MATEU 12:33-50 MAREKA 3:31-35 LUKA 8:19-21

  • JESU UBULELA ZA “SISUPO SA JONASI”

  • BALUTIWA KI BABUTOKWA KUFITA LUBASI

Bañoli ni bafalisi banyefula moya okenile, ka kuhana kuli Jesu haleleki madimona ka maata a Mulimu. Ka mukwa ocwalo, kana ba kwa lineku la Mulimu kamba la Satani? Jesu uli: “Mina batu ki mina babatahisa kuli kota ibe yende ni kubeya miselo yeminde kamba kubolisa kota ni miselo yayona, kakuli kota izibwa ka miselo yayona.”—Mateu 12:33.

Ki butoto kubulela kuli nto yende yaeza Jesu yakuleleka madimona itahiswa ki kusebeleza Satani. Jesu naabonisize hande mwa Ngambolo ya fa Lilundu kuli haiba muselo ki womunde ni kota kouzwa ki yende, hausika bola. Ka mukwa ocwalo, muselo wa Bafalisi, ili zona litamilikezo za buhata ka za Jesu, ubonisañi? Ubonisa kuli babolile. Jesu ubabulelela kuli: “Mina bana ba limili, mukona kubulela cwañi lika zende munze muli babamaswe? Kakuli mulomo ubulela zetezi mwa pilu.” —Mateu 7:16, 17; 12:34.

Kaniti, manzwi aluna abonisa moliinezi lipilu zaluna ni molukona kuatulelwa. Ka mukwa ocwalo, Jesu uli: “Namibulelela nili, pulelo ni pulelo yesina tuso yebabulela batu, bakaikalabela yona fa Lizazi la Katulo; kakuli ka manzwi amina mukabeiwa babalukile, mi ka manzwi amina mukanyaziwa.”—Mateu 12:36, 37.

Kusina taba ni limakazo zasweli kueza Jesu, bañoli ni Bafalisi basabata zeñwi hape, bali: “Muluti, lubata kuli ulubonise sisupo.” Ibe kuli baiponezi Jesu inze aeza limakazo kamba kutokwa, kunani batu babañata babaiponezi limakazo zasweli kueza. Ka mukwa ocwalo, Jesu ubulelela baeteleli ba Sijuda bao kuli: “Lusika lolumaswe ni lwa bubuki luswalelela kubata sisupo, kono haluna kufiwa sisupo kwandaa sisupo sa Jonasi mupolofita.”—Mateu 12:38, 39.

Jesu haayemeli feela foo, kono ubabulelela zatalusa, uli: “Sina Jonasi hanaainzi mazazi amalaalu ni masihu amalaalu mwa mba ya tapi yetuna, Mwanaa mutu ni yena ukaina mazazi amalaalu ni masihu amalaalu mwa pilu ya lifasi.” Jonasi naamizizwe ki tapi ya mufuta womuñwi womutuna mi cwale hanaazwile mwateñi nekuswana feela inge kuli uzusizwe kwa bafu. Ka mukwa ocwalo, Jesu upolofita kuli ukashwa mi ka lizazi la bulaalu ukazusiwa kwa bafu. Nto yeo haika ezahala, baeteleli ba bulapeli bwa Sijuda bakahana “sisupo sa Jonasi,” ili kuhana kubaka ni kucinca. (Mateu 27:63-66; 28:12-15) Kono “batu ba mwa Ninive” nebabakile Jonasi hasaa bakutalize. Ka mukwa ocwalo, bakanyaza lusika lo. Jesu hape ubulela kuli ka mutala wahae, mulena wamusali wa kwa Sheba ni yena ukabanyaza. Naatabela  kuutwa za butali bwa Salumoni bobukomokisa. Cwale Jesu ubulela kuli: “Yomutuna kufita Salumoni uteñi fa.”—Mateu 12:40-42.

Jesu ubapanya muinelo wa lusika lolumaswe lo, ku muuna yo moya omaswe uzwile ku yena. (Mateu 12:45) Bakeñisa kuli muuna yo hakenyi lika zende mokuzwile moya omaswe wo, moya omaswe ukuta ni mioya ye 7 yemaswe hahulu kuufita ni kukena ku yena hape. Ka nzila yeswana, sicaba sa Isilaele nesikenisizwe ni kucinciwa—sina mwanaakenezi muuna mone kuzwile moya omaswe. Kono sicaba seo nesihanile bapolofita ba Mulimu, ili nto yetahisa kuli sihane ni yo yanani moya wa Mulimu, yena Jesu. Nto ye ibonisa kuli sicaba se, si mwa muinelo omaswe kufita mone siinezi kwa makalelo.

Jesu hanze abulela, mahe ni banyani bahae bafita ni kuyema kwa mafelelezo a buñata. Babainzi bukaufi ni yena, bali: “Maho ni banyani bahao bayemi fande, babata kukubona.” Jesu ubonisa kuli balutiwa bahae ki ba butokwa hahulu, mi baswana sina banyani bahae, likaezeli zahae, ni bo mahe tota. Uotolola mazoho ni kusupa balutiwa bahae, mi uli: “Me ni banyani baka ki bona ba, babautwa linzwi la Mulimu ni kulimamela.” (Luka 8:20, 21) Ka mukwa ocwalo, ubonisa kuli nihaike kuli banabahabo yena ki ba butokwa, balutiwa bahae ki bona ba butokwa hahulu ni kufita. Kwa katulusa kuba ni swalisano yende ni mizwale baluna ba kwa moya sihulu batu babañwi haba lukakanya, kulunyaza, kamba kunyaza musebezi waluna omunde!