Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 KAUHANYO 117

Mulalelo wa Mulena

Mulalelo wa Mulena

MATEU 26:21-29 MAREKA 14:18-25 LUKA 22:19-23 JOANI 13:18-30

  • JESU UBULELA KULI JUDASI KI MUBETEKI

  • JESU UKALISA MUKITI WA KUPUZO

Kwa makalelo, manzibwana a lizazi le, Jesu naalutile baapositola bahae tuto ya buikokobezo. Cwale, mwendi hamulaho wa sico sa Paseka, Jesu uama kwa manzwi a Davida a bupolofita, ali: “Mutu yenipilisana ni yena ka kozo, yene nisepile, Yanaacanga lico zaka, unifetuhezi.” Kihona abulela kuli: “Yomuñwi ku mina uka nibeteka.”—Samu 41:9; Joani 13:18, 21.

Baapositola baitalima-talima ni kubuza kuli: “Mulena, kana ki na?” Nihaiba Judasi Isikariota ni yena wabuza. Pitrosi ubulelela Joani yainzi bukaufi ni Jesu kuli amubuze kuli ki mañi yaka mubeteka. Ka mukwa ocwalo, Joani uyendamena Jesu ni kumubuza kuli: “Mulena, ki mañi?”—Mateu 26:22; Joani 13:25.

Jesu ualaba kuli: “Ki yenika fa sinkwa senisunsa mwa mukeke.” Jesu hasaasunsize sinkwa mwa mukeke o fa tafule, usifa Judasi, mi uli: “Mwanaa mutu waya, sina mokuñolezwi ka za hae, kono unani bumai mutu yo Mwanaa mutu abetekwa ka yena! Neikaba hande kambe mutu yo naasika pepwa.” (Joani 13:26; Mateu 26:24) Satani cwale ukena ku Judasi. Muuna yo, naanani mukwañuli ni kale, mi cwale ueza tato ya Diabulosi mi ka mukwa ocwalo, uba “mwanaa sinyeho.”—Joani 6:64, 70; 12:4; 17:12.

Jesu ubulelela Judasi kuli: “Seueza usieze kapili-pili.” Baapositola babañwi banahana kuli bakeñisa kuli Judasi ki yena yasweli sibulukelo sa masheleñi mwendi umubulelela kuli: “‘Uleke zelutokwa mwa mazazi a mukiti,’ kamba kuli afe sesiñwi kwa babotana.” (Joani 13:27-30) Kono Judasi uya kwa kubeteka Jesu.

Manzibwana aswana ao ebaca sico sa Paseka, Jesu ukalisa mukiti omunca. Uunga sinkwa, kulapela, kusikomauna, ni kusifa baapositola  bahae kuli bace. Uli: “Sinkwa se, siyemela mubili waka, onani kufiwa bakeñisa mina. Muezange cwalo kuli munihupule.” (Luka 22:19) Sinkwa sifitiswa mwahalaa bona mi baapositola baca.

Cwale Jesu uunga komoki ya waine, ufitisa buitumelo ka tapelo, ni kuifa baapositola. Yomuñwi ni yomuñwi wabona wanwa mwa komoki yeo, ili yeo Jesu ubulela zayona kuli: “Komoki ye, iyemela tumelelano yenca yeezwa ka mali aka, aanani kusululelwa mina.”—Luka 22:20.

Ka mukwa ocwalo, Jesu ukalisa mukiti wa kuhupula lifu lahae, ili wo balateleli bahae baka uezanga silimo ni silimo la Nisani 14. Uka bahupulisanga zaezize Jesu ni Ndatahe kuli atuse batu babanani tumelo kulukululwa kwa sikuto sa sibi ni lifu. Mukiti wo ki omutuna kufita Paseka ya Majuda kakuli ona utusa batu kaufela kuhupula lifu la Jesu lelika tusa batu babalumela, kuba ni tukuluho ya kuya kuile.

Jesu ubulela kuli mali ahae ‘anani kusululelwa babañata kuli baswalelwe libi.’ Baapositola bahae babasepahala ni balutiwa babañwi babañata babaka swalelwa libi, ki bona babaka ba ni yena mwa Mubuso wa Ndatahe.—Mateu 26:28, 29.