MATEU 9:27-34; 13:54-58 MAREKA 6:1-6

  • JESU UFOLISA SIBOFU NI SIMUMU

  • BATU BA MWA NAZARETA BAHANA JESU

Jesu naapatehile hahulu lizazi kaufela. Hamulaho wa musipili wa kuzwa kwa sibaka sa Dekapolisi, ufolisa musali yanaakula mweya ni kuzusa mwanaa Jairusi kwa bafu. Kono haezi feela zeo. Jesu hazwa kwa ndu ya Jairusi baana bababeli ba libofu bamulatelela inze bahuwa, bali: “Lushwele makeke, Mwanaa Davida.”—Mateu 9:27.

Ka kubiza Jesu kuli “Mwanaa Davida,” baana ba babonisa kuli balumela kuli Jesu ki yena yakayola lubona lwa Davida ni kuba Mesia. Jesu ubonahala kuli haisi pilu kwa kupo yabona, mwendi ilikuli abone haiba bakatundamena, mi batundamena luli. Jesu hakena mwa ndu, baana bababeli ba bamulatelela. Jesu ubabuza kuli: “Kana munani tumelo ya kuli nakona kueza cwalo?” Bamualaba ka buikolwiso bali: “Eni Mulena.” Honafo, Jesu ubaswala fa meeto abona mi uli: “Kuezahale ku mina kulikana ni tumelo yamina.”—Mateu 9:28, 29.

Honafo feela bakalisa kubona! Sina mwalaelelanga babañwi, Jesu ulaela baana bao kuli basike babulelela batu babañwi zaezize. Kono bakeñisa kuba ni tabo yetuna hahulu, babulela zahae mwa libaka kaufela.

Baana bababeli ba, habafunduka, batu batisa muuna yasakoni kubulela bakeñisa kuli ukenwi ki mudimona. Jesu uleleka mudimona, mi honafo feela muuna yo ukalisa kubulela. Buñata bwakomoka ka za taba ye, mi buli: “Hakusika bonwa kale nto yecwalo mwa Isilaele.” Bafalisi ni bona bateñi. Habakoni kulatula limakazo zeo, Ka mukwa ocwalo, batameleza Jesu kuli: “Uleleka madimona ka maata a mubusi wa madimona.”—Mateu 9:33, 34.

Kutuha fo, Jesu ukutela habo yena, kwa Nazareta, mi cwale uya ni balutiwa bahae. Ibato ba silimo kwamulaho, naalutile mwa sinagoge ya mwateñi. Kwa makalelo, batu nebakomokisizwe hahulu ki zanaabulezi, kono hamulaho nebafilikanyizwe ki mulutelo wahae mi nebabatile kumubulaya. Cwale Jesu hape ubata kutusa batu banaapila ni bona.

Ka la Sabata, ukutela kwa sinagoge kuyo luta. Batu babañata bakomoka hahulu, mane babuza kuli: “Mutu yo ufumani kai butali bo ni misebezi yemaata ye?” Bali: “Kana yo haki yena mwanaa mubeti? Mi mahe, kana haki Maria, mi banyani bahae, kana haki Jakobo ni Josefa ni Simoni ni Judasi? Mi likaizeli zahae kaufela, kana haki bona babainzi ni luna? Kono cwale ufumani kai lika ze kaufela?”—Mateu 13:54-56.

Batu baikutwa kuli Jesu ki mutu-tu feela. Bali: ‘Uhulezi mwa meeto aluna, ukona kuba cwañi Mesia?’ Kabakaleo, bahana Jesu, kusina taba ni bupaki kaufela bobaiponezi kukopanyeleza cwalo ni butali bobutuna bwahae ni limakazo zaezize. Bakeñisa kuli baziba hande Jesu, nihaiba ba mwa lubasi lwahae basitatala kabakala hae, mi nto yeo itahisa kuli abulele kuli: “Mupolofita wakutekiwa, haisi feela mwa sibaka sahabo ni mwa ndu yahae.”—Mateu 13:57.

Kaniti, Jesu ukomokiswa hahulu ki kutokwa tumelo kwabona. Kabakaleo, haezi makazo ni yekana mwateñi “kwandaa kubeya mazoho ahae fahalimwaa bakuli basikai ni kubafolisa.”—Mareka 6:5, 6.