Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele I Lutañi Luli?

Kana Kona Mwa N’a Lelezi Mulimu Cwana?

Kana Kona Mwa N’a Lelezi Mulimu Cwana?

MU BALE mutende ufi kamba ufi. Mu buhe TV, kamba mu teeleze kwa wayalesi. Ku na ni makande a mañata a bubangoki, lindwa, ni likezo za businyi bo butuna ze tahisa sabo! Mu nahane za manyando a mina beñi. Mwendi mu ziyelizwe hahulu ki makulanu kamba lifu la mutu ye mu lata hahulu. Mu kana mwa ikutwa mwa n’a ikutwezi Jobo munna yo munde ya n’a ize n’a “atezwi ki maswabi.”—Jobo 10:15.

Mu ipuze kuli:

  • Kana ze, ki zona lika zeo Mulimu n’a lelezi na, ni batu ba bañwi kaufela?
  • Ni kona ku fumana kai tuso ya ku tatulula matata a ka?
  • Kana ku na ni sepo ya kuli lu ka ba ni kozo fa lifasi muta o muñwi?

Bibele i alaba lipuzo zeo ka nzila ye kolwisa.

BIBELE I LUTA KULI MULIMU U KA TISA LICINCEHO ZE LATELELA FA LIFASI.

Muuna wa musupali ya kutezi kwa bunca

“U ka takula miyoko kaufela kwa meto a bona; mi lifu ha li sa na ku ba teñi; nihaiba ku tahelwa ki maswabi ni ku lila, ni ku utwa butuku.”—Sinulo 21:4


Musizana ya naa li sihole sa kona ku mata

“Ya toza u ka tula sina lizwii.”—Isaya 35:6


Muuna ya naa li sibofu sa bona

“Meto a libofu kih’a ka tutubuluha.”—Isaya 35:5


Musali u tabile ku bona mulatiwa wa hae ya zusizwe kwa bafu

“Ba ba li mwa mabita kaufela…ba ka zwa.”—Joani 5:28, 29


Mushimani ya naa kula u folile

‘Ha ku na mutu ya ka ipulela kuli: Na kula.’—Isaya 33:24


Masimu a buloto

“Buloto bu ka ba bo buñata mwa naha.”—Samu 72:16


MU TUSIWE KI ZE I LUTA BIBELE

Baana ba babeli ba ba ituta Bibele

Mu si ke mwa matukela ku nga kuli ze bulezwi ki lika za ku ikumbuta fela. Mulimu u sepisize kuli u ka eza lika zeo, mi Bibele i talusa mw’a ka ezeza cwalo.

Kono ku na ni linzila ze ñwi hape zeo Bibele i tusa ka zona. Ki yona ye kona ku tahisa kuli mu ikole bupilo bo bunde luli nihaiba nako ye. Mu nahane ka nakonyana ka za lipilaelo ni matata a mina. Mwendi li kopanyeleza za kutokwa masheleñi, matata a lubasi, mapongo, kamba lifu la mutu ye mu lata. Bibele i kona ku mi tusa ku tiyela matata kacenu, mi i kona ku mi imulula ka ku alaba lipuzo ze cwale ka ze:

  • Lu nyandelañi?
  • Lu kona ku tiyela cwañi lipilaelo za mwa bupilo?
  • Lu kona ku eza cwañi kuli lu be ni tabo mwa lubasi?
  • Kiñi ze ezahalanga mutu ha shwa?
  • Kana batu be lu lata ba ba shwile lu ka ba bona hape?
  • Lu kona ku kolwa cwañi kuli Mulimu u ka taleleza lisepiso za hae ka za kwapili?

Ku bala kwa mina buka ye ku bonisa kuli mwa tabela ku ziba ze i luta Bibele. Buka ye i ka mi tusa. Mu lemuhe kuli paragilafu ni paragilafu i na ni puzo kwatasi ye zamaelela ni yona. Batu ba bañata-ñata se ba ikozi ku buhisana Bibele ni Lipaki za Jehova ka ku itusisa lipuzo ni likalabo. Lu sepa kuli ni mina mu ka ikola muezezo w’o. Haike Mulimu a mi fuyaule ha mu nze mu kalisa ku ikola tuto ye tabisa ya ku ituta zeo Bibele i luta luli!

MU ZIBE BIBELE YA MINA

Bibele

MWA Bibele ku na ni libuka ni mañolo a’ eza 66. Libuka ni mañolo ao li beilwe mwa likauhanyo ni litimana kuli litaba li fumanwe ka bunolo. Ha ku boniswa mañolo mwa buka ye, nombolo ye latelela libizo i bonisa kauhanyo ya buka kamba liñolo la mwa Bibele, mi nombolo ye tatama i bonisa timana. Ka mutala, “2 Timotea 3:16” i talusa, liñolo la bubeli la Timotea, kauhanyo 3, timana 16.

Mu ka twaela kapili ku fumana mañolo mwa Bibele ka ku apulanga mañolo a bonisizwe mwa buka ye. Mi hape mane mwa kona ku kalisa ku balanga Bibele ka zazi! Ka ku balanga likauhanyo ze talu ku isa ku ze ketalizoho ka zazi, mwa kona ku feza ku bala Bibele mwa silimo.