Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 KAUHANYO 110

Jesu U Kwa Tempele Lwa Mafelelezo

Jesu U Kwa Tempele Lwa Mafelelezo

MATEU 23:25–24:2 MAREKA 12:41–13:2 LUKA 21:1-6

  • JESU UZWELAPILI KUNYAZA BAETELELI BA BULAPELI

  • TEMPELE IKASINYIWA

  • MBELWA WA MUBOTANA UFA TUSHELEÑI TOTUBELI TWA MUWAYAWAYA

Jesu hali kwa tempele lwa mafelelezo uzwelapili kubonisa buipi bwa bañoli ni Bafalisi. Ubabiza patalaza kuli ki baipi. Ubulela ka kuitusisa swanisezo, uli: “Mukenisa komoki ni mukeke kwande, kono mwahali kutezi mukwañuli ni kusaiswala. Wena Mufalisi yashwile meeto, kenisa komoki ni mukeke mwahali pili, kuli kwande ni kona kukene.” (Mateu 23:25, 26) Nihaike kuli Bafalisi batokomela hahulu sizo sa kuikenisa kwande, habaisi pilu kwa kukenisa mutu wa mwahali, ka mukwa ocwalo, bapalelwa kukenisa pilu yabona yaswanisezo.

Hape buipi bwabona bubonahazwa ki takazo yabona ya kuyaha ni kukabisa mabita a bapolofita. Kono sina mwabulelela Jesu, ki “bana ba batu bane babulaile bapolofita.” (Mateu 23:31) Babonisize cwalo ka kulika kubulaya Jesu.—Joani 5:18; 7:1, 25.

Jesu cwale ubulela zekatahela baeteleli ba bulapeli ba, haiba basabaki, uli: “Mina linoha, bana ba limili, mukapima cwañi katulo ya Gehena?” (Mateu 23:33) Mwa Musindi wa Hinomu oli bukaufi ki mona mokucisezwangwa manyalala, mi musindi wo uyemela sinyeho ya kuya kuile yebalibelezi bañoli ni Bafalisi babamaswe.

Balutiwa ba Jesu baka muyemela sina “bapolofita ni baana bababutali ni baluti ba sicaba.” Bakaeziwa cwañi? Jesu ubulelela baeteleli ba bulapeli, uli: “Mukabulaya ni kupaheka babañwi ku bona [balutiwa baka] fa likota, mi babañwi muka bashapaka mwa masinagoge amina ni kubanyandisa kuzwa mwa muleneñi omuñwi kuya ku omuñwi, kuli mali kaufela alukile aasuluzwi fa lifasi abe fa litoho zamina, kukala ka mali a Abele yalukile kutisa kwa mali a Zakaria.” Ulemusa kuli: “Kaniti namibulelela nili, lika zeo kaufela likataha fahalimwaa lusika lo.” (Mateu 23:34-36) Nekubile cwalo ka silimo sa 70 C.E. masole ba Maroma hane basinyize Jerusalema ni kubulaya Majuda babañata-ñata.

Jesu uzwafa hahulu hanahana ka za taba yeo. Ubulela ka maswabi, uli: “Jerusalema, Jerusalema, mubulai wa bapolofita ni mupobauli wa bane balumilwe ku yena—ki hakai ninze nibata kukubukanya bana bahao hamoho sina nasikuku moikubukanyezanga tuzwinyani twayona mwa mafufa ayona! Kono mina nemusika lata cwalo. Hamubone! Muyubekezwi ndu yamina.” (Mateu 23:37, 38) Babateeleza kwa manzwi ao balukela kunahana kuli utalusa “ndu” ifi? Kana utalusa tempele yende ye mwa Jerusalema, yebonahala kuli Mulimu usweli kuisileleza?

Jesu cwale uekeza kuli: “Kakuli namibulelela nili, hamusana kunibona hape kufitela mubulela muli: ‘Ufuyozwi yena yataha ka libizo la Jehova!’” (Mateu 23:39) Ubulela manzwi a bupolofita a kwa Samu 118:26, ali: “Ufuyozwi yena yataha ka libizo la Jehova; lwamifuyola mwa ndu ya Jehova.” Kaniti, tempele ye haika sinyiwa, hakusana yakataha ku yona ka libizo la Mulimu.

Jesu cwale uya kwa sibaka sesiñwi sa mwa tempele kokufumaneha libulukelo za masheleñi. Batu bakona kubeya linubu zabona mwa tusuba totu fahalimu a libulukelo zeo. Jesu ubona Majuda babashutana-shutana inze baeza cwalo, bafumi ‘babeya mwateñi masheleñi amañata a muwayawaya’ sina limpo. Jesu cwale ubona mbelwa wa mubotana inze abeya “tusheleñi totubeli twa muwayawaya, twa teko yenyinyani hahulu.” (Mareka 12:41, 42) Kusina kukakanya, Jesu waziba kuli Mulimu utabile hahulu kabakala mpo ya musali yo.

Jesu ubiza balutiwa bahae, mi uli: “Kaniti namibulelela nili, mbelwa yo wa mubotana ubeile hahulu mwa sibulukelo kufita batu kaufela bababeya masheleñi mwa libulukelo za masheleñi.” Ki kabakalañi hakulicwalo? Utalusa kuli: “Kakuli kaufelaa bona babeile zezwa ku za ñambekelo yabona, kono  yena mwa kutokwa kwahae, ubeile sanaasweli kaufela, sanaanani sona kaufela kuli aipilise.” (Mareka 12:43, 44) Muhupulo ni likezo za musali yo lishutana hahulu ni za baeteleli ba bulapeli!

Lizazi la Nisani 11 halinze liya, Jesu uzwa mwa tempele lwa mafelelezo. Yomuñwi wa balutiwa ubulela ka kumakala, uli: “Muluti, hakubone! Macwe a ni miyaho ye ki zende hahulu!” (Mareka 13:1) Kaniti, macwe amañwi afa mamota a tempele ki amatuna hahulu, mi atahisa kuli kubonahale kuli tempele itiile ni kuli ikainelela. Ka mukwa ocwalo, kwa komokisa Jesu habulela kuli: “Waibona miyaho yemituna ye? Hakuna licwe lelika siyala fahalimwaa leliñwi fa sibaka se, lisika wisezwa fafasi.”—Mareka 13:2.

Jesu hasabulezi litaba zeo, yena ni baapositola bahae basila Musindi wa Kidroni mi bakambamela fa sibaka sesiñwi sa fa Lilundu la Likota za Olive. Hamulaho wa nako, uba ni baapositola bahae babane, ili Pitrosi, Andreasi, Jakobo, ni Joani. Habali fa sibaka seo, bakona kuiponela hande tempele yebuheha.