LUKA 14:25-35

  • ZEAMIWA MWA KUBA MULUTIWA

Jesu kihona asazo luta batu lituto za butokwa hahulu hanaanze aca sico kwa ndu ya mueteleli wa Bafalisi. Jesu hali mwa musipili wahae wakuya kwa Jerusalema, buñata buya ni yena. Ki kabakalañi? Kana batabela luli kuba balateleli bahae kusina taba ni zeamiwa mwa kueza cwalo?

Habali mwa nzila, Jesu ubulela taba yekomokisa babañwi ku bona, uli: “Haiba mutu ataha ku na asatoyi ndatahe, mahe, musalaa hae, bana bahae, banyani kamba bahulwani bahae, ni likaizeli zahae, mane nihaiba bupilo bwahae kasibili, hakoni kuba mulutiwa waka.” (Luka 14:26) Kono utalusañi habulela taba ye?

Jesu hatalusi kuli batu kaufela bababa balutiwa bahae baswanela kutoya luli bahabo bona. Kono utalusa kuli baswanela kulata hahulu yena kufita bana bahabo bona, mi habaswaneli kuba sina muuna wa mwa swanisezo yanaafile ka nako ya sico sa mulalelo, yanaapalezwi kuamuhela memo ya butokwa bakeñisa kuli kihona hanaasazo nyala. (Luka 14:20) Kuku wahae Majuda, yena Jakobo, ‘naatoile’ Lea mi naalata Rahele, ili kutalusa kuli naalata hahulu Rahele kufita Lea.—Genese 29:31; litaluso za kwatasi.

Mulemuhe kuli Jesu uli mulutiwa uswanela kutoya “mane nihaiba bupilo bwahae kasibili,” kamba moyo. Taba ye italusa kuli mulutiwa wa niti uswanela kulata hahulu Jesu kufita mwalatela bupilo bwahae, mane nihaiba kuitombola kusinyehelwa ki bupilo bwahae haiba kueza cwalo kwatokwahala. Kaniti, kuba mulutiwa wa Kreste ki buikalebelo bobutuna. Mutu uswanela kunahanisisa hande habata kuba mulutiwa wa Kreste.

Kuba mulutiwa kukona kukopanyeleza kutalimana ni miinelo yetaata ni kunyandiswa, kakuli Jesu uli: “Mutu kaufela yasalwali kota yahae ya linyando ni kunilatelela hakoni kuba mulutiwa waka.” (Luka 14:27) Kaniti, mulutiwa wa niti uswanela kuitombola kutalimana ni kunyefulwa sina mwanaaezelizwe Jesu. Mane Jesu naabulezi kuli ukabulaiwa ki lila zahae.

Ka mukwa ocwalo, buñata bobuzamaya ni Jesu butokwa kunyakisisa ka tokomelo sesitalusa kuba mulutiwa wa Kreste. Jesu ukoñomeka taba ye ka kufa swanisezo. Uli: “Ka mutala, ki mañi ku mina yabata kuyaha tawala yasike aina fafasi pili ni kubala lisinyehelo kuli abone haiba unani masheleñi a kuifeza? Hakusicwalo, akasuhana ayaha mutomo wayona ni kupalelwa kuifeza.” (Luka 14:28, 29) Ka mukwa ocwalo, batu babazamaya ni Jesu kuya kwa Jerusalema, baswanela kuikatulela kueza lika kaufela zeamiwa mwa kuba mulutiwa wa Jesu, pili basika ba kale balutiwa bahae. Jesu ukoñomeka taba yeo ka kufa swanisezo yeñwi hape:

 Uli: “Ki ufi mulena yacaula kuyo lwana ni mulena yomuñwi mwa ndwa, yasaini pili fafasi ni kulelisana ni babañwi kuli abone haiba ka mpi yahae ya masole ba 10,000 wakona kuyo lwana ni mulena yo yataha kuto mulwanisa ni ba 20,000? Mi haiba hakoni, uluma sitopa sa lindumeleti zahae ni kuyo eza kozo, mulena yomuñwi yo asali kwahule.” Jesu ubonisa butokwa bwa taba yeo, ka kubulela kuli: “Ka mukwa oswana, hakuna mutu mwahalaa mina yakona kuba mulutiwa waka, haiba asatobohi maluwo ahae kaufela.”—Luka 14:31-33.

Kono Jesu habuleleli feela buñata bobuzamaya ni yena mwa nzila. Batu kaufela babaituta za Kreste baswanela kuitombola kueza zabulela mwa taba ye. Fo kutalusa kuli, batokwa kuitombola lika kaufela zebanani zona, ili liluwo labona, mane nihaiba bupilo bwabona haiba babata kuba balutiwa bahae. Kueza cwalo kutokwa kuli banahanisise ni kulapela ka zateñi.

Cwale Jesu ubulela taba yeñwi yanaabulezi mwa Ngambolo ya fa Lilundu hanaabulezi kuli balutiwa bahae ki “lizwai la lifasi.” (Mateu 5:13) Mwendi naatalusa kuli sina lizwai tota halibukeleza sico kwa kubola, balutiwa bahae batusa batu ka kubasileleza kwa lika zesinya kwa moya ni kwa mubili. Hasatuha afeleleza bukombwa bwahae, Jesu uli: “Lizwai kaniti ki lelinde. Kono haiba lizwai lisampuka, maata alona akakutiswa ka ñi?” (Luka 14:34) Bateelezi bahae baziba kuli lizwai leliliteñi fo, ki lelizwakani ni mubu mi halitusi hahulu.

Ka mukwa ocwalo, Jesu ubonisa kuli nihaiba batu base babile balutiwa bahae ka nako yetelele habaswaneli kufokola. Haiba bafokola, habana kuba ba butokwa, mi bakaswana sina lizwai lelisampukile. Fo batu baka banyefula. Hape habana kutabelwa ki Mulimu, mi mane bakanyefulisa libizo lahae. Jesu ubonisa kuli ki kwa butokwa kuambuka nto yeo, uli: “Yanani mazebe a kuteelezisa, ateeleze.”—Luka 14:35.