Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 KAUHANYO 49

Jesu Ukutaza Mwa Galilea mi Uluta Baapositola Musebezi

Jesu Ukutaza Mwa Galilea mi Uluta Baapositola Musebezi

MATEU 9:35–10:15 MAREKA 6:6-11 LUKA 9:1-5

  • JESU HAPE UKUTAZA MWA GALILEA

  • ULUMA BAAPOSITOLA KUYA KWA KUKUTAZA

Jesu saakutalize ka taata ka lilimo zepeli. Kana ye ki nako yakuli akusufaze kwa musebezi wahae wa kukutaza kamba kuli apumule? Jesu mane kihona abeleka ka taata mwa musebezi wa kukutaza, ka kuzamaya “apotela mileneñi ni minzi kaufela [ya mwa Galilea], inze aluta batu mwa masinagoge abona ni kukutaza taba yende ya Mubuso ni kufolisa mifuta kaufela ya matuku ni buyanga bwa mifuta kaufela.” (Mateu 9:35) Zabona limukolwisa kuli kutokwahala kubeleka hahulu ka taata mwa musebezi wa kukutaza. Kono ukaeza cwañi cwalo?

Jesu hanze azamaya, ubona batu babatokwa tuso ya kulutiwa niti yeomba-omba. Baswana sina lingu zeziyelehile, zehasani ni zesina mulisana. Ubashwela makeke mi ubulelela balutiwa bahae kuli: “Kaniti kutulo ki yetuna, kono babeleki ki babanyinyani. Ka mukwa ocwalo, mukupe Muñaa kutulo kuli alume babeleki mwa musebezi wahae wa kutulo.”—Mateu 9:37, 38.

Jesu waziba zekatusa. Ubiza baapositola ba 12 ni kubaaba bababeli ka bababeli, ili kueza likwata ze 6 za bakutazi. Mi ubafa litaelo zenongile, uli: “Musike mwaya mwa mukwakwa wa ba macaba, mi musike mwakena mwa muleneñi ufi kamba ufi wa Masamaria; kono muye feela kwa lingu zelatehile za ba ndu ya Isilaele. Hamunze muya, mukutaze, muli: ‘Mubuso wa mahalimu usutelezi.’”—Mateu 10:5-7.

Mubuso obaka kutaza ka za ona ki Mubuso wanaabulezi Jesu mwa tapelo yeli mutala. ‘Mubuso usutelezi’ kakuli Mulena yaketilwe ki Mulimu,  yena Jesu Kreste, uinzi ni bona. Kono ki nto mañi yekabonisa kuli balutiwa bahae bayemela Mubuso wo? Jesu ubafa maata a kufolisa matuku mane ni kuzusa babashwile, basalifisi sesiñwi. Cwale baapositola bakafumana cwañi zebatokwa, zecwale ka sico sa ka zazi?

Jesu ubulelela balutiwa bahae kuli basike balukisa lika za kuitusisa mwa musipili wa kukutaza wo. Habaswaneli kushimba gauda, silivera, kamba kopa mwa likwama zabona. Habatokwi nihaiba kushimba mukotana wa mufaho kamba liapalo zeñwi kamba makatulo. Ki kabakalañi habahanisa? Jesu ubasepisa kuli: “Mubeleki ulukela kufiwa lico zahae.” (Mateu 10:10) Batu bebaka fumana, ili babatabela lushango lwabona baka bafa zebatokwa za kwa mubili. Jesu uli: “Mwa ndu kaufela yemukena ku yona, muine mwateñi kufitela mufunduka mwa sibaka seo.”—Mareka 6:10.

Jesu hape ubafa litaelo za mwa kukutaleza ka za Mubuso kwa batu bebaka fumana, uli: “Hamukena mwa ndu, mulumelise ba ndu yeo. Haiba ndu yeo yaswanela, kozo yemu ilakaleza ibe ku yona; kono haiba haiswaneli, kozo yamina ikute ku mina. Kai ni kai komufumana yasa miamuheli kamba kuteeleza kwa manzwi amina, hamuzwa mwa ndu yeo kamba mwa muleneñi wo, mututule liluli la kwa mahutu amina.”—Mateu 10:12-14.

Ikana yaba kuli batu ba mwa muleneñi kaufela kamba ba mwa munzi bakona kuhana lushango lwabona. Ki nto mañi yekaezahala kwa sibaka seo? Jesu ubulela kuli sibaka seo sikafiwa katulo yemaswe luli. Uli: “Kaniti namibulelela, nili: Fa Lizazi la Katulo, kukabela bunolo naha ya Sodoma ni Gomora kufita muleneñi wo.”—Mateu 10:15.