Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 KAUHANYO 118

Baapositola Bakanana ka za Yomutuna Mwahalaa Bona

Baapositola Bakanana ka za Yomutuna Mwahalaa Bona

MATEU 26:31-35 MAREKA 14:27-31 LUKA 22:24-38 JOANI 13:31-38

  • JESU UFA KELEZO KA ZA KUBATA BUTUNA

  • JESU UPOLOFITA KULI PITROSI UKA MULATULA

  • LILATO LIZIBAHAZA BALATELELI BA JESU

Manzibwana a mafelelezo, Jesu hanaali ni baapositola bahae, naabalutile tuto yende ya kuikokobeza ka kubatapisa kwa mahutu. Ki kabakalañi hanaaezize cwalo? Ki kabakala bufokoli bobabonisize. Balata Mulimu, kono basakatazwa ki taba ya kubata kuziba yomutuna mwahalaa bona. (Mareka 9:33, 34; 10:35-37) Hape bakutela kubonisa bufokoli bo manzibwana a.

“Kwazuha kañi yetuna mwahalaa bona [baapositola] ya kuli ki mañi yanaangiwa kuba yomutuna ku bona.” (Luka 22:24) Jesu ulukela kuzwafiswa hahulu ki kañi yabona! Uezañi?

Kufita kuhalifela baapositola kabakala moya wabona, Jesu uikambota hande ni bona, uli: “Malena ba macaba baahatelela, mi baba azamaisa babizwa Batusi ba Sicaba. Kono mina hamulukeli kuba cwalo. . . . Kakuli yomutuna ki ufi, yaca kamba yasweli kumusebeleza?” Cwale Jesu ubahupulisa za mutala wazwezipili kubatomela, uli: “Kono na ni mwahalaa mina sina yamisebeleza.”—Luka 22:25-27.

Kusina taba ni kuli ki batu babasika petahala, baapositola bazwezipili kuba ni Jesu mwa miinelo yemiñata yetaata. Ka mukwa ocwalo, uli: “Nieza tumelelano ni mina, sina Ndate haezize tumelelano ni na, ya mubuso.” (Luka 22:29) Baana ba ki balateleli ba Jesu babasepahala. Ubakolwisa kuli kabakala bulikani bwaitamile ni bona, bakaba mwa Mubuso ni kubusa ni yena.

Nihaike kuli baapositola basepisizwe nto yende ye, basanani mibili ya nama mi habasika petahala kale. Jesu ubabulelela kuli: “Satani ubata kuli kaufelaa mina amiuluse sina buloto,” bobuhasananga habuuluswa. (Luka 22:31) Hape ubalemusa kuli: “Kaufelaa mina mukasitatala busihu bo kabakala zekaezahala ku na, kakuli kuñozwi kuli: ‘Nikabulaya mulisana, mi lingu likahasana.’”—Mateu 26:31; Zakaria 13:7.

Pitrosi wahana, uli: “Babañwi kaufela nikobaka sitatala kabakala zekaezahala ku wena, na hanina kusitatala nikamuta!” (Mateu 26:33) Jesu ubulelela Pitrosi kuli uka mulatula pili mukombwe usika lila kale habeli busihu bo. Nihakulicwalo, Jesu uekeza kuli: “Nikukupezi kuli tumelo yahao isike yafela; mi wena, hauka kuta, utiise banabahenu.” (Luka 22:32) Kono Pitrosi ubulela ka bundume, uli: “Hanina kukulatula nikamuta, nihaiba kushwa nikashwa ni wena.” (Mateu 26:35) Baapositola babañwi ni bona babulela nto yeswana.

Jesu ubulelela balutiwa bahae kuli: “Niinzi ni mina nakonyana feela. Muka nibata; mi sina mone nibulelezi Majuda kuli: ‘Koniya hamukoni kutaha kwateñi,’ ni mina cwale nimibulelela cwalo.” Kihona aekeza kuli: “Nimifa mulao omunca, wa kuli mulatane; sina moni milatezi, mulatane cwalo ni mina. Batu kaufela bakaziba kuli mu balutiwa baka ka taba ye—haiba mulatana mwahalaa mina.”—Joani 13:33-35.

Pitrosi hautwa Jesu inze abulela kuli ukaba ni bona nakonyana feela, ubuza kuli: “Mulena, uya kai?” Jesu ualaba kuli: “Koniya haukoni kunilatelela kwateñi ka nako ya cwale, kono uka nilatelela hasamulaho.” Ka kukomoka, Pitrosi uli: “Mulena, kiñi hanisa koni kukulatelela ka nako ya cwale? Nikatoboha bupilo bwaka kabakala hao.”—Joani 13:36, 37.

Jesu cwale uama kwa nako yanaalumile baapositola kuyo kutaza mwa Galilea basina sikwama sa masheleñi kamba mukotana wa mufaho. (Mateu 10:5, 9, 10) Ubabuza kuli: “Kana nemutokwile sesiñwi?” Baalaba kuli: “Batili!” Kono bakaezañi mwa mazazi a kwapili? Jesu ubalaela kuli: “Yanani sikwama asishimbe, ni yanani mukotana wa mufaho aeze cwalo ni yena, mi yasina mukwale alekise siapalo sahae sa fahalimu  mi aitekele ona. Kakuli namibulelela nili, taba yeñozwi iswanela kutalelezwa ku na, yona yeli: ‘Naabalezwi hamoho ni lisinyi.’ Kakuli taba ye isweli yatalelezwa ku na.”—Luka 22:35-37.

Jesu utalusa nako ya ka kokotelwa fa kota hamoho ni baezalibi, kamba batu babamaswe. Mi hamulaho wafo, balateleli bahae bakanyandiswa maswe. Baikutwa kuli baitukisize, mi bali: “Mulena, hakubone! Ki ye mikwale yemibeli.” Ubaalaba kuli: “Ilikani.” (Luka 22:38) Bakeñisa kuli banani mikwale yemibeli, taba yeo itahisa kuli Jesu abalute tuto yeñwi ya butokwa.