Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 KAUHANYO 93

Mwanaa Mutu Ukapatululwa

Mwanaa Mutu Ukapatululwa

LUKA 17:20-37

  • MUBUSO UMWAHALAA BONA

  • KUKABA CWAÑI JESU HAKAPATULULWA?

Jesu usali mwa Samaria kamba mwa Galilea. Cwale Bafalisi bamubuza ka za kutaha kwa Mubuso, ili wo banahana kuli haukataha kukaba ni mukiti omutuna. Kono Jesu uli: “Mubuso wa Mulimu hautahi ka kubonahala; mi batu habana kubulela kuli: ‘Ki wo kwanu!’ kamba kuli: ‘Ki wale!’ Kakuli hamubone! Mubuso wa Mulimu u mwahalaa mina.”—Luka 17:20, 21.

Babañwi bakona kunahana kuli Jesu utalusa kuli Mubuso wabusa mwa lipilu za batanga ba Mulimu. Nihakulicwalo, hakukonahali kuba cwalo, Mubuso hauyo mwa lipilu za Bafalisi baambola ni bona Jesu. Kono umwahalaa bona kabakala kuli Mulena yaketilwe ki Mulimu, yena Jesu, uinzi mwahalaa bona.—Mateu 21:5.

Mwendi Bafalisi hase bafundukile, Jesu utaluseza balutiwa bahae litaba ka butungi ka za kutaha kwa Mubuso. Ka za kubateñi kwahae mwa maata a Mubuso, Jesu ufa temuso yakuli: “Mazazi akataha emuka nyolelwa kubona leliñwi la mazazi a Mwanaa mutu, kono hamuna kulibona.” (Luka 17:22) Jesu ubonisa kuli Mwanaa mutu ukabusa mwa Mubuso kwapili. Pili nako yeo isika fita kale, balutiwa babañwi mwendi baka ubata, kono bakatokwa kuzwelapili kulibelela kufitela nako yatomile Mulimu ifita, ili fakatela Mwanaa mutu.

Jesu uzwelapili uli: “Batu bakali ku mina: ‘Hamubone, ki yale kwale!’ kamba, ‘Hamubone, ki yo kwanu!’ Musike mwaya kwateñi kamba kubalatelela. Kakuli sina lumonyi lwa pula molumonyehelanga kuzwa neku leliñwi la lihalimu kuya kwa neku leliñwi la lihalimu, kukaba cwalo ni fa lizazi la Mwanaa mutu.” (Luka 17:23, 24) Balutiwa ba Jesu bakasilelezwa cwañi kuli basike balatelela bo mesia ba buhata? Jesu ubulela kuli kutaha kwa Mesia kukaswana sina lumonyi lwa pula lolubonahala mwa libaka kaufela. Kubateñi kwahae mwa maata a Mubuso kukalemuhiwa ki batu kaufela babanani temuho.

Cwale Jesu ubapanya lika zeneezahezi kwaikale kuli abonise moya obakaba ni ona batu mwa nako yeo ya kwapili, uli: “Sina mone kuezahalezi mwa mazazi a Nuwe, kukaba cwalo ni mwa mazazi a Mwanaa mutu: . . . Hape kukaswana sina mone kuezahalezi mwa mazazi a Lota: Batu nebaca, nebanwa, nebaleka, nebalekisa, nebacala, nebayaha. Kono lizazi lazwa Lota mwa Sodoma, mulilo ni sulufula zanela kuzwa kwa lihalimu mi bayunda kaufelaa bona. Kukaba cwalo ni fa lizazi lakapatululwa Mwanaa mutu.”—Luka 17:26-30.

JJesu hatalusi kuli batu ba mwa linako za Nuwe ni ba mwa linako za Lota nebayundisizwe bakeñisa kuezanga misebezi ya ka zazi yecwale ka kuca, kunwa, kuleka, kulekisa, kucala, ni kuyaha. Nuwe ni Lota ni mabasi abona nebaezanga zeñwi za lika zeo. Kono batu babañwi bona nebaeza lika zeo basaisi pilu kwa kueza tato ya Mulimu  ni kusa lemuha nako yene bapila ku yona. Ka mukwa ocwalo, Jesu ulemusa balutiwa bahae kuli baisepilu kwa kueza tato ya Mulimu. Habulela cwalo, ubabonisa nzila yebaka piliswa ka yona, Mulimu hakatisa sinyeho kwapili.

Balutiwa bakatokwa kuambuka lika zelyanganisa za lifasi lebapila ku lona, zona lika “zesiyezi kwamulaho.” Jesu uli: “Fa lizazi leo, mutu yali fa situwa sa ndu, yasiile maluwo ahae mwa ndu yeo, asike ashetumuka kuyo nga maluwo ao, mi ka mukwa oswana, mutu yaile kwa simu, asike akutela zesiyezi kwamulaho. Muhupule musalaa Lota.” (Luka 17:31, 32) Naafetuhile sikoto sa lizwai.

Ka kuzwelapili kutalusa za muinelo okaba teñi ka nako yeo Mwanaa mutu hakabusa sina Mulena, Jesu ubulelela balutiwa bahae kuli: “Busihu bo, batu bababeli bakalobala fa mumbeta ulimuñwi; yomuñwi ukaangiwa, kono yomuñwi ukasiiwa.” (Luka 17:34) Ka mukwa ocwalo, babañwi bakapuluswa, kono babañwi bakasiiwa, ili kutimezwa.

Balutiwa bamubuza kuli: “Kakai, Mulena?” Jesu ualaba kuli: “Kokufumaneha situpu, ki kona kokukayo kubukanela ni limbande.” (Luka 17:37) Ki cwalo, babañwi bakaswana sina limbande zebonela kwahule. Balutiwa bao bakakubukana ku Kreste wa niti, yena Mwanaa mutu. Ka nako ya kwapili yeo, Jesu ukafa balutiwa bahae litaba za niti yepilisa kuli balitaluseze babanani tumelo.