Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 KAUHANYO 135

Jesu Yazusizwe Kwa Bafu Uiponahaza Kwa Batu Babañata

Jesu Yazusizwe Kwa Bafu Uiponahaza Kwa Batu Babañata

LUKA 24:13-49 JOANI 20:19-29

  • JESU UIPONAHAZA MWA NZILA YEYA KWA EMAUSI

  • JESU UZWELAPILI KUTALUSEZA BALUTIWA BAHAE MAÑOLO

  • TOMASI UTUHELA KUKAKANYA

La Sunda, ili la Nisani 16, balutiwa basweli babilaela. Habautwisisi libaka libita halili mukungulu. (Mateu 28:9, 10; Luka 24:11) Hasamulaho, ka nako ya musihali, Kleopa ni muapositola yomuñwi bazwa mwa Jerusalema kuya kwa Emausi, ili musipili wa likilomita zebato ba 11.

Habanze bazamaya cwalo, basweli kuambola za litaba zeezahalile. Cwale muzwahule yomuñwi uto zamaelela ni bona. Ubabuza kuli: “Ki litaba mañi ze zemusweli kuikambota hamunze muzamaya?” Kleopa ualaba kuli: “Kana u muzwahule yapila anosi mwa Jerusalema mi hauzibi lika zeezahezi mwateñi mazazi a?” Muzwahule yo ubuza kuli: “Lika lifi?”—Luka 24:17-19.

Babulela kuli: “Za Jesu wa Munazareta. . . . Nelusepile kuli muuna yo ki yena yanaaswanela kupilisa Isilaele.”—Luka 24:19-21.

Kleopa ni mulikanaa hae bazwelapili kukandeka zeezahalile zazi leo. Babulela kuli basali bane baile kwa libita kone kubulukilwe Jesu baizo lifumana mukungulu, mi baiponezi nto yekomokisa hahulu, baboni mangeloi abulezi kuli Jesu wapila. Batalusa kuli batu babañwi hape nebaile kwa libita “mi bayo fumana honacwalo sina mone babulelezi basali.”—Luka 24:24.

Balutiwa bababeli balyanganisizwe ki lika zeezahezi. Muzwahule usikulula mubonelo wabona omaswe obapalelwisa kulumela kuli Jesu uzusizwe kwa bafu, uli: “Mina babasina kutwisiso ni ba lipilu zeliyeha kulumela lika kaufela zebabulezi bapolofita! Kana nesi swanelo kuli Kreste anyandiswe cwalo ni kukena mwa kanya yahae?” (Luka 24:25, 26) Uzwelapili kubataluseza Mañolo amañata aama ku Kreste.

Batu babalaalu bao cwale sebali bukaufi ni Emausi. Balutiwa bababeli bao basabata kuutwa litaba zeñata, ka mukwa ocwalo, bakupa muzwahule yo, bali: “Hakuine ni luna, kakuli seli manzibwana mi lizazi lituha lilikela.” Muzwahule ulumela kuina ni bona mi baca sico hamoho. Muzwahule yo hanze alapela, kukomauna sinkwa, ni kubafa sona, bamuziba, kono hababoni kwakeni. (Luka 24:29-31) Cwale sebaziba kuli Jesu wapila!

Balutiwa bababeli babulela ka tabo zebaiponezi, bali: “Kana lipilu zaluna nelisa tuki hanaabulela ni luna mwa nzila, inze alutaluseza hande Mañolo?” (Luka 24:32) Kapili-pili bakutela kwa Jerusalema, kokuinzi baapositola ni batu babañwi babali ni bona. Kleopa ni mulikanaa hae basika bulela kale, bautwa batu babañwi hababulela kuli: “Ki niti luli Mulena uzusizwe kwa bafu, mi ubonahezi ku Simoni!” (Luka 24:34) Ki hona cwale balutiwa bababeli bao babulela ka mo Jesu aiponahalelize ku bona.

Cwale kaufelaa bona bakomoka, Jesu haiponahaza mwa muzuzu! Taba ye yakomokisa bakeñisa kuli likwalo za muzuzu lipakilwe kabakala kusaba Majuda. Nihakulicwalo, Jesu uyemi mwahalaa bona. Ubabulelela kuli: “Kozo ibe ni mina.” Kono basabile hahulu. ‘Bahupula kuli babona sibupiwa sa moya’ sina feela mone baezelize kwamulaho.—Luka 24:36, 37; Mateu 14:25-27.

Kuli abonise kuli haki sibupiwa sa moya kamba nto yebanahana feela, ni kubonisa kuli yena unani mubili wa nama, Jesu ubabonisa mazoho ni mahutu ahae, mi uli: “Kiñi hamuziyelehile, mi ki kabakalañi hase mukakanya mwa lipilu zamina? Hamubone mazoho aka ni mahutu aka, kuli ki na luli; muniswale mi mubone, kakuli sibupiwa sa moya hasina nama ni masapo sina hamubona kuli na ninani zona.” (Luka 24:36-39) Bataba hahulu ni kukomoka, kono basapalelwa kulumela.

 Cwale kuli abatuse kulumela kuli ki yena luli, ubabuza kuli: “Kuli munani sa kuca fa?” Uamuhela tapi yebesizwe ni kuica. Kihona ali: “A ki ona manzwi aka ene nimibulelezi hane nisali ni mina [pili nisika shwa kale], kuli zaka kaufela zeñozwi mwa Mulao wa Mushe ni mwa litaba za Bapolofita ni mwa Lisamu lilukela kutalelezwa.”—Luka 24:41-44.

Jesu naatusize Kleopa ni mulikanaa hae kuutwisisa mañolo, mi ueza cwalo hape kwa batu kaufela babakopani mwa muzuzu, uli: “Kuñozwi cwana kuli: Kreste naakanyandiswa ni kuzuha kwa bafu fa lizazi labulaalu, mi ka libizo lahae, taba ya kubaka kwa batu kuli libi liswalelwe, neika kutazwa mwahalaa macaba kaufela—kukalela mwa Jerusalema. Mukaba lipaki za lika zeo.”—Luka 24:46-48.

Muapositola Tomasi haayo mwa muzuzu wo ka libaka leliñwi cwalo. Hasekufitile mazazi, babañwi bamubulelela ka tabo kuli: “Luboni Mulena!” Tomasi ualaba kuli: “Konji haiba nibona mañiba a limapo mwa mazoho ahae ni kukenya munwana waka mwateñi, ni kubeya lizoho laka mwa lubaci lwahae, hanina kulumela taba ye.”—Joani 20:25.

Hase kufitile mazazi a 8 kuzwa fo, balutiwa bakopana hape mwa muzuzu opakilwe, kono ka nako ye Tomasi ni yena uteñi. Jesu uiponahaza mwahalaa bona ka mubili wa nama mi ubalumelisa, uli: “Kozo ibe ni mina.” Kihona abulelela Tomasi kuli: “Beya munwana wahao mo, mi ubone mazoho aka, mi hakuunge lizoho lahao ulikenye mwa lubaci lwaka, mi ulisele kukakanya, kono ulumele.” Ka kumakala, Tomasi uli: “Mulenaaka ni Mulimu waka!” (Joani 20:26-28) Ki niti, cwale haasa kakanya kuli Jesu wapila ni kuli ki muyemeli wa Jehova Mulimu.

Jesu uli: “Kana ulumezi kabakala kuli uniboni? Tabo ki ya babalumela niha basika bona.”—Joani 20:29.