Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

 KALULO 6

Bukombwa Bwa Jesu Bwa Mafelelezo

“Mulenaa Hao Utaha ku Wena.” —Mateu 21:5

Bukombwa Bwa Jesu Bwa Mafelelezo

MWA KALULO YE

KAUHANYO 101

Jesu Uca Sico Kwa Ndu ya Simoni Mwa Betania

Maria kaizelaa Lazaro ueza nto yetahisa maikuto a ­shutana-­shutana, kono Jesu wamuyemela.

KAUHANYO 102

Mulena Ukena Mwa Jerusalema Inze Apahami fa Mbongolo yamwana

Utaleleza bupolofita bone bubulezwi lilimo ze 500 kwamulaho.

KAUHANYO 103

Jesu Ukenisa Tempele Hape

Balekisi babalekiseza mwa Jerusalema babonahala kuli baeza pisinisi yelumelelizwe, kono ki kabakalañi Jesu hababiza kuli ki masholi?

KAUHANYO 104

Kana Majuda Bakabonisa Tumelo ku Mulimu?

Kana kunani ni shutuno mwahalaa kubonisa tumelo ni kupila ka tumelo yeo?

KAUHANYO 105

Jesu Uitusisa Kota ya Feiga Kwa Kuluta Tuto ka za Tumelo

Jesu uluta balutiwa bahae za maa­ta a tumelo mi utalusa libaka Mulimu hahana sicaba sa Isilaele.

KAUHANYO 106

Jesu Ufa Liswanisezo Zepeli ka za Simu ya Veine

Muzibe zeitalusa nguli ya muuna yanaakupile bana bahae kuli bamubelekele mwa simu yahae ya veine ni ya muuna yanaafile simu yahae ya veine kwa balimi babamaswe.

KAUHANYO 107

Mulena Ubiza Babamemilwe Kwa Mukiti wa Linyalo

Nguli ya Jesu ki bupolofita.

KAUHANYO 108

Jesu Upalelwisa Mulelo wa Bababata Kumuswasa

Jesu ukala ka kukuzisa Bafalisi, kihona akuzisa Basaduki, mi kwa mafelelezo ukuzisa sikwata sa balwanisi bahae.

KAUHANYO 109

Jesu Unyaza Balwanisi Bahae

Ki kabakalañi Jesu hasaangi kuli bulapeli kaufela bulukile?

KAUHANYO 110

Jesu U Kwa Tempele Lwa Mafelelezo

Jesu uluta tuto yabutokwa ka kuitusisa mutala wa mbelwa wa mubotana.

KAUHANYO 111

Baapositola Bakupa Jesu Kuli Ababulelele Sisupo

Bupolofita bwahae nebutalelelizwe lwapili mwa linako za baa­positola. Kana bunani talelezo yeñwi yetuna?

KAUHANYO 112

Zeluituta Kwa Swanisezo ya Basizana Baalishumi

Kana Jesu naaluta kuli balutiwa bahae babañwi ki likuba ni kuli babañwi banani kutwisiso?

KAUHANYO 113

Zeluituta Kwa Swanisezo ya Litalenta

Nguli ya Jesu italusa manzwi ahae ali: “Mutu kaufela yanani, ukaekelezwa.”

KAUHANYO 114

Jesu Hakataha Ukato Atula Lingu ni Lipuli

Jesu uitusisa nguli yesusueza, kutalusa ka za bupilo bobusa feli.

KAUHANYO 115

Jesu Utuha Aeza Paseka Lwa Mafelezo

Ki kabakalañi baeteleli ba bulapeli habalumelelana kulifa Judasi lishele za silivera ze 30 kuli ababeteke Jesu?

KAUHANYO 116

Jesu Utapisa Baapositola Bahae Kwa Mahutu

Ukomokisa baa­positola ka kueza musebezi wa batanga.

KAUHANYO 117

Mulalelo wa Mulena

Jesu ukalisa kupuzo ya lifu lahae yebaka ezanga balutiwa bahae silimo ni silimo ka la Nisani 14.

KAUHANYO 118

Baapositola Bakanana ka za Yomutuna Mwahalaa Bona

Baapositola kikale balibala tuto yanaa balutile Jesu, kwa makalelo fa manzibwana aswana.

KAUHANYO 119

Jesu ki Yena Nzila, Niti, ni Bupilo

Jesu uluta tuto ya butokwa yeama mwa kuatumelela Mulimu.

KAUHANYO 120

Balutiwa Baswanela Kubeya Muselo ni Kuba Balikani ba Jesu

Balutiwa ba Jesu ‘babeya muselo’ ka nzila ifi?

KAUHANYO 121

“Mutiye Lipilu! Nituzi Lifasi”

Jesu ukona kutula cwañi lifasi haiba lifasi limubulaya?

KAUHANYO 122

Jesu Ulapela Tapelo ya Mafelelezo Mwa Muzuzu wa Kwahalimu

Jesu utalusa hande kuli upetile nto ya butokwa hahulu kufita kutahisa feela puluso kwa batu.

KAUHANYO 123

Jesu Ulapela Inze Ali Mwa Maswabi Amatuna Hahulu

Ki kabakalañi Jesu halapela kuli: “Zwisa komoki ye, ku na”? Kana upicuka buikalabelo bwahae bwa kushwa sina muliululi?

KAUHANYO 124

Kreste Wabetekiwa ni Kutamiwa

Judasi ufumana Jesu nihaike kuli seli fahalaa busihu.

KAUHANYO 125

Jesu Uisiwa ku Annasi, Kihona Aisiwa ku Kayafa

Jesu uzekiswa isi ka mulao.

KAUHANYO 126

Pitrosi Ulatula Jesu

Pitrosi muuna yanani tumelo ni yasepahala ukona kufetuhela cwañi Jesu ­kapili-­pili?

KAUHANYO 127

Jesu Uisiwa ku Pilato

Babahulu ba bulapeli bwa Sijuda bapatulula mulelo wabona luli.

KAUHANYO 128

Pilato ni Heroda Bafumana Kuli Jesu Hana Mulatu

Ki kabakalañi Pilato halumela Jesu ku Heroda kuli ayo muatula? Kana Pilato hana maa­ta akuatula Jesu?

KAUHANYO 129

Pilato Ubulela Kuli: “Hamubone! Mutu ki Yo!”

Nihaiba Pilato ulemuha mikwa yeminde yabonisa Jesu.

KAUHANYO 130

Jesu Ufiwa Kwa Masole mi Uisiwa Kwa Kubulaiwa

Ki kabakalañi Jesu habulelela basali babalila kuli baitile bona beñi ni bana babona isiñi kulila yena?

KAUHANYO 131

Jesu Ukokotelwa fa Kota

Jesu ufa sepiso yende ku yomuñwi wa lisinyi zekokotezwi ni yena.

KAUHANYO 132

“Kaniti Luli Mutu yo Neli Mwanaa Mulimu”

Limakazo za kuusufala ka nako ya musihali, zikinyeho yetuna, ni kupazuha kwa lisila la tempele litalusa nto iliñwi.

KAUHANYO 133

Jesu Wabulukwa

Ki kabakalañi hababuluka Jesu ­kapili-­pili lizazi lisika likela kale?

KAUHANYO 134

Jesu Wapila!

Hamulaho wa kuzuha kwa bafu, Jesu uiponahaza ku mulutiwa wa musali mwa sibaka sa kuiponahaza kwa baa­positola bahae.

KAUHANYO 135

Jesu Yazusizwe Kwa Bafu Uiponahaza Kwa Batu Babañata

Jesu ubonisa cwañi balutiwa bahae kuli uzusizwe kwa bafu?

KAUHANYO 136

Fa Likamba la Liwate la Galilea

Pitrosi uhupuliswa halaalu mwaswanela kuboniseza kuli walata Jesu.

KAUHANYO 137

Batu Babañata Babona Jesu Pili Lizazi la Pentekota Lisika Fita Kale

Kuzwa fazusezwa Jesu kuisa fa kambamela kwa lihalimu, naakuta-kutezi kubulelela balutiwa bahae nto yebaka amuhela ni mobaswanela kuitusiseza yona.

KAUHANYO 138

Kreste Uku la Bulyo la Mulimu

Jesu ukaezañi hanze alibelela kuyundisa lila zahae?

KAUHANYO 139

Jesu Ukutisa Sinca Paradaisi fa Lifasi

Jesu usanani zeñata zakueza pili asika kutiseza kale Mubuso ku Mulimu ni Ndatahe.