Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 KAUHANYO 56

Ki Nto Mañi Luli Yesilafaza Mutu?

Ki Nto Mañi Luli Yesilafaza Mutu?

MATEU 15:1-20 MAREKA 7:1-23 JOANI 7:1

  • JESU UNYAZA LIZO ZA BATU

Paseka ya silimo sa 32 C.E. hainze iatumela, Jesu upatehile kuluta batu mwa Galilea. Mwendi kihona aya kwa Jerusalema, sina moulaelela Mulao wa Mulimu. Nihakulicwalo, Jesu ueza cwalo ka tokomelo kabakala kuli Majuda babata kumubulaya. (Joani 7:1) Hasamulaho wa fo, ukutela kwa Galilea.

Mwendi Jesu umwa Kapernauma, Bafalisi ni Bañoli habataha ku yena kuzwa kwa Jerusalema. Ki kabakalañi habatile ku Jesu? Babata bupaki bwa kutameleza Jesu kuli utula mulao wa bulapeli. Babuza kuli: “Ki kabakalañi balutiwa bahao habatula sizo sa baikale? Ka mutala, habatapangi kwa mazoho hababata kuca lico.” (Mateu 15:2) Mulimu naasika bulelela batu bahae kuli bamamele sizo sa ‘kutapanga kwa mazoho kuisa mwa liñokolwa.’ (Mareka 7:3) Kono Bafalisi baanga kuli kusaeza cwalo ki mulatu womutuna.

Mwa sibaka sa kubaalaba ka kunonga, Jesu ubabonisa mobalobelanga Mulao wa Mulimu ka mabomu. Ubabuza kuli: “Ki kabakalañi hamutula mulao wa Mulimu kabakala sizo samina? Ka mutala, Mulimu naaize: ‘Kuteka ndataho ni maho,’ ni kuli, ‘Yanyefula ndatahe kamba mahe ulukela kubulaiwa.’ Kono mina muli: ‘Mutu kaufela yabulelela ndatahe kamba mahe kuli: “Nto kaufela yeninani yona, yene nika mitusa ka yona, ki mpo yeneezwi ku Mulimu,” hatokwi kukuteka ndatahe.’”—Mateu 15:3-6; Exoda 20:12; 21:17.

Bafalisi babulela kuli masheleñi, siluwo, kamba nto ifi kamba ifi yefilwe sina mpo ku Mulimu ki ya tempele, mi haiswaneli kuitusiswa kwa nto isili. Kono niti kikuli, mpo yeo isali ya mutu yaifanile. Ka mutala, mwana ukona kubulela kuli masheleñi kamba siluwo ki “korbani” mpo yefilwe ku Mulimu kamba kwa tempele, inge kuli tempele ki yabutokwa kufita bashemi bahae. Masheleñi kamba siluwo isali sa mwana, nihaali hakoni kuitusisa zona kwa kutusa bashemi bahae babasupezi kamba babatokwile sesiñwi. Usakona kuitusisa zona.—Mareka 7:11.

Kwaswanela Jesu hanyemela batu babafetula Mulao wa Mulimu, ni kubabulelela kuli: “Mufetuzi linzwi la Mulimu kuba lelisina tuso kabakala sizo samina. Mina baipi, Isaya naapolofitile hande zamina hanaaize: ‘Batu ba, banikuteka ka milomo yabona, kono lipilu zabona li kwahule ni na. Banilapela feela kusina tuso, kakuli lituto zebaluta ki milao ya batu.’” Bafalisi habakoni kuhana kalimelo yetiile yabafa Jesu. Ka mukwa ocwalo, ubiza buñata kuli basutelele ku yena. Mi uli: “Muteeleze mi muutwisise manzwi a: Haki sesikena mwa mulomo wa mutu sesi musilafaza, kono usilafazwa ki sesizwa mwa mulomo wahae.”—Mateu 15:6-11; Isaya 29:13.

Hasamulaho, habali mwa ndu, balutiwa babuza Jesu bali: “Kana waziba kuli Bafalisi nebasitatalile hane bautwile zene ubulezi?” Ubaalaba kuli: “Sicalo kaufela sanaasika cala Ndate ya kwa lihalimu sikakumulwa. Hamu batuhele honacwalo. Ki baeteleli babali libofu. Haiba sibofu sietelela sibofu sesiñwi, bubeli bwazona likawela mwa musima.”—Mateu 15:12-14.

Jesu ubonahala kukomokiswa ki Pitrosi yamubuza ka kuyemela balutiwa babañwi, kuli abataluseze sesisilafaza mutu. Jesu ualaba kuli: “Kana hamuzibi kuli lika kaufela zekena mwa mulomo lifita mwa mba ni kuyo zwela kwande? Kono lika kaufela zezwa mwa mulomo lisimuluha mwa pilu, mi lika zeo ki zona zesilafaza mutu. Ka mutala, mwa pilu ki mona mokuzwa mihupulo yemaswe, lipulayano, bubuki, muzamao wa buhule, busholi, bupaki bwa  buhata, ni linyefulo. Zeo ki zona lika zesilafaza mutu; haili kuca lico ka mazoho aasika tapa hakusilafazi mutu.”—Mateu 15:17-20.

Jesu hahanisi kuba ni makete, kamba kuhanisa mutu kutapa kwa mazoho halukisa kamba haca sico. Kono unyaza buipi bwa babahulu ba bulapeli babatula mulao wa Mulimu wolukile kabakala kulatelela lizo za batu. Niti kikuli, mihupulo yemaswe yezwa mwa pilu ki yona yesilafaza mutu.