni tumelo ku yena?” Jesu umualaba ka kusakakanya, uli: “Umuboni, mi mane ki yena yo yabulela ni wena.”—Joani 9:35-37.

Muuna ualaba kuli: “Mulena, ninani tumelo ku yena.” Ka kubonisa tumelo ni likute, muuna yo ukubamela Jesu, mi Jesu uli: “Senitezi mwa lifasi ki katulo ye: kuli babasa boni bakone kubona mi bababona bafetuhe libofu.”—Joani 9:38, 39.

Bafalisi bane baliteñi fo, baziba kuli haki libofu. Kono kucwañi ka za musebezi wabona wakuba baeteleli ba bulapeli? Babuza ka kuikemela bali: “Kana ni luna lu libofu?” Jesu uli: “Kambe nemuli libofu, kambe hamuna sibi. Kono cwale muli: ‘Lwabona.’ Sibi samina sisali teñi.” (Joani 9:40, 41) Kambe kikuli nebasi baluti mwa Isilaele, nekuka utwahala hane bakahana kuli Jesu haki yena Mesia. Kono kabakala kuli baziba Mulao, baeza sibi sesituna ka kuhana Jesu.