Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 KAUHANYO 32

Ki Sifi Sesilumelezwa la Sabata?

Ki Sifi Sesilumelezwa la Sabata?

MATEU 12:9-14 MAREKA 3:1-6 LUKA 6:6-11

  • JESU UFOLISA LIZOHO LA MUUNA KA LIZAZI LA SABATA

La Sabata leliñwi, Jesu upotela sinagoge yeñwi mwa Galilea. Mwateñi ufumana muuna yaomelezi lizoho la silyo. (Luka 6:6) Bañoli ni Bafalisi batalimezi Jesu. Kabakalañi? Babonisa mulelo wabona luli ka kubuza kuli: “Kana kwalumelezwa kufolisa mutu la Sabata?”—Mateu 12:10.

Babahulu ba bulapeli bwa Sijuda balumela kuli kulukile kufolisa la Sabata haiba feela mutu ubata kushwa. Ka mutala, la Sabata hakusika luka kuotolola lisapo kamba kutama lisila fa lisapo lelifunyukile, kakuli miinelo yeo haikoni kutahisa lifu. Kaniti, bañoli ni Bafalisi habanyazi Jesu bakeñisa kuli bashwela makeke muuna yo yanyanda. Balika kufumana libaka la kunyaza Jesu ka lona.

Nihakulicwalo, Jesu waziba mihupulo yabona yefosahalile. Waziba kuli banani mubonelo ofosahalile osi wa ka Mañolo oama misebezi yesaswaneli kueziwa la Sabata. (Exoda 20:8-10) Seba munyazize kale bakeñisa mubonelo wabona osaswaneli ka za misebezi yahae yeminde. Cwale Jesu ueza nto yekona kutahisa mufilifili, ubulelela muuna wa lizoho leliomelezi kuli: “Nanuha, utahe fahali.”—Mareka 3:3.

Jesu usikuluhela kwa bañoli ni Bafalisi, ni kubulela kuli: “Kana ku mina kunani mutu yanani ngu iliñwi yasike aswala ngu yeo ni kuizwisa mwa musima haiba iwela mwateñi la Sabata?” (Mateu 12:11) Ngu iyemela sifumu, kacwalo nebasike baituhelela mwa musima kufitela lizazi lelitatama kakuli neikona kushwa mi neikaba sinyehelo. Mi mane Mañolo ali: “Yalukile ubabalela limunanu zahae.”—Liproverbia 12:10.

Cwale Jesu ubapanya taba yeo ka kubulela kuli: “Mutu ki wa butokwa hahulu kufita ngu! Hakulicwalo, kwalumelelwa kueza sesinde la Sabata.” (Mateu 12:12) Kacwalo, Jesu naasalobi mulao wa Sabata ka kufolisa muuna yo. Babahulu ba bulapeli bapalelwa kuhanyeza mutalusezo wa Jesu outwahala, obonisa mukekecima. Baikuzeza feela.

Jesu ubatalima ka bunyemi ni ka kuswaba kabakala mihupulo yabona yefosahalile. Kihona abulelela muuna yo kuli: “Otolola lizoho lahao.” (Mateu 12:13) Muuna yo haeza cwalo, lizoho lahae laiketa. Mi utaba hahulu, kono bababata kuswasa Jesu baeza cwañi?

Kufita kutaba kabakala kuli lizoho la muuna yo kikale liiketa, Bafalisi “bazwela kwande mi honafo bakala kulelisana ni ba kopano ya Heroda” kuli babulaye Jesu. (Mareka 3:6) Kubonahala kuli kopano ya lipolitiki yeo ikopanyeleza ni sikwata sa bulapeli sesibizwa Basaduki. Basaduki ni Bafalisi habautwani, kono cwale baswalisani mwa mulelo wa kulwanisa Jesu.