MATEU 18:21-35

  • KUSWALELA HA 7?

  • SWANISEZO YA MUTANGA YASINA SISHEMO

Pitrosi uutwile kelezo ya Jesu ya mwakutatululela butata bobutuna mwahalaa mizwale, ili ka kulika pili kubutatulula inze bali bababeli feela. Mwendi Pitrosi ubata kuziba kuli mutu uswanela kuswalela yomuñwi hakai.

Pitrosi ubuza kuli: “Mulena, mwanahesu uka nifoseza hakai ninze nimuswalela? Kana ki kuisa ha 7?” Babahulu babulapeli babañwi baluta kuli mutu ukona kuswalela feela halaalu. Ka mukwa ocwalo, Pitrosi uikutwa kuli unani hahulu sishemo haiba aswalela mwanahabo “kuisa ha 7.”—Mateu 18:21.

Kono Jesu haluti kuli luswanela kubalanga milatu yebalufoseza batu babañwi. Ka mukwa ocwalo, usikulula Pitrosi, uli: “Nili ku wena, isiñi kuisa ha 7, kono ibe kuisa ha 77.” (Mateu 18:22) Ka mubulelelo womuñwi, fo utalusa kuzwelapili. Pitrosi haswaneli kuba ni maciñekelo mwa kuswalela mwanahabo yena.

Jesu cwale ubulelela Pitrosi ni babañwi swanisezo yebonisa libaka habaswanela kuswalela babañwi. Ki swanisezo ya mutanga yapalelwa kulikanyisa sishemo sa mulenaa hae. Mulena ubata kutatulula litaba zemwahalaa hae ni batanga bahae. Mutanga yomuñwi ya mukolotezi masheleñi amañata hahulu aeza litalenta ze 10,000 [lidinari ze 60,000,000] utisizwe fapilaa hae. Mutanga yo hakoni kulifa sikoloti seo. Ka mukwa ocwalo, mulena ulaela kuli mutanga yo, musalaa hae, ni bana bahae, balekisiwe ilikuli kulifiwe sikoloti. Mutanga yo hautwa cwalo, ukubama fapilaa mulenaa hae ni kukupa kuli: “Haku nife nako, mi nika kulifa sikoloti kaufelaa sona.”—Mateu 18:26.

Mulena ushwela mutanga yo makeke mi ka sishemo umuswalela sikoloti sahae sesituna. Mulena hasamuswalezi, mutanga yo waikela mi ufumana mutanga ka yena yanaa mukolotezi lidinari ze 100. Umufwañata ni kumukama, mi uli: “Nilife sikoloti saka kaufelaa sona.” Kono mutanga ka yena ukubama fapilaa hae ni kumukupa kuli:  “Haku nife nako, nika kulifa.” (Mateu 18:28, 29) Kono mutanga yo yaswalezwi sikoloti sahae ki mulena, haalikanyisi sishemo sa mulenaa hae. Ukenyisa mutanga ka yena mwa tolongo, yanaa mukolotezi masheleñi amanyinyani hahulu ni kulaela kuli ukazwa mwateñi fakalifela sikoloti.

Jesu kihona atalusa kuli batanga babañwi bababoni kezo yeo yemaswe baya ni kuyo bulelela mulenaa bona, iliyo ka bunyemi ulaela kuli mutanga yo atiswe mi umubulelela kuli: “Wena mutanga yamaswe, neni kuswalezi sikoloti sani kaufela hane unikupile ka taata. Kana ni wena neusike washemuba mutanga ka wena, sina mone nikushemubezi?” Mulena yahalifile yo ukenyisa mutanga yasina sishemo mwa tolongo kufitela alifa sikoloti kaufela. Jesu ufeleleza ka kubulela kuli: “Ndate ya kwa lihalimu ni yena uka mieza ka mukwa oswana haiba yomuñwi ni yomuñwi ku mina asaswaleli mwanahabo yena kuzwelela kwa pilu.”—Mateu 18:32-35.

Taba ye iluluta tuto yetuna ya za kuswalela! Mulimu uluswalezi libi zaluna zetuna. Muzwale waluna wa Sikreste nihaka lufoseza cwañi ni cwañi, halukoni kubapanya bufosi bo kwa sibi sesituna saluswalezi Jehova. Jehova uluswalela hañata-ñata isiñi hañwi feela. Kana halukoni kuswalela muzwale waluna hañata-ñata, nihane lukaba ni libaka la kubilaela? Sina feela mwanaataluselize Jesu mwa Ngambolo ya fa Lilundu, Mulimu uka ‘luswalela lifoso zaluna, sina ni luna moluswalelela baba lufoseza.’—Mateu 6:12.