Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 KAUHANYO 139

Jesu Ukutisa Sinca Paradaisi fa Lifasi

Jesu Ukutisa Sinca Paradaisi fa Lifasi

1 MAKORINTE 15:24-28

  • ZEKAEZAHALA KWA LINGU NI LIPULI

  • BATU BABAÑATA BAKAIKOLA KUBA MWA PARADAISI FA LIFASI

  • JESU KI YENA NZILA, NITI, NI BUPILO

Jesu asakolobezwa feela, naatalimani ni sila sene sibata kumupaleliswa kusepahala mane pili asika kalisa kale bukombwa bwahae. Ka niti, Diabulosi naakuta-kutezi kulika Jesu. Hamulaho, Jesu naabulezi ka za sila sesimaswe seo kuli: “Mubusi wa lifasi wataha, mi haakoni kuniswala.”—Joani 14:30.

Muapositola Joani naaboni mwa pono zeka ezahala ku ‘drakoni yetuna, yena noha yakale, yabizwa Diabulosi ni Satani.’ Sila sesituna seo sika zwiswa mwa lihalimu ‘inze sihalifile hahulu, ka kuziba kuli sisiyalezwi ki nako yenyinyani.’ (Sinulo 12:9, 12) Bakreste balumela kuli bapila mwa “nako yenyinyani” yeo ni kuli hona cwale-cwale fa “drakoni, noha yakale,” ikatamiwa ka lilimo ze 1,000 Jesu hakabusa mwa Mubuso wa Mulimu.—Sinulo 20:1, 2.

Kukaezahalañi mwa lifasi ka nako yeo? Ki bo mañi babaka pila mwa lifasi, mi ki ka muinelo mañi? Jesu yena ka sibili ufile likalabo kwa lipuzo zeo. Mwa swanisezo yahae ya lingu ni lipuli, naabonisize zekaezahala kwa batu babalukile babaswana sina lingu, babasebelisana ni banyani ba Jesu ni kubaeza hande. Hape naabonisize zekaezahala kwa batu babasika luka, bona babaswana sina lipuli. Jesu naabulezi kuli: “Bao [lipuli] bakayundiswa kuya kuile, kono babalukile [lingu] bona bakafumana bupilo bobusa feli.”—Mateu 25:46.

Taba ye ilutusa kuutwisisa zanaabulezi Jesu ku sisinyi yanaakokotezwi kwatuko ni yena. Jesu naasika fa muuna yo sepiso yeswana ni yanaafile baapositola bahae babasepahala, ya kuli bakaba mwa Mubuso wa mahalimu. Kono Jesu naasepisize muezalibi yanaabakile yo kuli: “Kaniti nakubulelela kacenu, ukaba ni na mwa Paradaisi.” (Luka 23:43) Ka mukwa ocwalo,  muuna yo naanani sepo yakuto pila mwa Paradaisi, yona simu yende. Kwapili, Jesu hakaatula batu, babaka ba sina lingu ili babaka fumana “bupilo bobusa feli” ni bona bakaba mwa Paradaisi yeo.

Taba ye ilumelelana ni zanaabulezi muapositola Joani ka za miinelo yekaba teñi mwa lifasi. Naaize: “Tende ya Mulimu iinzi ni batu, mi ukayaha ni bona, mi bakaba batu bahae. Mi Mulimu yena kasibili ukaba ni bona. Mi ukatakula miyoko kaufela kwa meeto abona, mi lifu halisana kubateñi, nihaiba kutahelwa ki maswabi kamba kulila kamba kuutwa butuku. Zapili lifelile.”—Sinulo 21:3, 4.

Kuli sisinyi yani ato ikola kupila mwa Paradaisi, utokwa kuzusiwa kwa bafu. Mi haki yena feela yakazusiwa kwa bafu. Jesu naatalusize hande taba yeo hanaabulezi kuli: “Nako yataha muta batu kaufela babali mwa mabita a kupulo bakautwa linzwi lahae ni kuzwa mwateñi, bane baezize lika zende bazuhele bupilo, mi bane baezize lika zemaswe bazuhele katulo.”—Joani 5:28, 29.

Kono kucwañi kaza baapositola babasepahala ni palonyana ya batu babañwi babaka ba ni Jesu mwa lihalimu? Bibele ibulela kuli: “bakaba baprisita ba Mulimu ni ba Kreste, mi bakabusa sina malena hamoho ni yena ka lilimo ze 1,000.” (Sinulo 20:6) Batu babaka busa ni Kreste bakaba baana ni basali babazwa mwa lifasi. Ka mukwa ocwalo, bakaba ni mufelañeke ni kutwisiso habanze babusa sina malena fahalimwaa lifasi.—Sinulo 5:10.

Jesu ukatusa batu mwa lifasi ka sitabelo sahae sa tiululo ni kuzwisa kubona sikuto sa sibi. Yena hamoho ni baaka busa ni bona bakatusa batu kuba babapetahalile. Ka niti, batu bakaikola bupilo sina mwanaalelezi Mulimu kwa makalelo hanaabulelezi bo Adama ni Eva kuli bapepe mi bataze lifasi. Nihaiba lifu lelitahisizwe ki sibi sa Adama halina kubateñi!

Ka mukwa ocwalo, Jesu ukaeza lika kaufela zamubulelezi Jehova kuli aeze. Kwa mafelelezo a Puso Yahae ya Lilimo ze 1,000, Jesu ukakutiseza Mubuso ni batu base bapetahalile ku Ndatahe. Hanaama kwa buikokobezo bobukomokisa bwa Jesu, muapositola Paulusi naañozi kuli: “Lika kaufela hase libeilwe kwatasaa hae, fo cwale Mwana ni yena ukaipeya kwatasaa Yena yabeile lika kaufela kwatasaa hae, kuli Mulimu abe lika kaufela kwa batu kaufela.”—1 Makorinte 15:28.

Kwaiponahalela hande kuli Jesu ueza musebezi wa butokwa wa kutahisa kuli mulelo omunde wa Mulimu upetahale. Mi mulelo wo haunze upetahala cwalo kuya kuile, Jesu ukaba sina mwanaaitaluselize ili yena kuli: “Ki na nzila ni niti ni bupilo.”—Joani 14:6.