Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 KAUHANYO 98

Baapositola Hape Babata Kuba ni Litulo Zetuna

Baapositola Hape Babata Kuba ni Litulo Zetuna

MATEU 20:17-28 MAREKA 10:32-45 LUKA 18:31-34

  • JESU HAPE UPOLOFITA ZA LIFU LAHAE

  • JESU UTATULULA KAÑI YA BAAPOSITOLA BAHAE KA ZA KUBATA LITULO ZETUNA

Jesu ni balutiwa bahae habanze bali mwa musipili wabona kuliba kwa Jerusalema, ba kwa mboela wa Perea, mi basilela Nuka ya Jordani bukaufi ni Jeriko. Bazamaya ni babañwi kuya kwa Paseka ya silimo sa 33 C.E.

Jesu uzamaya kwapilaa balutiwa bahae, ubata kuyo fita mwa muleneñi ka nako, kuli ayo itukiseza Paseka. Kono balutiwa baikalezwi. Kwamulaho, Lazaro hanaashwile mi Jesu hanaabata kuya kwa Judea kuzwa mwa Perea, Tomasi naabulelezi babañwi kuli: “Haluyeñi ni luna, kuli luyo shwa ni yena.” (Joani 11:16, 47-53) Ka mukwa ocwalo, kuya kwa Jerusalema kulubeta, mi kwautwahala balutiwa habaikalezwi.

Kuli abatuse kuitukiseza zekatuha liezahala kwapili, Jesu uisa baapositola kwatuko ni kubabulelela kuli: “Lukambamela kwa Jerusalema, mi Mwanaa mutu ukafiwa mwa mazoho a baprisita babahulu ni bañoli. Baka muatulela lifu mi baka mufa mwa mazoho a ba macaba kuli bamusheunune ni kumushapa ni kumubulaela fa kota; mi fa lizazi labulaalu ukazusiwa kwa bafu.”—Mateu 20:18, 19.

Lo ki lwabulaalu Jesu inze ataluseza balutiwa bahae ka za lifu ni zuho yahae. (Mateu 16:21; 17:22, 23) Kono ka nako ye, ubabulelela kuli ukapahekiwa fa kota. Bateeleza ku yena, kono habautwisisi zatalusa. Mwendi balibelela kukutiswa sinca kwa mubuso wa Isilaele wa fa lifasi ni kulibelela kuikola kanya ni likute mwa mubuso wa fa lifasi hamoho ni Kreste.

Mahe muapositola Jakobo ni Joani, ili yo mwendi ubizwa Salome, uzamaya hamoho ni bona. Jesu naabeile baapositola bababeli bao libizo lelitalusa “Bana ba Mushika,” kusina kukakanya, naaezize cwalo kabakala buhali bwabona. (Mareka 3:17; Luka 9:54) Ka nakonyana,  baapositola bababeli ba, babile ni takazo yakuba ni litulo zetuna mwa Mubuso wa Kreste. Maa bona waziba cwalo. Cwale uatumela Jesu ni kuambola ni yena kubakupela kushemubiwa. Jesu ualaba kuli: “Ubatañi?” Uli: “Ubulele kuli bana baka bababeli ba, bakuine yomuñwi ku la bulyo ni yomuñwi ku la nzohoto, mwa Mubuso wahao.”—Mateu 20:20, 21.

Kupo yeo neizwa luli ku Jakobo ni Joani. Hasabulezi za maswabi ni lishubu zatuha atalimana ni zona, Jesu ubabulelela kuli: “Hamuzibi semukupa. Kana mwakona kunwa mwa komoki yenituha ninwa ku yona?” Baalaba bali : “Lwakona.” (Mateu 20:22) Kono mwendi habasika utwisisa kale zeitalusa taba yeo ku bona.

Nihakulicwalo, Jesu ubabulelela kuli: “Luli mukanwa mwa komoki yaka, kono taba ya kuniina ku la bulyo ni la nzohoto haki yaka kuli niife, kono libaka zeo ki za babalukiselizwe cwalo ki Ndate.”—Mateu 20:23.

Baapositola babañwi baalishumi banyema habautwa za kupo ya Jakobo ni Joani. Kono kana Jakobo ni Joani nebaliteñi kwamulaho hane kubile ni kañi mwahalaa baapositola ka za kuli ki mañi yomutuna mwahalaa bona? (Luka 9:46-48) Ibe kuli ki cwalo kamba kutokwa, kupo ye ibonisa kuli baapositola ba 12 habasika latelelela kelezo yanaafile Jesu yakuikokobeza. Basanani takazo ya kuba ni litulo zetuna.

Jesu uikatulela kutatulula kañi yezuhile ye, ni kutibela butata bobukona kutiswa ki yona. Ubiza baapositola ba 12 ni kubafa kelezo yelilato, uli: “Mwaziba kuli bababonahala kuli ki bona babusi ba macaba baahatelela mi babatuna babona baabusa ka taata. Hakulukeli kuba cwalo mwahalaa mina; kono mutu kaufela yabata kuba yomutuna mwahalaa mina ulukela kuba sikombwa samina, mi mutu kaufela yabata kuba wapili mwahalaa mina ulukela kuba mutangaa mina kaufela.”—Mareka 10:42-44.

Jesu ufa mutala obatokwa kulatelela, ona mutala wahae. Uli: ‘Mwanaa mutu naasika tela kuto sebelezwa, kono kuli asebeleze ni kufa bupilo bwahae sina tiululo kuli aliulule babañata.’ (Mateu 20:28) Ka lilimo zetaalu, Jesu usebelelize batu babañwi. Mi ukazwelapili kueza cwalo kufitela ashwela batu! Balutiwa ni bona batokwa kulikanyisa Jesu ka nzila yeo ili kuba ni takazo yakusebeleza batu babañwi kufita kusebelezwa, ni kuikokobeza kufita kuipahamisa ka kubata litulo zetuna.