MATEU 25:14-30

  • JESU UFA SWANISEZO YA LITALENTA

Jesu ufa baapositola bahae babane swanisezo yeñwi hape, inze asali ni bona fa Lilundu la Likota za Olive. Mazazi asikai kwamulaho, inze asali mwa Jeriko, naafile swanisezo ya limaina ili kubonisa kuli Mubuso usali kwahule. Swanisezo yatuha afa, inani likalulo lisikai zeswana ni yanaafile mwa Jeriko. Usaalaba puzo ya za kubateñi kwahae ni kufela kwa lifasi. Swanisezo ye ibonisa kuli balutiwa bahae batokwa kusebelisa lika zabafile.

Jesu ukalisa ka kubulela kuli: “Kuswana feela sina mutu yanaatuha atama musipili wa kuya kwa naha ya kwahule, abiza batanga bahae mi asiya maluwo ahae ku bona.” (Mateu 25:14) Bakeñisa kuli Jesu naababulelezi kwamulaho kuli uswana sina muuna yaya kwa naha ya kwahule “kuli ayo amuhela maata a bulena,” baapositola bakona kuutwisisa ka bunolo kuli Jesu ki yena muuna yabulelwa mwa swanisezo ye.—Luka 19:12.

Muuna yabulezwi mwa swanisezo ye pili asikaya kale kwa naha ya kwahule, usiyela batanga bahae maluwo ahae. Mwahalaa bukombwa bwahae bwa lilimo zetaalu ni likweli ze 6, Jesu naaisize hahulu pilu kwa musebezi wa kukutaza taba yende ya Mubuso wa Mulimu, mi naalutile balutiwa bahae musebezi wo. Cwale habasiya, unani buikolwiso bwakuli bakazwelapili kupeta musebezi wabalutile.—Mateu 10:7; Luka 10:1, 8, 9; mubapanye Joani 4:38; 14:12.

Mwa swanisezo ye, muuna yo uaba cwañi maluwo ahae? Jesu uli: “Afa yomuñwi litalenta zeketalizoho, yomuñwi amufa zepeli, mi yomuñwi yena amufa iliñwi, afa yomuñwi ni yomuñwi kulikana ni buikoneli bwahae, mi aya kwa naha ya kwahule.” (Mateu 25:15) Batanga bahae ba, bakaitusisa cwañi lika zebafilwe? Kana bakasebeza ka taata ili kuitusisa zona kuli bafumanele mulenaa bona kekelezo? Jesu ubulelela baapositola bahae kuli:

“Honafo yanaafilwe litalenta zeketalizoho aya mi ayo sebelisa litalenta zeo, mi afumana zeñwi zeketalizoho. Ka mukwa oswana, yanaafilwe zepeli afumanela fateñi zeñwi zepeli. Kono mutanga yanaafilwe iliñwi feela, aya mi ayepa musima mwa mubu ni kupata sheleñi ya mulenaa hae.” (Mateu 25:16-18) Kukaezahalañi mulena hakakuta?

Jesu uzwelapili, uli: “Hamulaho wa nako yetelele, mulenaa batanga bao akuta mi atatuba litaba za masheleñi ni bona.” (Mateu 25:19) Wapili ni wabubeli nebabelekile ka taata ‘kulikana ni buikoneli bwabona.’ Yomuñwi ni yomuñwi wabona naabelekile ka taata ni kufumana kekezeho kusanaafilwe. Yanaafilwe litalenta zeketalizoho, naafumani zeñwi zeketalizoho, mi yanaafilwe zepeli ni yena naafumani zeñwi zepeli. (Kwamulaho mubeleki naatokwa kubeleka  ka lilimo zebato ba ze 19 kuli afumane talenta iliñwi.) Mulenaa bona naaba babalize ka nzila yeswana, kuli: “Uezize hande, wena mutanga yomunde, yasepahala! Usepahalile ku zenyinyani. Nika kuketa kubabalela zeñata. Hakutabe ni mulenaa hao.”—Mateu 25:21.

Kono mutanga yanaamuhezi talenta iliñwi naasika eza cwalo. Mutanga yo uli: “Mulena, neniziba kuli u mutu yataata, yakutula mousika cala ni kukubukanya zebaulusize babañwi. Kiha senisaba mi nayo pata talenta yahao mwa mubu. Hakuunge sesili sahao, ki se.” (Mateu 25:24, 25) Naasika beya talenta yeo nihaiba feela mwa panga kuli afumanele mulenaa hae kekezeho. Ka mukwa ocwalo, naasika eza tato ya mulenaa hae.

Kwaswanela mulena hamubiza kuli ki “mutanga yamaswe, yabuzwa.” Uamuhiwa sanaanani sona ni kusifa ku mutanga yatabela kusisebelisa. Mulena uli: “Kakuli mutu kaufela yanani, ukaekelezwa, mi ukaatelwa. Kono mutu yasina, yena ukaamuhiwa nihaiba sanani sona.”—Mateu 25:26, 29.

Balutiwa ba Jesu banani zeñata zakunahanisisa, kukopanyeleza cwalo ni zebulezwi mwa swanisezo ye. Baakona kulemuha kuli Jesu ubafa buikalabelo bwa butokwa hahulu, ili tohonolo yetuna ya kuluta batu kuba balutiwa. Mi ubalibelela kuli baswanela kubeleka ka taata mwakuitusisa tohonolo ye. Jesu haalibeleli kuli baswanela kupeta lika zeswana habanze baeza musebezi wa kukutaza wabafile. Sina mokuboniselizwe mwa swanisezo ye, mañi ni mañi uswanela kubeleka ka “kulikana ni buikoneli bwahae.” Taba ye ibonisa kuli Jesu haana kutabiswa ki mutu “yabuzwa” ni yapalelwa kusebeza ka taata kuli aekeze kwa maluwo a Mulena.

Kacwalo, baapositola balukela kutabiswa hahulu ki sepiso ya kuli: “Mutu kaufela yanani, ukaekelezwa”!