MATEU 19:16-30 MAREKA 10:17-31 LUKA 18:18-30

  • MUTANGANA WA MUFUMI UBUZA KA ZA BUPILO BOBUSA FELI

Jesu usali mwa Perea mwa musipili wahae wakuya kwa Jerusalema. Mutangana wa mufumi umatela Jesu ni kuto kubama fapilaa hae. Mutangana yo, mwendi ki “mubusi yomuñwi” yasebeza sina nduna mwa sinagoge yeñwi kamba ki yomuñwi wa manduna ba kuta ya Sanhedrini. Ubuza kuli: “Muluti yomunde, ki sifi senilukela kueza kuli niyole saanda sa bupilo bobusa feli?”—Luka 8:41; 18:18; 24:20.

Jesu umualaba kuli: “Unibizezañi kuli yomunde? Hakuna yomunde kwandaa Mulimu anosi.” Mwendi mutangana yo ubiza Jesu kuli “yomunde” sina feela lilumbatina, ili lebaitusisa baluti ba bulapeli. Nihaike kuli Jesu ki muluti yomunde, utaluseza mutangana yo kuli lilumbatina la “Yomunde” liswanela feela kuitusiswa ku Mulimu.

Jesu ueleza mutangana yo kuli: “Kono haiba ubata kufumana bupilo, uzwelepili kumamela milao.” Ka mukwa ocwalo, mutangana yo ubuza kuli: “Milao ifi?” Jesu ubulela milao yeketalizoho kwa Milao Yelishumi—yeli usike wabulaya yomuñwi, usike wabuka, usike wauzwa, usike wafa bupaki bwa buhata, ni woli kuteka ndataho ni maho. Mi hape uekeza kwateñi mulao wa butokwa hahulu, uli: “Ulukela kulata wahenu mouitatela.”—Mateu 19:17-19.

Mutangana ualaba kuli: “Zeo kaufela nilimamezi; ki sifi senisa tokwa kueza?” (Mateu 19:20) Mwendi uikutwa kuli kunani nto yeñwi yatokwa kueza, ilikuli akone kuba ni bupilo bobusa feli. Jesu habona kuli mutangana yo ubuzize ka busepahali, ‘umutalima ka lilato.’ (Mareka 10:21) Nihakulicwalo, kusanani nto iliñwi yesamukataza.

Mutangana yo ulata hahulu liluwo lahae, ka mukwa ocwalo, Jesu uli: “Kunani nto yeñwi yeusa tokwa kueza: Zamaya, uyo lekisa zeuluwile mi ufe babotana, mi ukaba ni bufumu kwa lihalimu; mi utahe unilatelele.” Kaniti, mutangana yo utokwa kuabela masheleñi ahae kwa babotana, babasike  bamukutiseza sesiñwi, kihona akaba mulutiwa wa Jesu. Mwendi Jesu umushwela makeke, hamubona ananuha ni kuikela inze aswabile. Kulata hahulu “bufumu” kupaleliswa mutangana yo kufumana maluwo a niti. (Mareka 10:21, 22) Jesu uli: “Kukaba taata hahulu ku babanani masheleñi kukena mwa Mubuso wa Mulimu!”—Luka 18:24.

Balutiwa bakomokiswa hahulu ki manzwi ao ni abulela Jesu hamulaho, uli: “Mane kubunolo kuli kamele ikene mwa liito la ndonga kufita mutu yafumile kukena mwa Mubuso wa Mulimu.” Taba yeo itahisa kuli balutiwa babuze kuli: “Ki mañi luli yakona kupiliswa?” Kana kutaata hahulu kuli mane hakuna mutu yakona kupiliswa? Jesu utalima balutiwa bahae mi ualaba kuli: “Zesakonahali kwa batu, zakonahala ku Mulimu.”—Luka 18:25-27.

Pitrosi ubulela kuli balutiwa baezize keto yeshutana ni ya mutangana wa mufumi, uli: “Hakubone! Lusiile lika kaufela ni kukulatelela; cwale ki lika mañi zeluka fumana?” Jesu ubulela zebaka fumana bakeñisa keto yende yebaezize, uli: “Kaniti namibulelela nili, lika halika bupiwa sinca, Mwanaa mutu hakaina mwa lubona lwahae lwa kanya, mina baba nilatelezi mukaina fa mabona a 12, muatule masika a Isilaele a 12.”—Mateu 19:27, 28.

Kaniti, Jesu ubulela zekaezahala fa lifasi kwapili lika halika bupiwa sinca sina mone liinezi mwa simu ya Edeni. Pitrosi ni balutiwa babañwi bakafuyaulwa habaka busa hamoho ni Jesu, ili kubusa lifasi lelili Paradaisi. Wo ki mupuzo osakonwi kubapanywa kwa lika lifi kamba lifi zebasiya!

Kono limbuyoti zeo haki za kwapili feela. Balutiwa ba Jesu baikola zeñwi zazona. Jesu uli: “Hakuna yasiile ndu kamba musali kamba banyani kamba bahulwani kamba bashemi kamba bana kabakala Mubuso wa Mulimu yasike afumana zeo ka buñata mwa nako ya cwale, ni kufumana bupilo bobusa feli mwa linako zetaha.”—Luka 18:29, 30.

Kaniti, balutiwa kobaya kaufela, bakona kuikola siango sesinde ni balapeli ka bona kufita sebakona kuikola ni bana bahabo bona kwa mubili. Ka bumai, kubonahala kuli mutangana wa mufumi haana kufumana mpo yeo hamohocwalo ni mupuzo wa kupila kuya kuile mwa Mubuso wa Mulimu wa kwa lihalimu.

Jesu uekeza kubulela kuli: “Kono babañata babali bapili bakaba ba mafelelezo mi ba mafelelezo bakaba bapili.” (Mateu 19:30) Utalusañi habulela cwalo?

Mutangana wa mufumi ki yomuñwi wa batu babali “bapili” kakuli ki yomuñwi wa baeteleli ba Majuda. Bakeñisa kuli wamamela milao ya Mulimu, kubonahala kuli naakaba mulutiwa wa Jesu mi ulibelelwa kuli naakapeta zeñata. Kono yena uunga bufumu ni maluwo kuba zona zabutokwa kufita nto ifi kamba ifi mwa bupilo. Ka kushutana, batu ba lifasi ba mayemo a kwatasi baiponela Jesu inze aluta niti ni nzila ya bupilo. Ka mubulelelo omuñwi, neli bona ba “mafelelezo” kono seli bona “bapili.” Bakona kulibelela kuyo ina ni Jesu mwa mabona a kwa lihalimu ni kubusa lifasi lelili Paradaisi.