Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 KAUHANYO 50

Balutiwa Baitukiselize Kukutaza Niha Bakanyandiswa

Balutiwa Baitukiselize Kukutaza Niha Bakanyandiswa

MATEU 10:16–11:1 MAREKA 6:12, 13 LUKA 9:6

  • JESU ULUTA BAAPOSITOLA NI KUBALUMA

Jesu ufa baapositola bahae litaelo zende hahulu zeka batusa habaya kwa kukutaza, bababeli ka bababeli. Kono habafi feela litaelo. Hape ubalemusa ka za balwanisi, uli: “Hamubone! Nimiluma sina lingu mwahalaa maakanyani . . . Mutokomele batu, kakuli baka miisa kwa likuta zenyinyani mi baka mishapaka mwa masinagoge abona. Mi mukaisiwa fapilaa babusisi ni malena kabakala ka.”—Mateu 10:16-18.

Kaniti, balateleli ba Jesu bakanyandiswa maswe, kono ubafa sepiso yetiisa pilu, uli: “Haba mizekisa, musike mwaikalelwa zemuka bulela kamba mwa kulibulelela, kakuli zemuka bulela muka lifiwa ka yona nako yeo; kakuli bababulela haki mina feela, kono ki moya wa Ndataa mina obulela ka mina.” Jesu uzwelapili kubulela kuli: “Mutu ukabulaisisa mwanahabo yena, mi ndate ukabulaisisa mwanaa hae, mi bana bakafetuhela bashemi babona ni kubabulaisisa. Mi mukatoiwa ki batu kaufela kabakala libizo laka, kono yaitiisize kuisa kwa mafelelezo ukapiliswa.”—Mateu 10:19-22.

Kabakala kuli musebezi wa kukutaza ki wa butokwa hahulu, Jesu ulaela balutiwa bahae kuli baswanela kuba ni butali kuli bazwelepili kueza musebezi wo ka kulukuluha. Uli: “Haba minyandisa mwa muleneñi omuñwi, musabele ku omuñwi; kakuli nimibulelela niti, nili: Hamuna kufeza kupotela mileneñi kaufela ya Isilaele Mwanaa mutu asika fita kale.”—Mateu 10:23.

Zeo luli ki litaelo, litemuso, ni lisusuezo zende zafa Jesu kwa baapositola bahae ba 12! Kono mwakona kulemuha kuli manzwi ao aama ni kwa batu babaka eza musebezi wa kukutaza hamulaho wa lifu ni zuho ya Jesu. Luziba cwalo kakuli Jesu naabulezi kuli balutiwa bahae “[bakatoiwa] ki batu kaufela,” isiñi feela batu bao baapositola balumilwe kuyo kutaza. Hape, ka nako yekuswani ye yebaeza musebezi wa kukutaza mwa Galilea hakuna litaba zebonisa kuli baapositola nebaisizwe fapilaa babusisi ni malena kamba litaba zebonisa kuli nebabulaisizwe ki ba mabasi abona.

Kaniti, Jesu habulelela baapositola bahae litaba ze, utalusa zekaezahala kwapili. Munahane manzwi abulela Jesu kwa balutiwa bahae a kuli habana kufeza kukutaza mwa mileneñi kaufela “Mwanaa mutu asika fita kale.” Jesu ubonisa kuli balutiwa bahae habana kufeza musebezi wa kukutaza ka za Mubuso wa Mulimu pili Mulena yakanya, yena Jesu Kreste, asika taha kale sina muatuli yaketilwe ki Mulimu.

Baapositola habanze bakutaza, habaswaneli kukomoka habaka nyandiswa ki batu, kakuli  Jesu ubulela kuli: “Mulutiwa haafiti muluti wahae, ni mutanga haafiti muñaa hae.” Zabulela Jesu ki za niti. Ueziwa maswe ni kunyandiswa bakeñisa kukutaza ka za Mubuso wa Mulimu, mi balutiwa bahae ni bona bakaezwa cwalo. Kono Jesu ubabulelela kuli: “Musike mwasaba bababulaya mubili basakoni kubulaya moyo; kono musabe yena yakona kuyundisa moyo hamoho ni mubili mwa Gehena.”—Mateu 10:24, 28.

Jesu utoma mutala mwa muinelo wo. Ka bundume, naasika saba lifu mi naasepahalile ku yanani maata kaufela, yena Jehova. Ki Mulimu Yamaata Kaufela yakona kubulaya “moyo” wa mutu (yona sepo ya bupilo bwa kwapili) kamba yakona kuzusa mutu kwa bafu kuli ato ikola bupilo bobusa feli. Yeo ki susuezo yende luli kwa baapositola!

Jesu ufa swanisezo yebonisa mo Mulimu ababalelela balateleli ba Jesu, uli: “Kana litaha zepeli halileki sheleñi ya muwayawaya wa teko yenyinyani? Kono hakuna nihaiba iliñwi ku zona yekawela fafasi Ndataa mina asalemuhi. . . . Hakulicwalo, musike mwasaba; mu ba butokwa hahulu kufita litaha zeñata.”—Mateu 10:29, 31.

Litaba zebakutaza balutiwa ba Jesu likafapahanya mabasi; babañwi mwa lubasi baka liamuhela mi babañwi baka lihana. Jesu uli: “Musike mwanahana kuli nitisize kozo mwa lifasi.” Kaniti, mutu mwa lubasi utokwa kuba ni bundume kuli aamuhele niti ya mwa Bibele. Jesu ubulela kuli: “Mutu kaufela yalata hahulu ndatahe kamba mahe kufita na, haaniswaneli; mi mutu kaufela yalata hahulu mwanaa hae wamushimani kamba wamusizana kufita na, haaniswaneli.”—Mateu 10:34, 37.

Kono babañwi bakaamuhela balutiwa bahae hande. Jesu uli: “Mutu kaufela yafa feela komoki ya mezi abata ku yomuñwi wa babanyinyani ba, kuli anwe, kabakala kuli yomunyinyani yo ki mulutiwa waka, nimibulelela niti, nili, haana kupalelwa kuamuhela mupuzo wahae.”—Mateu 10:42.

Jesu hasa bafile litaelo, kubalemusa, ni kubasusueza, baapositola “baya mwa sibaka kaufela kuzwa munzi omuñwi kuya ku omuñwi, banze bashaela taba yende ni kufolisa bakuli kai ni kai kone baya.”—Luka 9:6.