Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 KAUHANYO 125

Jesu Uisiwa ku Annasi, Kihona Aisiwa ku Kayafa

Jesu Uisiwa ku Annasi, Kihona Aisiwa ku Kayafa

MATEU 26:57-68 MAREKA 14:53-65 LUKA 22:54, 63-65 JOANI 18:13, 14, 19-24

  • JESU UISIWA KU ANNASI YANAABANGA MUPRISITA YAPAHAMI

  • BA KUTA YA SANHEDRINI BAZEKISA JESU ISI KA MULAO

Jesu hasaatamilwe sina sikebenga, uisiwa ku Annasi. Annasi naabanga muprisita yapahami ka nako yeo Jesu naakomokisize baluti kwa tempele, inze asali mwanana. (Luka 2:42, 47) Hamulaho, babañwi kwa bana ba Annasi basebeza sina baprisita babapahami, mi ka nako ye, mukwenyanaa hae, Kayafa, ki yena yasaali muprisita yapahami.

Jesu hasainzi kwa ndu ya Annasi, Kayafa uba ni nako yakukopanya Kuta ya Sanhedrini. Kuta yeo ya manduna ba 71 ikopanyeleza muprisita yapahami ni babañwi bane bakile babanga baprisita babapahami.

Annasi ubuza Jesu “za balutiwa bahae ni za tuto yahae.” Jesu ualaba kuli: “Nibulezi patalaza kwa lifasi. Nenilutanga batu nako kaufela mwa sinagoge ni mwa tempele, mone bato kopanelanga Majuda kaufela, mi nenisika bulela sesiñwi kwa mukunda. Unibuzezañi? Ubuze bane bautwile zene nibabulelezi.”—Joani 18:19-21.

Mupolisa yomuñwi yayemi bukaufi, unata Jesu lubaka mwa pata ni kubulela ka kunyaza Jesu kuli: “Wakona kualaba muprisita yomuhulu cwalo?” Kono Jesu ka kuziba kuli hakuna safosize, ualaba kuli: “Haiba kunani senifosize ku zenibulezi, hakufe bupaki ka za bufosi bo; kono haiba zenibulezi linepahezi, uninatelañi?” (Joani 18:22, 23) Annasi cwale ulaela kuli Jesu aisiwe ku mukwenyanaa hae Kayafa.

 Ka nako yacwale, manduna ba Kuta ya Sanhedrini kaufela, ili muprisita yapahami, babahulu ba sicaba, ni bañoli kikale bakopana. Bakopanela kwa ndu ya Kayafa. Mulao haulumelezi kutalima taba ka nako ya busihu bwa Paseka, kono nto yeo haibapaleliswi kupeta mulelo wabona omaswe.

Buñata bwabona manduna ba, banani ketululo. Jesu hanaazusize Lazaro kwa bafu, ba Kuta ya Sanhedrini nebaatuzi kuli Jesu abulaiwe. (Joani 11:47-53) Mi mazazinyana kwamulaho, baeteleli ba bulapeli nebabata kuswala Jesu kuli bamubulaye. (Mateu 26:3, 4) Ki niti, nihaiba taba isika talimwa kale, Jesu ki kale aatulelwa kale lifu!

Hape kwandaa kukopana isi ka mulao, baprisita babahulu ni babañwi ba Kuta ya Sanhedrini balika kufumana lipaki zekafa bupaki bwa buhata bwakutameleza Jesu. Bafumana lipaki babañata, kono lipaki ba habalumelelani mwa litaba zebabulela. Kwa mafelelezo, kwataha lipaki bababeli mi bali: “Nelu muutwile habulela kuli: ‘Nikawiseza fafasi tempele ye, yeneezizwe ka mazoho, mi mwa mazazi amalaalu nikayaha isili yesike yaezwa ka mazoho.’” (Mareka 14:58) Kono nihaiba bona baana ba habalumelelani luli.

Kayafa ubuza Jesu kuli: “Kiñi hausa alabi? Ki lika mañi zeba kutameleza batu ba?” (Mareka 14:60) Jesu haalabi sesiñwi fapilaa lipaki ba, babamutameleza litaba za buhata zesalumelelani. Ka mukwa ocwalo, Muprisita Yapahami, Kayafa, uitusisa butali bobuñwi.

Kayafa waziba kuli Majuda batoile mutu yaipapata kuli ki Mwanaa Mulimu. Kwamulaho, Jesu hanaabulezi kuli Mulimu ki Ndatahe, Majuda nebabatile kumubulaya kakuli nebaize ‘naaitikanya ni Mulimu.’ (Joani 5:17, 18; 10:31-39) Ka kuziba taba yeo, Kayafa cwale uitusisa tushambwe ka kubuza Jesu kuli: “Nikukonkisa ka Mulimu yapila kuli ulubulelele haiba ki wena Kreste, Mwanaa Mulimu!” (Mateu 26:63) Kaniti, Jesu naaitumelezi kuli ki Mwanaa Mulimu. (Joani 3:18; 5:25; 11:4) Haiba asaitumeleli, kueza cwalo kukaswana ni kulatula kuli haki Mwanaa Mulimu mi haki yena Kreste. Ka mukwa ocwalo, Jesu uli: “Ki na; mi mukabona Mwanaa mutu ainzi ku la bulyo la yamaata mi ataha ka malu a lihalimu.”—Mareka 14:62.

Kayafa hautwa cwalo, upazula liapalo zahae za fahalimu, mi uli: “Unyefuzi kale! Lusatokwelañi lipaki hape? Muiponezi! Muikutwezi nyefulo yahae cwale. Mina muliñi?” Ba Kuta ya Sanhedrini baatula ka kusaluka, bali: “Ulukela kushwa.”—Mateu 26:65, 66.

Cwale bakalisa kunyefula Jesu ni kumunata liñindi. Babañwi bamubakaula mabaka ni kumukwela mati. Hase bamukwahezi lisila kwa meeto ni kumubakula lubaka bamubuza ka kumunyefula, bali: “Polofita! Ki mañi yakunatile?” (Luka 22:64) Yo ki Mwanaa Mulimu yebasweli kunyandisa cwalo ka kumuzekisa isi ka mulao ili ka nako ya busihu!