Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 KAUHANYO 100

Jesu Ufa Swanisezo ya Limaina Zelishumi

Jesu Ufa Swanisezo ya Limaina Zelishumi

LUKA 19:11-28

  • SWANISEZO YA JESU YA LIMAINA ZELISHUMI

Nihaike kuli Jesu ulibile kwa Jerusalema, mwendi usali ni balutiwa bahae mwa ndu ya Zakia. Balutiwa bahae balumela kuli “Mubuso wa Mulimu” utuha ukalisa kubusa, mi Mulenaa ona ki Jesu. (Luka 19:11) Habautwisisi taba ye, sina feela hane bapalezwi kuutwisisa taba ya kuli Jesu uswanela kushwa. Ka mukwa ocwalo, ubafa swanisezo yebatusa kubona kuli Mubuso wa Mulimu usali kwahule ni kukalisa kubusa.

Jesu uli: “Mutu yomuñwi wa lusika lwa bulena naatamile musipili wa kuya kwa naha ya kwahule kuli ayo amuhela maata a bulena ni kuyo kuta.” (Luka 19:12) Musipili ocwalo ukona kutanda nako yetelele. Kaniti, Jesu ki “wa lusika lwa bulena” yatama “musipili wa kuya kwa naha ya kwahule,” kwa lihalimu, ili ko Ndatahe uyo mufa maata a bulena.

Mwa swanisezo ye, pili muuna “wa lusika lwa bulena” asika funduka kale, ubiza batanga bahae baalishumi ni kubafa limaina za silivera mi ubabulelela kuli: “Mueze pisinisi ka limaina ze kufitela nikuta.” (Luka 19:13) Limaina za silivera ki masheleñi a mañata hahulu. Maina iliñwi ilikana ni tuwelo yakona kuhola mubeleki wa mwa simu mwa likweli zetaalu.

Balutiwa mwendi bautwisisa kuli ki bona batanga baalishumi, kakuli Jesu naaba bapanyize kale kwa bakutuli. (Mateu 9:35-38) Niteñi, naasika babulelela kuli batise zebakutuzi. Kono lika zebakutula likopanyeleza ni balutiwa babañwi babaka ba mwa Mubuso wa Mulimu. Balutiwa baitusisa lika zebanani zona kutahisa batu babañwi babaka yola Mubuso.

Ki lika mañi zeñwi zabulela Jesu mwa swanisezo ye? Ubulela kuli bane bayahile mwa naha yahabo “neba mutoile [muuna wa lusika lwa bulena] mi baluma lindumeleti mwamulaho wahae kuyo li: ‘Halulati kuli mutu yo abe mulenaa luna.’” (Luka 19:14) Balutiwa baziba kuli Majuda habalati Jesu, mane Majuda babañwi babata kumubulaya. Jesu hasaashwile ni hasaaile kwa lihalimu, buñata bwa Majuda babonisa mobaangela Jesu ka kunyandisa balutiwa bahae. Balwanisi ba, babonahalisa hande kuli habalati kuli Jesu abe Mulena.—Joani 19:15, 16; Likezo 4:13-18; 5:40.

Batanga baalishumi, baitusisa cwañi limaina zabona kufitela muuna “wa lusika lwa bulena” aamuhela “maata a bulena” ni kukuta? Jesu utalusa kuli: “Hasakutile, hamulaho wa kuyo amuhela maata a bulena, abiza batanga bao banaafile masheleñi, kuli atatube sebafumani ka kueza pisinisi. Cwale wapili ataha, mi ali: ‘Mulena, maina yahao ifumani limaina zelishumi.’ Ali ku yena: ‘Uezize hande, u mutanga yomunde! Bakeñisa kuli usepahalile mwa nto yenyinyani hahulu, ubuse mileneñi yelishumi.’ Cwale wabubeli ataha, mi ali: ‘Mulena, maina yahao ipangile limaina zeketalizoho.’ Abulelela ni yo kuli: ‘Ni wena, ubuse mileneñi yeketalizoho.’”—Luka 19:15-19.

Haiba balutiwa bautwisisa kuli baswana sina batanga bane babelekisize liluwo labona kaufela kuli batahise balutiwa, uzibe bakona kuba ni buikolwiso bwakuli Jesu ukataba hahulu. Mi bakona kuikolwisa kuli ukabafa mupuzo bakeñisa buikatazo bwabona. Niti kikuli, balutiwa ba Jesu banani miinelo yeshutana-shutana mwa bupilo, mi banani matohonolo ni buikoneli bobushutana-shutana. Niteñi, Jesu hakaamuhela “maata a bulena,” ukalemuha ni kufuyaula buikatazo bwabona bwa kutahisa balutiwa.—Mateu 28:19, 20.

Nihakulicwalo, hamubone shutano yeñwi, Jesu hanze afeleleza swanisezo yahae, uli: “Kono kwataha yomuñwi, ali: ‘Mulena, ki ye maina yahao yene nipatile mwa lisila. Neni kusaba, kakuli u mutu yataata; uunga sene usika bulukisa, mi ukutula sene usika cala.’ Ali ku yena: ‘Nikuatula ka manzwi ahao, wena mutanga yamaswe. Neuziba kuli ni mutu yataata, yaanga sene nisika bulukisa  ni kukutula sene nisika cala, nji cwañi? Kiñi cwale hane usika beya masheleñi aka mwa panga? Mi hanikuta, nenika to aanga ni kekelezo yaona.’ Kihaa bulelela bane bayemi bukaufi, ali: ‘Hamu muamuhe maina yeo mi muife yanani limaina zelishumi.’”—Luka 19:20-24.

Ka kupalelwa kubelekisa maina yeo, kuli afumanele mulenaa hae kekelezo ya bufumu bwa mubuso, mutanga uamuhiwa sanaanani sona. Baapositola balibelela kuli Jesu ukabusa sina Mulena wa Mubuso wa Mulimu. Ka mukwa ocwalo, zabulela ka za mutanga yo wa mafelelezo, mwendi libatusa kuutwisisa kuli haiba basaezi ka taata habana kufumana sibaka mwa Mubuso wa Mulimu.

Manzwi a Jesu aswanela kususueza balutiwa babasepahala kubeleka ka taata. Ufeza ka kubulela kuli: “Nili ku mina: Mutu kaufela yanani, ukaekelezwa; kono yasina, ukaamuhiwa nihaiba sanani sona.” Uekeza kubulela kuli lila zahae, babasalati kuli abe “mulenaa bona,” bakatimezwa. Cwale Jesu uzwelapili mwa musipili wahae wakuya kwa Jerusalema.—Luka 19:26-28.