MATEU 8:1-4 MAREKA 1:40-45 LUKA 5:12-16

  • JESU UFOLISA MUUNA WA MBINGWA

Jesu ni balutiwa bahae babane habanze bakutaza mwa ‘masinagoge a mwa Galilea kaufela,’ litaba ka za limakazo zahae liutwahala mwa libaka kaufela. (Mareka 1:39) Litaba ka za limakazo zahae zayo fita mwa tolopo mokupila muuna yakula mbingwa. Luka yali mualafi utalusa muuna yo kuli ‘utezi mbingwa fa mubili kaufela!’ (Luka 5:12) Butuku bobumaswe boo hase buhulile, businya hanyinyani-hanyinyani lilama zeshutana-shutana za mubili.

Kacwalo, muuna wa mbingwa yo u mwa muinelo omaswe hahulu mi utokwa kupila kwahule ni babañwi. Hape utokwa kuhuwa kuli “masila, masila!” batu habali bukaufi mi kakueza cwalo ubalemusa kuli basike basutelela hahulu ku yena ni kuyambula butuku bobumaswe bo. (Livitike 13:45, 46) Kono muuna wa mbingwa yo uezañi? Uatumela Jesu ni kuto kubama fapilaa hae, mi uli: “Mulena, haulata, wakona kunikenisa.”—Mateu 8:2.

Muuna yo unani tumelo yetuna ku Jesu luli! Mi washwisa makeke kabakala butuku bwahae bo! Jesu ukaezañi? Nemuka ezañi kambe nemuliteñi kwateñi? Jesu umushwela makeke mi uotolola lizoho ni kumuswala. Jesu uli kuyena: “Nalata! Ukene.” (Mateu 8:3) Babañwi niha bafumana taata kulumela taba ye, mbingwa ya muuna yo ifela honafo feela.

Ni mina nemuka tabela kuba ni mulena yanani mukekecima ni yakona kutusa sina Jesu. Jesu mwanaaezelize muuna wa mbingwa yo kulubonisa kuli haakakala kubusa lifasi, bupolofita bwa Bibele bukatalelezwa, bobuli: “Ukashwela makeke mutu wa mayemo a kwatasi ni mubotana, Mi ukapilisa bupilo bwa babotana.” (Samu 72:13) Kaniti, Jesu ukataleleza takazo ye mwa pilu yahae ya kutusa batu kaufela babatonga.

Muhupule kuli nihaiba pili Jesu asika folisa kale muuna wa mbingwa yo, bukombwa bwahae nebuhoha mamelelo ya batu. Cwale batu bakautwa ka za makazo ye yaezize. Kono Jesu haalati kuli batu balumele ku yena kabakala litaba zebasweli kuutwa kwa batu babañwi. Waziba bupolofita bobubulela kuli “haana kuutwahaza linzwi lahae mwa likululu,” kuli aipubeke. (Isaya 42:1, 2) Kabakaleo, Jesu ulaela muuna yo kuli: “Ubone teñi kuli haubuleleli mutu taba ye, kono uye, uyo iponahaza ku muprisita, mi ufe mpo yanaalaezi Mushe.”—Mateu 8:4.

Kono muuna yo utabile hahulu bakeñisa kufoliswa kuli mane upalelwa kuipulukela taba yeo asabuleleli batu zeezahezi. Waikela mi uhasanya taba yeo kai ni kai. Taba yeo ihulisa takazo ya batu ya kubata kuziba zeñata. Mi itahisa kuli Jesu asike akena patalaza mwa muleneñi. Kacwalo uina nakonyana kwande mwa libaka mokusina batu. Nihakulicwalo, batu ba mwa libaka kaufela bataha ku yena kuli ato baluta ni kubafolisa.