MATEU 12:15-21 MAREKA 3:7-12

  • BUÑATA BUPITIHANYA JESU

  • UTALELEZA BUPOLOFITA BWA ISAYA

Jesu halemuha kuli Bafalisi ni sikwata sa balateleli ba Heroda balelisana kumubulaya, uya ni balutiwa bahae kwa Liwate la Galilea. Buñata butaha ku yena kuzwa mwa libaka kaufela—ili Galilea, mileneñi ya Tire ni Sidoni ye kwa likamba, kwa upa wa Nuka ya Jordani, kwa Jerusalema, ni kwa mboela wa Idumea. Jesu ufolisa babañata. Kabakaleo, babakula matuku amatuna bamubupelela. Batu bao habalibeleli kuli Jesu abangunyute kono ki bona baba mungunyuta.—Mareka 3:9, 10.

Batu ki babañata hahulu kuli mane Jesu ubulelela balutiwa bahae kuli bamulukiseze sisepenyana kuli afuule hanyinyani ilikuli buñata busike bwamupitihanya. Hape wakona kubaluta ali mwa sisepe kamba kuya kwa sibaka sesiñwi bukaufi ni likamba kuli atuse batu babañata.

Mulutiwa Mateu uñola kuli zaeza Jesu litaleleza “manzwi anaabulezwi ka mupolofita Isaya.” (Mateu 12:17) Ki bupolofita mañi bo bwataleleza Jesu?

“Hamubone! Mutangaaka yeniketile, yalatwa, yanitabisa! Nikabeya moya waka ku yena, mi ukazibisa macaba zeitalusa katulo yelukile. Haana kuomana, kamba kuhuweleza, mi hakuna yakautwa linzwi lahae mwa makululu. Haana kulobelela lutaka lolufunyukile, mi haana kutima muhala wa lambi osatunya musi, kufitela akondisa katulo yelukile. Kaniti macaba akasepa libizo lahae.”—Mateu 12:18-21; Isaya 42:1-4.

Jesu kaniti ki yena mutanga yalatwa, yatabisa Mulimu. Jesu uzibahaza zeitalusa katulo yelukile, yepatilwe ki lizo zefosahezi za bulapeli. Bafalisi bapalelwa nihaiba kutusa mukuli la Sabata kabakala kuitusisa Mulao wa Mulimu ka mafosisa! Jesu uzibahaza katulo yelukile ya Mulimu ni kubonisa kuli unani moya wa Mulimu, ka kuimulula batu babaimelizwe ki lizo zesika luka. Kabakaleo, baeteleli ba bulapeli babata kumubulaya. Yeo ki taba yemaswe luli!

Atalusañi manzwi ali “haana kuomana, kamba kuhuweleza, mi hakuna yakautwa linzwi lahae mwa makululu”? Hafolisa batu, Jesu halumelezi batu kamba madimona ‘kumuzibahaza.’ (Mareka 3:12) Habati kuli batu baitute ka za hae kwa batu babahuweleza mwa makululu kamba kwa litaba zekopami zebabulela batu.

Hape Jesu ushaela litaba zeomba-omba batu babaswana sina lutaka lolufunyukile, loluwiselizwe fafasi ni kuhatikelwa. Batu bao baswana  sina muhala wa lambi osatunya musi ili otuha utima. Jesu halobeleli lutaka lolufunyukile kamba kutima muhala osatunya musi, otuha utima. Kono uomba-omba babaishuwa, ka musa ni ka lilato. Kaniti, Jesu ki yena yo macaba akona kusepa!