Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 KAUHANYO 22

Balutiwa Babane Bakaba Bayambi ba Batu

Balutiwa Babane Bakaba Bayambi ba Batu

MATEU 4:13-22 MAREKA 1:16-20 LUKA 5:1-11

  • JESU UBIZA BALUTIWA KULI BAMULATELELE KA NAKO KAUFELA

  • MANDUI BABA BAYAMBI BA BATU

Batu ba mwa Nazareta hase babatile kumubulaya, Jesu uzwa mwa muleneñi wo ni kuya kwa muleneñi wa Kapernauma, oli bukaufi ni Liwate la Galilea, lelibizwa hape kuli “lisa la Genesareta.” (Luka 5:1) Taba yeo, italeleza bupolofita bobu mwa buka ya Isaya bobubonisa kuli batu ba mwa Galilea babapila bukaufi ni liwate nebaka bona liseli lelituna.—Isaya 9:1, 2.

Hali mwa Galilea, Jesu uzwelapili kuzibahaza kuli “Mubuso wa mahalimu usutelezi.” (Mateu 4:17) Jesu ufumana babane kwa balutiwa bahae. Nebazamaile ni yena, kono habakutela kwa Judea ni Jesu, bakalisa sinca musebezi wabona wa bundui. (Joani 1:35-42) Cwale seli nako ya kuli balatelele Jesu nako kaufela, ilikuli abalute musebezi wa kukutaza kuli bazwelepili kuupeta hasaile.

Jesu hazamaya fa likamba la liwate, ubona Simoni Pitrosi, Andreasi munyanaa hae, ni balikani babona babañwi inze batapisa tunyandi twabona. Jesu wasutelela mi ukena mwa mukolo wa Pitrosi ni kumukupa kuli aufuule hanyinyani kuzwa fa likamba. Hase baile kwahulenyana, Jesu uina mwa sisepe mi ukalisa kuluta buñata bobukubukani fa likamba niti ka za Mubuso.

Kutuha fo, Jesu ubulelela Pitrosi kuli: “Isa sisepe fokutungile, mi munepele tunyandi twamina mwa mezi kuli muswase litapi.” Pitrosi ualaba kuli: “Muluti, luikatalize busihu kaufela mi hakuna seluswasize, kono haubona ki wena yabulezi, nikanepela tunyandi mwa mezi.”—Luka 5:4, 5.

Banepela tunyandi mwa mezi mi baswasa litapi zeñata hahulu kuli mane tunyandi twabona twakala kupazauha! Kapili-pili bakobeta balikani babona babali mwa sisepe sesiñwi kuli bato batusa. Mi lisepe zepeli zeo litala litapi kuli mane likalisa kutiba. Pitrosi habona cwalo, uwela kwa mañwele a Jesu mi uli: “Hakuzwe ku na Mulena, kakuli ni muezalibi.” Jesu umualaba kuli: “Usike wasaba. Kuzwa cwale, ukaswasanga batu.”—Luka 5:8, 10.

Jesu ubulelela Pitrosi ni Andreasi kuli: “Hamu nilatelele, mi nika mifetula bayambi ba batu.” (Mateu 4:19) Mi ubiza mandui babañwi bababeli bo Jakobo ni Joani, bona bana ba Zebedea. Ni bona bamulatelela kusina kuzina-zina. Mandui babane bao basiya cwalo musebezi wabona wa bundui mi baba balutiwa ba Jesu bapili ba nako kaufela.