Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 KAUHANYO 138

Kreste Uku la Bulyo la Mulimu

Kreste Uku la Bulyo la Mulimu

LIKEZO 7:56

  • JESU UINA KU LABULYO LA MULIMU

  • SAULE UBA MULUTIWA

  • LUNANI MABAKA ALUTAHISEZA TABO

Hase kufitile mazazi a lishumi kuzwa fa kambamela Jesu kwa lihalimu, moya okenile one usuluzwi fa Pentekota neufile bupaki bwa kuli, kaniti luli Jesu u mwa lihalimu. Mi kusanani bupaki bobuñwi kwandaa bo. Nakonyana pili mulutiwa Setefani asika pobaulwa kale ka macwe bakeñisa kukutaza ka busepahali, naabulezi kuli: “Hamubone! Nibona mahalimu inze akwaluluhile ni Mwanaa mutu inze ayemi ku la bulyo la Mulimu.”—Likezo 7:56.

Hali ni Ndatahe kwa lihalimu, Jesu ulibelela taelo yenepolofitilwe mwa Linzwi la Mulimu. Davida ka kususumezwa ki moya wa Mulimu naañozi kuli: “Jehova naaize ku Mulenaaka [Jesu]: ‘Ina kwa lizoho laka la bulyo kufitela nibeya lila zahao sina sipula foahata mahutu ahao.’” Nako ya kulibelela hase ifelile, uka ‘zamaya mwahalaa lila zahae anze alitula.’ (Samu 110:1, 2) Kono Jesu ukaezañi mwa lihalimu hanze alibelezi nako yakatula lila zahae?

Fa Pentekota ya 33 C.E., puteho ya Sikreste neitomilwe. Inze ali kwa lihalimu, Jesu naakalile kubusa balutiwa bahae babatozizwe ka moya. (Makolose 1:13) Naabaetelezi mwa musebezi wabona wa kukutaza ni kubatusa kuitukiseza musebezi wabona wa kwapili. Ki musebezi mañi wona wo? Babaka sepahala kuisa lifu bakazusiwa kwa bafu, mi baka busa ni Jesu mwa Mubuso.

Mutala oipitezi wa mutu yanaakaba mulena kwapili ki Saule, yazibahala ka libizo lahae la Siroma, lona la Paulusi. Neli Mujuda yanaatukufalezwi hahulu Mulao wa Mulimu, kono naapuma-pumiwa ki baeteleli ba bulapeli bwa Sijuda kuli mane naalumelelize kuli Setefani apobaulwe. Kihona ‘afumbela balutiwa ba Mulena ni kubata hahulu kubabulaya’ mi Saule atama musipili wa kuya kwa Damaseka. Naalumelelizwe ki Kayafa Muprisita Yapahami kuli ayo tama balutiwa ba Jesu ni kubatisa mwa Jerusalema. (Likezo 7:58; 9:1) Kono Saule hanaali mwa nzila, liseli lelituna lamukwahela mi awela fafasi.

Autwa linzwi lelisa zibahali kolizwelela, lelili: “Saule, Saule, ki kabakalañi hau ninyandisa?” Saule abuza ali: “Ki wena mañi, Mulena?” Linzwi leo lali: “Ki na Jesu, yeunyandisa.”—Likezo 9:4, 5.

 Jesu naabulelezi Saule kuli akene mwa Damaseka ni kulibelela litaelo zaka mufa, kono naatokwa kuiswa mwa muleneñi bakeñisa kuli liseli lelitile ka makazo leo neli mutuhelisize kubona. Mwa pono yeñwi, Jesu aiponahaza ku Ananiasi, yomuñwi wa balutiwa bahae ili yapila mwa Damaseka. Jesu naakakanyelize Ananiasi kwanaa kayo fumana Saule. Ananiasi naasaba kueza cwalo, kono Jesu amukolwisa kuli: “Mutu yo ki sisebeliso seniketile kuli aise libizo laka kwa macaba ni kwa malena ni kwa bana ba Isilaele.” Saule akalisa kubona mi hali mwa Damaseka “akala kukutaza za Jesu . . . , kuli yo ki Mwanaa Mulimu.”—Likezo 9:15, 20.

Ka kutusiwa ki Jesu, Paulusi ni bakutazi babañwi nebazwezipili kueza musebezi wa kukutaza wanaakalisize Jesu. Mulimu naabafuyauzi mi nebakutalize kwa batu babañata. Ibato ba lilimo ze 25 kuzwa fanaabonahalezi Jesu ku yena mwa nzila yeya kwa Damaseka, Paulusi naañozi kuli taba yende ‘neikutalizwe mwa pupo kaufela ye mwatasaa lihalimu.’—Makolose 1:23.

Hamulaho wa lilimo, Jesu naafile muapositola yanaalata hahulu, yena Joani, lipono zeñata zefumaneha kwa Sinulo. Ka lipono ze, kuswana inge kuli Joani naapilile kufitela abona Jesu hakuta mwa maata a Mubuso. (Joani 21:22) ‘Ka susumezo ya moya, Joani aipumana mwa lizazi la Mulena.’ (Sinulo 1:10) Lizazi leo nelika bateñi lili?

Bupolofita bwa mwa Bibele bubonisa kuli “lizazi la Mulena” nelikalile ka silimo sa 1914. Ka silimo seo, nekubile ni Ndwa ya Lifasi ya Pili. Mi lilimo-limo kuzwa fo, kubile ni lindwa zeñata, matuku ayambukela, tala, lizikinyeho, ni lika zeñata zebonisa kutalelezwa kwa “sisupo” sanaafile Jesu kwa baapositola bahae sesibonisa za “kubateñi” kwahae ni “nako ya kufela kwa lifasi.” (Mateu 24:3, 7, 8, 14) Taba yende isweli yakutazwa mwa lifasi kaufela, isiñi feela mwa Mubuso wa Roma.

Joani naasusumelizwe kubulela zeitalusa taba ye, naaize: “Cwale ki kale kutaha kupiliswa ni maata ni Mubuso wa Mulimu waluna ni bulena bwa Kreste wahae.” (Sinulo 12:10) Ka niti, Mubuso wa Mulimu wa kwa lihalimu, ona wanaakutalize hahulu ka zaona Jesu, uteñi luli!

Ye ki taba yende hahulu kwa balutiwa ba Jesu kaufela babasepahala. Bakona kuutwisisa manzwi anaabulezi Joani, ali: “Kabakaleo mutabe mina mahalimu ni mina babayahile ku ona! Bumai ki bwa lifasi ni liwate, kakuli Diabulosi ushetumukezi ku mina, inze ahalifile hahulu, ka kuziba kuli usiyalezwi ki nako yenyinyani.”—Sinulo 12:12.

Ka mukwa ocwalo, Jesu haasa libelela ku labulyo la Ndatahe ka nako yacwale. Usweli wa busa sina Mulena, mi utuha ayundisa lila zahae. (Maheberu 10:12, 13) Mi cwale ki lika mañi zende zelulibelela kuezahala?